Slika družine

IV. SPLOŠNO

1. DATUM NASTANKA INVALIDNOSTI PRI BREZPOSELNI OSEBI

Datum nastanka invalidnosti je praviloma datum obravnave na senatu IK.

Brezposelni osebi, ki ne prejema nadomestila za brezposelnost, lahko ugotovimo invalidnost ob zaključenem zdravljenju, če se medicinska dokumentacija nedvomno ujema z ugotovitvami osebnega pregleda zavarovanca (razen v primeru II. kategorije invalidnosti s poklicno rehabilitacijo ali III. kategorije z izbirno pravico do poklicne rehabilitacije), kar je potrebno ustrezno utemeljiti v obrazložitvi izvedenskega mnenja.

Viri: Razširjen kolegij direktorja Sektorja za izvedenstvo 14. 12. 2012

2. DATUM NASTANKA POTREBE PO POMOČI IN POSTREŽBI

Praviloma je datum nastanka potrebe po pomoči in postrežbi možno podati od dneva prvega izvida zdravnika, ki takšno funkcionalno prizadetost ugotovi in objektivizira.

Datum nastanka potrebe po pomoči in postrežbi lahko določimo tudi z dnevom vloge zahtevka za oceno (t.j. datum prispetja zahtevka na Zavod), če lahko sklepamo, da je zdravstveno stanje ob osebnem pregledu zavarovanca tako, kot v času vložitve zahtevka.

Viri: Razširjen kolegij direktorja Sektorja za izvedenstvo 14. 12. 2012

3. KONTROLNI PREGLEDI

Kontrolni pregledi so obvezni v primerih, ko zavarovanci pridobijo pravice na podlagi invalidnosti pred dopolnjenim 45. letom starosti.

Kadar pričakujemo izboljšanje zdravstvenega stanja, kontrolne preglede praviloma opravljamo najmanj enkrat na vsakih pet let, izjemoma pa v krajšem ali daljšem intervalu.

Kadar se ugotovi, da je pri zavarovancu pod 45. letom starosti podana trajna invalidnost, torej da ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega staja, invalidska komisija poda mnenje, da kontrolni pregled ni potreben, kar mora biti obrazloženo v izvedenskem mnenju.

Po starosti 45 let so kontrolni pregledi neobvezni.

Viri: 106. člen zakona
Okrožnica št. 2 Sektorja za izvajanje zavarovanja 9.1.2003
Sestanek predsednikov IK 14.4.2006

4. OBRAVNAVA NEGATIVNEGA MNENJA O TO IN DPP

V reviziji se obravnava tudi negativno mnenje o TO in DPP , če je to utemeljeno.

V obrazložitvi mnenja pa je potrebno podati utemeljitev za takšno obravnavo.

Vir: Sestanek kolegija sektorja za izvedenstvo 11. 5. 2006

5. OBRAVNAVA V SKLADU S SOCIALNIMI SPORAZUMI S TUJIMI NOSILCI ZAVAROVANJA

Pri obravnavi osebe, zavarovane po sporazumu z drugimi državami, je pri odločanju o ustreznosti medicinske dokumentacije zelo pomembna vsebina zahtevka strokovnega delavca mednarodnega zavarovanja.

Kadar želi strokovni delavec izvedensko mnenje o kategoriji invalidnosti, smo dolžni podati svoje mnenje na podlagi medicinske dokumentacije.

Ocena invalidnosti, ki so jo podali tuji nosilci zavarovanja, ne more prejudicirati naše ocene. Oceno invalidnosti podamo v skladu z našo zakonodajo, kot je veljala ob nastanku morebitne invalidnosti, izvedensko prakso in kriteriji za oceno invalidnosti.

Datum nastanka invalidnosti je pri zavarovancih iz držav, s katerimi imamo sklenjen socialni sporazum, praviloma datum zasedanja njihove invalidske komisije.

Datum nastanka invalidnosti je pri zavarovancih iz držav EU praviloma datum osebnega pregleda pri tujem zdravniku izvedencu, lahko pa je datum ugotovitve ali priznanja invalidnosti v tujini.

Kadar predložena medicinske dokumentacija ne zadošča za našo oceno, lahko od strokovnega delavca zahtevamo dopolnitev zahtevka z medicinsko dokumentacijo, na podlagi katere je tuji zdravnik izvedenec (ali invalidska komisija) podal svojo oceno.

Ne zahtevamo nobene medicinske dokumentacije, ki je nastala po oceni invalidnosti v drugi državi.

Viri: 6. seja ožjega kolegija direktorja Sektorja za izvedenstvo 25.11.2008
1. seja ožjega kolegija direktorja Sektorja za izvedenstvo 18.2.2015

6. VSEBINSKO ENAK ZAHTEVEK

V primerih, ko so izvidi vsebinsko enaki, kot so bili v prejšnjem postopku, ne glede na to, ali gre za že zaključen ali nezaključen postopek, je smiselno, da predsednik IK I. stopnje z dopisom poda mnenje, da je bilo o takem dejanskem stanju že podano izvedensko mnenje in na njegovi podlagi odločeno v prejšnjem postopku (z odločbo, ki temelji na izvedenskem mnenju z dne _____) in zadevo vrne strokovnemu delavcu. Na podlagi tega dopisa strokovni delavec izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.

Zdravnik izvedenec IK II. stopnje pri obravnavi pritožbe na sklep pregleda zadevo in v kolikor se strinja z mnenjem predsednika IK I. stopnje, jo z dopisom vrne strokovnemu delavcu.

V primeru, da se z mnenjem predsednika IK I. stopnje ne strinja, zadevo z dopisom prav tako vrne strokovnemu delavcu, ki jo odstopi IK I. stopnje v ponovno obravnavo. Z izdano odločbo strokovnega organa II. stopnje bo sklep organa I. stopnje odpravljen in zadeva odstopljena v pristojno odločanje organu I. stopnje - senat IK I. stopnje.

Viri: 5. seja razširjenega kolegija direktorja Sektorja za izvedenstvo 4.6.2009

7. VPIS DIAGNOZE PRI OCENI TO/PPP

Tudi v primerih, ko IK ne ugotovi telesne okvare ali potrebe po pomoči in postrežbi drugega,

je potrebno vpisati diagnoze bolezni ali poškodb, zaradi katerih smo zavarovanca

obravnavali.

Viri: 1. seja razširjenega kolegija direktorja Sektorja za izvedenstvo 3.3.2008

8. DATUM NASTANKA TO PO TRANSPLANTACIJI

Datum nastanka TO po transplantaciji srca, jeter in ledvic

(pri zavarovancih, ki niso bili ocenjeni pred transplantacijo)

se določi z dnem verifikacije trajne hujše okvare zaradi bolezni ali poškodbe

in postavitvijo indikacije za operacijo.

Če je bila TO priznana že pred transplantacijo srca, jeter in ledvic

ostane TO nespremenjena ne glede na nadaljnji način zdravljenja.

Viri: Razširjen kolegij direktorja Sektorja za izvedenstvo 7. 6. 2012

Posvet predsednikov IK 6. 11. 2003

9. INVALIDNOST IN PPP ISTOČASNA OBRAVNAVA

Ko se na IK istočasno obravnavata invalidnost in potreba po pomoči in postrežbi drugega pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb in se v skladu s strokovnimi kriteriji ugotovi, da je datum nastanka potrebe po pomoči in postrežbi utemeljen pred dnevom obravnave na senatu IK, je datum nastanka invalidnosti enak datumu nastanka potrebe po pomoči in postrežbi.

Viri: 2. seja razširjenega kolegija direktorja Sektorja za izvedenstvo 13.2.2009

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio