Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2020

24.12.2020

Letni dodatek za leto 2020 bo zavod večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 30. junija 2020.

 

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2020 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine

znesek letnega dodatka

do 500,00 EUR

440,00 EUR

od 500,01 EUR do 600,00 EUR

300,00 EUR

od 600,01 EUR do 710,00 EUR

240,00 EUR

od 710,01 EUR do 860,00 EUR

190,00 EUR

nad 860,01 EUR

130,00 EUR

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja 

znesek letnega dodatka

do 710,00 EUR

240,00 EUR

od 710,01 EUR do 860,00 EUR

190,00 EUR

nad 860,01 EUR

130,00 EUR

 

 

  

 

 

 

 

 

 

V znesek pokojnine za obračun letnega dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

 

Letni dodatek za leto 2020 se izplača v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. To pomeni, da če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek obračuna in izplača v sorazmernem delu. Primer izračuna sorazmernega dela letnega dodatka je razviden na koncu besedila.

 

Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januar 2020 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do konca marca 2020 posredoval v izpolnitev obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«.

 

Vsi ti uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine, izplačane v januarju 2020, oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine. Podatke lahko sporočijo prek spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti. Če bo zavod prejel podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2020, bo letni dodatek izplačan do 30. septembra 2020 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 30. junija 2020). Če bo zavod podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2020, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2020. Če zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2020, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2020 v višini 130 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.

 

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juniju 2020, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplačal v sorazmernem delu, glede na datum priznanja pravice, skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

 

Uživalcem pokojnin ali nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust. Kot mesec uživanja prejemka se šteje mesec, v katerem ga je upravičenec prejemal najmanj 15 dni.

 

Primer izračuna letnega dodatka za uživalce sorazmernega dela pokojnine

 

Na odločbi, s katero je bila priznana pravica do prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, naj uživalec preveri, koliko ima dopolnjene skupne zavarovalne dobe in koliko mesecev od tega v Republiki Sloveniji.

Primer: Če ima dopolnjenih 456 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 319 mesecev, je to 69,9 odstotka od skupne zavarovalne dobe (319/456=0,699).

 

Višina pokojnine znaša na primer 552,81 evra, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 335,47 evra in pokojnine iz tujine v višini 217,34 evra.

 

Glede na veljavno lestvico, bi se letni dodatek odmeril v višini 300 evrov, ker pa je v navedenem primeru slovenska pokojnina priznana v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka obračuna po spodaj navedenem izračunu:

 

Izračun:

300,00 EUR x 69,9 % = 209,70 EUR

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio