Slika družine

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2008

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicerZakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1.1.2007 dalje.

1. Predmet obdavčitve po 40. čl. zakona o dohodnini so:

Zavod glavni izplačevalec:

Zavod ni glavni izplačevalec:

 • dohodki iz zaposlitve: pokojnine, invalidska nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot so: državna pokojnina, odpravnina, oskrbnina, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin. Tako kot prejšnji zakon tudi novi loči invalidska nadomestila v dve skupini, in sicer če je:
  • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu,
  • nadomestilo za čas čakanja ali dejanske poklicne rehabilitacije,
  • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje,
  • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v zavarovanje;
  • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu,
  • delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje,
  • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec je vključen v zavarovanje
 • drugi dohodki: priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture in odškodnina iz 276. čl. zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če le ta predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek, vključno z zamudnimi obrestmi.

2. Davčna osnova:

V skladu z 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati prejemnik teh dohodkov. Za določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število družinskih članov, ki jo prejemajo.

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo Zavoda. V primeru hkratnega nakazila tako pokojnine kot invalidskega nadomestila (če je Zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, kateri je tudi po novem dohodninskem zakonu tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine skupni znesek obeh dajate.

3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, če ne presegajo zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem primeru določilo sodišče oz. upravni organ
 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • varstveni dodatek k pokojnini po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov.

4. Dohodninska lestvica za leto 2008

Stopnjo dohodnine določa 122. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Zneski neto mesečnih davčnih osnov se enkrat letno uskladijo s koeficientom življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in sicer najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Pri obračunu akontacije dohodnine se v letu 2008 upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR) Znaša dohodnina (v EUR)
nad do  
  598,96   +16%  
598,96 1.197,93 95,83 +27% nad 598,96
1.197,93   257,55 +41% nad 1.197,93

5.Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo upravičencu - rezidentu Republike Slovenije pri obračunu akontacije dohodnine so določene v 111. členu, 112. členu, 114. členu in 115. členu ZDoh-2. V letu 2008 so določeni naslednji zneski olajšav:

 1. splošna olajšava: mesečno v višini 246,63 EUR
 2. osebna olajšava:
  • invalidu s 100% telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.318,69 EUR
  • po dopolnjenem 65. letu starosti: mesečna v višini 106,14 EUR
  • »pokojninska« olajšava je določena v višini 13,5% od usklajene in odmerjene dajatve
 3. posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:
  • za prvega zdravega otroka: mesečno v višini 181,98 EUR
  • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo: mesečno v višini 659,39 EUR

Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega zdravega oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča:

 • za drugega: 15,85 EUR
 • za tretjega: 147,98 EUR
 • za četrtega: 280,10 EUR
 • za petega: 412,23 EUR
 • za šestega in vse nadaljnje otroke: 132,12 EUR več kot za predhodnega vzdrževanega otroka
 • posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana: mesečno v višini 181,98 EUR

Od 1.1.2007 dalje se v skladu s 7. odst. 127. čl. ZDoh-2, prejemnikom invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom delne pokojnine, akontacija davka izračuna po stopnji 25% od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5%. V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16%).

6.Pokojnine do višine 981,36 EUR ne bodo obdavčene.

V letu 2008 se zvišuje meja, pri kateri uživalec pokojnine ali invalidskega nadomestila pri mesečnem obračunu ne plača akontacije dohodnine, če je Zavod glavni izplačevalec. Meja pri kateri nastopi davčni odtegljaj je znesek pokojnine v višini 981,37 EUR z upoštevanjem le splošne olajšave. Z upoštevanjem tudi starostne olajšave pa nastopi davčni odtegljaj pri višini pokojnine 1.193,66 EUR.

Uživalci pokojnin s prebivališčem v državah članicah EU lahko uveljavljajo le: splošno ter posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, NE pa tudi pokojninske olajšave. Navedene olajšave lahko takšen uživalec pokojnine uveljavlja ob pogoju, da z dokazili dokaže, da znašajo njegovi dohodki (iz zaposlitve, iz opravljanja dejavnosti ali iz osnovne kmetijske oz. gozdarske dejavnosti), doseženi v Republiki Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Omenjene olajšave se upoštevajo le na letni ravni, kar pomeni, da se pri tekočem obračunu akontacije dohodnine pri pokojnini ne upoštevajo.

Uživalci pokojnin, ki nimajo uradnega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali državi članici EU niso upravičeni do koriščenja olajšav.

7.Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2008 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Od pokojnin in invalidskih nadomestil, kjer je Zavod glavni izplačevalec

V tem razdelku je prikazana tehnika obračuna akontacije dohodnine od pokojnine; in sicer:

Prikaz obračuna akontacije dohodnine brez upoštevanja olajšave za starost 65. let od pokojnine v višini 1.001,50 EUR, kar predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi: 1.001,50 EUR
splošna olajšava: 246,63 EUR
zmanjšana osnova: 754,87 EUR
obračunana akontacija dohodnina (po lestvici): 137,92 EUR
pokojninska olajšava (13,5% x 1.001,50): 135,20 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 2,72 EUR
neto izplačani znesek: 998,78 EUR

Prikaz obračuna akontacije dohodnine z upoštevanjem olajšave za starost 65. let od pokojnine v višini 1.130,86 EURO, kar predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi: 1.130,86 EUR
splošna olajšava: 246,63 EUR
olajšava za starost nad 65 let 106,14 EUR
zmanjšana osnova: 778,09 EUR
obračunana akontacija dohodnina (po lestvici): 144,19 EUR
pokojninska olajšava (13,5% x 1.130,86 EUR): 152,66 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 0 EUR
neto izplačani znesek: 1.130,86 EUR

Prikaz obračuna akontacije dohodnine z upoštevanjem olajšave za starost 65. let od pokojnine v višini 1.690,04 EURO, kar predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi: 1.690,04 EUR
splošna olajšava: 246,63 EUR
olajšava za starost nad 65 let 106,14 EUR
zmanjšana osnova: 1.337,27 EUR
obračunana akontacija dohodnina (po lestvici): 314,67 EUR
pokojninska olajšava (13,5% x 1.690,04) 228,15 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 86,52 EUR
neto izplačani znesek: 1.603,52 EUR

Ob tem bi radi opozorili, da je v primeru obračuna akontacije dohodnine za prejemke, ki se izplačajo uživalcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in prebivajo v državi s katero Republika Slovenije nima ustreznega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, tehnika obračuna enaka kot v primeru obračuna za uživalce s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, le brez upoštevanja olajšav.

V primeru obračunavanja dohodnine od prejemkov, katerih upravičenci imajo stalno prijavljeno prebivališče v državi s katero ima Republika Slovenija dogovor o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se tem upravičencem pokojnina obračuna in izplača prosta davčnega odtegljaja. Primeroma gre za upravičence iz naslednjih držav; Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Španija, Rusija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Makedonija, Anglija, Bosna in Hercegovina in Izrael.

Izjema pa so države, kot primeroma: Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Švedska in Združene države Amerika, s katerimi ima Republika Slovenija ustrezni sporazum, vendar ta določa načelo obdavčitve po viru pokojnine, torej v Sloveniji.

V Sloveniji so obdavčene pokojnine tistih uživalcev, ki živijo primeroma v Argentini, Avstraliji, Braziliji, Kanadi, Monaku in Venezueli. Z navedenimi državami Republika Slovenija nima sklenjenega ustreznega dogovora o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Od invalidskih nadomestil, kjer Zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo
 • izračun dohodnine: 25% od osnove
 • »pokojninska« olajšava 13,5% od odmerjenega nadomestila
 • obračunani davek (dohodnina, zmanjšana za pokojninsko olajšavo)
 • znesek nadomestila po obdavčitvi

Glede na 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 lahko uživalec invalidskega nadomestila, ki je sočasno tudi še zaposlen, uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25% navzdol do 16%. Zahtevek vloži na podlagi 286. člena Zakona o davčnem postopku preko predpisanega obrazca na pristojnem davčnem uradu glede na prebivališče. Le ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve davčni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje Zavodu, in sicer s pripisom »sektor za nakazovanje pokojnin«. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

V vsakem primeru pa bo uživalcu invalidskega nadomestila obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer tehnično gledano v višini 11,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25%, oziroma le v višini 2,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16%.

Tehnični prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer Zavod ni glavni izplačevalec,

in sicer, če znaša

usklajeni znesek nadomestila po odločbi: 625,94 EUR
obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25%): 156,48 EUR
pokojninska olajšava (13,5%) 84,50 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 71,98 EUR
neto izplačani znesek: 553,96 EUR

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 71,98 EUR, kar ustreza višini 11,5% zneska nadomestila, torej osnove.

V primeru obdavčitve teh dajatev za upravičence, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pokojninska olajšava ne bo upoštevala, torej bodo takšna nadomestila obdavčena v razponu od 25% do najmanj 16%, če bo Zavodu takšen uživalec predložil ustrezno potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine.

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je Zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31.12.1999, tovrstna nadomestila obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače.

Od drugih dohodkov - priznavalnin

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo
 • izračun dohodnine: 25% od osnove
 • "pokojninska" olajšava 13,5% od odmerjene priznavalnine
 • obračunani davek (dohodnina, zmanjšana za pokojninsko olajšavo)
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi

Tudi pri tej dajatvi bo prejemnik tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Tehnični izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5 % od zneska priznavalnine (glej tehnični izračun pri nadomestilih, če Zavod ni glavni izplačevalec).

8. Pravni predpisi

Sklepno pa so vsi predpisi na temo dohodninski in davčni sistem po 1. 1. 2007 zagotovljeni tudi na spletni strani http://www.durs.gov.si/.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio