Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2018

02.02.2018

Letni dodatek za leto 2018 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) večini uživalcev izplačal skupaj z julijskimi pokojninami 31. julija 2018. Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo letni dodatek izplačan na podlagi 69. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017; v nadaljevanju ZIPRS1819).

Uživalcem pokojnin  bo letni dodatek v letu 2018 izplačan v naslednjih zneskih:

Višina pokojnine

Znesek letnega dodatka

do 450,00 EUR

410,00 EUR

od 450,01 EUR do 550,00 EUR

270,00 EUR

od 550,01 EUR do 650,00 EUR

210,00 EUR

od 650,01 EUR do 780,00 EUR

160,00 EUR

nad 780,00 EUR

100,00 EUR

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednji višini:

Višina invalidskega nadomestila

Znesek letnega dodatka

do 650,00 EUR

210,00 EUR

od 650,01 EUR do 780,00 EUR

160,00 EUR

nad 780,00 EUR

100,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

V znesek pokojnine za obračun letnega dodatka se na podlagi 1. odstavka 95. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 s spremembami; v nadaljevanju ZPIZ-2) upošteva seštevek zneska osebne in dela vdovske pokojnine oziroma seštevek zneskov družinske pokojnine po prvem in drugem roditelju.

Na podlagi 3. odstavka 69. člena ZIPRS1819 se v znesek pokojnine oziroma nadomestila upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Na podlagi 8. odstavka 69. člena ZIPRS1819 bo letni dodatek za leto 2018 izplačan v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Navedeno pomeni, da v kolikor uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračuna in izplača v sorazmernem delu. Primer izračuna sorazmernega dela letnega dodatka je razviden na koncu besedila.

Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januarja 2018 prebivališče v drugi državi, uživalcem, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem z bivanjem v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do sredine meseca marca 2018 v izpolnitev posredoval obrazec - »Izjava o višini tuje pokojnine«.

Vsi ti uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju 2018, oziroma sporočiti, da ne prejemajo tuje pokojnine. Podatke lahko sporočijo preko spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti. V primeru, da bo zavod prejel podatke o višini tuje pokojnine najpozneje do 30. 4. 2018, bo letni dodatek izplačan do 30. 9. 2018 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 31. 7. 2018). Če bo zavod podatke o višini tuje pokojnine prejel do 30. 9. 2018, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2018. V primeru, da zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. 9. 2018, bo letni dodatek izplačan v višini 100,00 evrov oziroma manj, če prejema pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplačal v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Skladno s 97. členom ZPIZ-2 se uživalcem pokojnin ali invalidskih nadomestil, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso že prejeli regresa za letni dopust v celoti.

Primer izračuna letnega dodatka za uživalce sorazmernega dela pokojnine:

Na odločbi, s katero je bila priznana pravica do prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, preverite, koliko imate dopolnjene skupne zavarovalne dobe in od tega, koliko mesecev v Republiki Sloveniji.

Primer: dopolnjenih imate 456 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 319 mesecev, to je 69,9 % od skupne zavarovalne dobe (319/456=0,699).

Višina pokojnine znaša na primer 552,81 EUR, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 335,47 EUR in pokojnine iz tujine v višini 217,34 EUR.

Glede na veljavno lestvico bi se uvrstili v izplačilo letnega dodatka v višini 210,00 EUR, ker pa imate slovensko pokojnino priznano v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka obračuna glede na spodaj navedeni izračun.

Izračun:

210,00 EUR x 69,9 %  = 146,79 EUR

[Arhiv: leto 2017leto 2016leto 2015leto 2014, leto 2013, leto 2012, leto 2011, leto 2010, leto 2009, leto 2008, leto 2007]

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio