Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2022

Izplačilo letnega dodatka v letu 2022

Letni dodatek za leto 2022 bo zavod večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 30. junija 2022.

 

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2022 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine

znesek letnega dodatka

do 570,00 EUR

450,00 EUR

od 570,01 EUR do 680,00 EUR

310,00 EUR

od 680,01 EUR do 805,00 EUR

250,00 EUR

od 805,01 EUR do 970,00 EUR

200,00 EUR

od 970,01 EUR

140,00 EUR

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja 

znesek letnega dodatka

do 805,00 EUR

250,00 EUR

od 805,01 EUR do 970,00 EUR

200,00 EUR

od 970,00 EUR

140,00 EUR

 

 

  

 

 

 

 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 – v nadaljevanju ZIPRS2223) določa, da se v znesek pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Na ta način se izračuna osnova za odmero letnega dodatka. Letni dodatek se določi glede na lestvico za izplačilo letnega dodatka upoštevajoč pri tem skupno višino pokojnine oziroma osnovo za odmero letnega dodatka za upokojence.

ZIPRS2223 določa, da se letni dodatek v določenih primerih ne odmeri v sorazmernem delu kljub določbi 96. člena ZPIZ-2. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega  570,00 evrov, se bo letni dodatek v znesku 450,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Vsem ostalim uživalcem se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka.

Uživalcem, ki prejemajo pokojnino iz tujine, se bo višina letnega dodatka določila glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prejetih v mesecu izplačila letnega dodatka, ter pokojnin, prejetih iz tujine v mesecu januarju 2022, preračunanih v evre po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za mesec januar 2022. Če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu bo (z zgoraj navedeno izjemo) tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračunal in izplačal v sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Primer izračuna sorazmernega dela letnega dodatka je razviden na koncu besedila.

Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januar 2022 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do konca marca 2022 posredoval v izpolnitev obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«.

Vsi tako pozvani uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine, izplačane v januarju 2022, oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine. Podatke lahko sporočijo prek spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti. Glede na trenutno COVID-19 situacijo po svetu zavod predlaga, da se  uživalci čim bolj poslužujejo oddaje obrazca preko spletnega portala, ker bodo le na ta način res prepričani, da je zavod posredovane podatke tudi prejel. V ta namen bo zavod vsem uživalcem, preko omenjenega dopisa, posredoval tudi brezplačno varnostno PIN kodo. Če bo zavod prejel podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2022, bo letni dodatek izplačan do 30. septembra 2022 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 30. junija 2022). Če bo zavod podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2022, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2022. Če zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2022, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2022 v višini 140 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.

Uživalcem pokojnin ali nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust. Kot mesec uživanja prejemka se šteje mesec, v katerem ga je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Pripadajoči del letnega dodatka se izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

 

Primer izračuna letnega dodatka za uživalce sorazmernega dela pokojnine

Na odločbi, s katero je bila priznana pravica do prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, naj uživalec preveri, koliko ima priznane dopolnjene skupne zavarovalne dobe in koliko mesecev od tega v Republiki Sloveniji.

Primer: Če ima dopolnjenih 456 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 319 mesecev, je to 69,9 odstotka od skupne zavarovalne dobe (319/456=0,699).

Višina pokojnine znaša na primer 582,81 evra, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 355,47 evra in pokojnine iz tujine v višini 227,34 evra.

Glede na veljavno lestvico, bi se letni dodatek odmeril v višini 310 evrov, ker pa je v navedenem primeru slovenska pokojnina priznana v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka obračuna po spodaj navedenem izračunu: 

Izračun:

310,00 EUR x 69,9 % = 216,69 EUR

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio