Slika družine

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2013

08.01.2013

Zavod pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1.1.2007 dalje.

V letu 2013 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata.

V Uradnem listu RS, št. 102 je dne 21.12.2012 Ministrstvo za finance objavilo Pravilnik o določitvah olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013. Dohodninsko lestvico in zneske olajšav, ki jih omogoča ZDoh-2, je uskladilo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od novembra 2011 do novembra 2012, in sicer za 0,0230 oz. 2,3%.

Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci (rezidenti RS), znaša od 1.1.2013 na letni ravni 3.302,70 EUR oz.na mesečni ravni 275,22 EUR.

Nanovo določena vrednost olajšave za osebe po 65. letu starosti, na letni ravni znaša 1.421,35 EUR oz. 118,44 EUR na mesečni ravni.

Po ZDoh-2 imajo prejemniki pokojnin s stalnim bivališčem v državi Sloveniji pravico še do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine.

Zavod bo v letu 2013 ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine upošteval zneske olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2013, tako pri rednih nakazilih pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev, kot tudi pri izrednih nakazilih.

Tudi v letu 2013 večina uživalcev pokojnin zaradi določene nove davčne lestvice in višjih zneskov olajšav, ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin. Pri višini pokojnine nad zneskom 1.095,11 EUR, z upoštevanjem le splošne in pokojninske olajšave, nastopi davčni odtegljaj.

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih dajatev in tehniko odmere ter izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.

1. Predmet obdavčitve po 40. čl. Zdoh-2 so:

a) dohodki iz zaposlitve: pokojnine, delne pokojnine,invalidska nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot so: odpravnina, oskrbnina, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin. Zakon loči invalidska nadomestila v dve skupini, in sicer, če je:

Zavod glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu,
 • nadomestilo za čas čakanja ali dejanske poklicne rehabilitacije,
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v zavarovanje;

Zavod ni glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu,
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec je vključen v zavarovanje,
 • delno nadomestilo.

Zavod pa nastopa kot drugi delodajalec (izplačevalec) v primeru izplačila pokojnin, in sicer:

 • delna pokojnina
 • polovica pokojnine,

b) drugi dohodki: priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.

2. Davčna osnova:

V skladu z 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi. Za določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število družinskih članov, ki jo prejemajo.

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo Zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je Zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, kateri je po dohodninskem zakonu tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine skupni znesek obeh dajatev.

3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, če ne presegajo zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem primeru določilo sodišče oz. upravni organ,
 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov,

4. Dohodninska lestvica za leto 2013

Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2. Zneski neto mesečnih davčnih osnov se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Pri obračunu akontacije dohodnine se v letu 2013 upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR)

Znaša dohodnina (v EUR)

nad

do

 

 

 

 

668,44

 

16%

 

668,44

1.580,02

106,95

+27%

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,07

+41%

nad 1.580,02

5.908,93

 

2.127,93

+50%

nad 5.908,93

5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo upravičencu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine so določene v 111. členu, 112. členu, 114. členu in 115. členu ZDoh-2. V letu 2013 so določeni naslednji zneski olajšav:

a. splošna olajšava: mesečno v višini 275,22 EUR

b. osebna olajšava:

 • invalidu s 100% telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.471,57 EUR,
 • po dopolnjenem 65. letu starosti: mesečna v višini 118,44 EUR,
 • »pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5% od usklajene in odmerjene dajatve;

c. posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

 • za vzdrževane otroke

 

Mesečna olajšava v EUR 

Za prvega vzdrževanega otroka

203,07

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

735,83

Za drugega vzdrževanega otroka

220,77

Za tretjega vzdrževanega otroka

368,21

Za četrtega vzdrževanega otroka

515,65

Za petega vzdrževanega otroka

663,09

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke za glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

147,44

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana(npr. zakonca)

Mesečna olajšava v EUR 

203,07

Od 1.1.2007 dalje se v skladu s 7. odst. 127. čl. ZDoh-2, prejemnikom invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom delne pokojnine in polovice pokojnine, akontacija davka izračuna po stopnji 25% od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5%. V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16%).

6. Pokojnine višje od 1.095,11 EUR bodo obdavčene

V letu 2013 se zvišuje meja, pri kateri uživalec pokojnine ali invalidskega nadomestila pri mesečnem obračunu ne plača akontacije dohodnine, če je Zavod glavni izplačevalec. Pri višini pokojnine nad zneskom 1.095,11 EUR, z upoštevanjem le splošne in pokojninske olajšave, nastopi davčni odtegljaj. Z upoštevanjem tudi osebne olajšave za starost nad 65. let pa nastopi davčni odtegljaj pri višini pokojnine nad zneskom 1.332,03 EUR.

Uživalci pokojnin, rezidenti držav članic EU, lahko uveljavljajo le splošno ter posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, ne pa tudi pokojninske olajšave. Navedene olajšave lahko takšen uživalec pokojnine uveljavlja ob pogoju, da z dokazili dokaže, da znašajo njegovi dohodki (iz zaposlitve, iz opravljanja dejavnosti ali iz osnovne kmetijske oz. gozdarske dejavnosti), doseženi v Republiki Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Omenjene olajšave se upoštevajo le na letni ravni, kar pomeni, da se pri tekočem obračunu akontacije dohodnine pri pokojnini ne upoštevajo.

Uživalci pokojnin, ki niso rezidenti Republike Slovenije ali države članice EU, niso upravičeni do koriščenja olajšav.

7. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2013 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Od pokojnin in invalidskih nadomestil, kjer je Zavod glavni izplačevalec

Prikaz obračuna akontacije dohodnine upoštevajoč splošno in pokojninsko olajšavo, od pokojnine v višini 1.300,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi:

1.300,00 EUR

splošna olajšava:

275,22 EUR

zmanjšana osnova:

1.024,78 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

203,16 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 1.300,00):

175,50 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

27,66 EUR

neto izplačani znesek:

1.272,34 EUR

Prikaz obračuna akontacije dohodnine upoštevajoč splošno, pokojninsko in osebno olajšavo za starost nad 65. let od pokojnine v višini 1.300,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi:

1.300,00 EUR

splošna olajšava:

275,22 EUR

olajšava za starost nad 65 let:

118,44 EUR

zmanjšana osnova:

906,34 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

171,18 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 1.300,00 EUR):

175,50 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

0EUR

neto izplačani znesek:

1.300,00 EUR

Prikaz obračuna akontacije dohodnine z upoštevanjem splošne, pokojninske in olajšave za starost 65. let od pokojnine v višini 1.900,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi:

1.900,00 EUR

splošna olajšava:

275,22 EUR

olajšava za starost nad 65 let:

118,44 EUR

zmanjšana osnova:

1.506,34 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

333,18 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 1.900,00):

256,50 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

76,68 EUR

neto izplačani znesek:

1.823,32 EUR

Ob tem bi radi opozorili, da se v primeru, ko so prejemki izplačani uživalcem, ki niso rezidenti RS oz. so rezidenti države, s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma, usklajeni znesek obdavči po lestvici, pri čemer pa se olajšave ne upoštevajo. V primeru obračunavanja dohodnine od prejemkov, katerih uživalci so rezidenti držav, s katero ima Republika Slovenija sklenjen dogovor o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se tem uživalcem pokojnina obračuna in izplača brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za rezidente iz naslednjih držav:

 • države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Malta, Nizozemska, Švica.
 • nekatere druge države: Rusija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Izrael, Tajska, Turčija, Liechtenstein.

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri katerih pa velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Sloveniji. Te so: Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Švedska in Združene države Amerike.

Za upravičence, rezidente Norveške pa velja posebnost, saj sporazum med Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev po stopnji 15%, in sicer v Republiki Sloveniji.

V Sloveniji so obdavčene pokojnine tistih uživalcev, ki so rezidenti držav Argentine, Avstralije, Brazilije, Južne Afrike, Indonezije, Tunizije, Egipta, Nove Zelandije, Paname, Monaka, Kosova in Venezuele. Z navedenimi državami Republika Slovenija nima sklenjenega ustreznega dogovora o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Od invalidskih nadomestil, kjer Zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo,
 • obračunana akontacija dohodnine: 25% od osnove,
 • »pokojninska« olajšava 13,5% od odmerjenega nadomestila,
 • izračunana akontacije dohodnine (Obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek nadomestila po obdavčitvi.

Glede na 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 lahko uživalec invalidskega nadomestila, ki je sočasno tudi še zaposlen, uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25% navzdol do 16%. Zahtevek vloži na podlagi 286. Čl.ZDoh-2 preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi davčnega urada glede na prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve davčni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje Zavodu, in sicer s pripisom »sektor za nakazovanje pokojnin«. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

V vsakem primeru pa bo uživalcu invalidskega nadomestila obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer tehnično gledano v višini 11,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25%, oziroma le v višini 2,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16%.

Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer Zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od višine 850,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek nadomestila po odločbi:

850,00 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25%):

212,50 EUR

pokojninska olajšava (13,5%):

114,75 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

97,75 EUR

neto izplačani znesek:

752,25 EUR

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 97,75 EUR, kar ustreza višini 11,5% zneska nadomestila, torej osnove.

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je Zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31.12.1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine od nadomestila.

Od drugih dohodkov - priznavalnin

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo,
 • obračunana akontacija dohodnine: 25% od osnove,
 • "pokojninska" olajšava 13,5% od odmerjene priznavalnine,
 • obračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi.

Tudi pri tej dajatvi bo uživalec tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Tehnični izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5% od zneska priznavalnine (glej tehnični izračun pri nadomestilih, če Zavod ni glavni izplačevalec).

8. Pravni predpisi

Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so  zagotovljeni tudi na spletni strani http://www.durs.gov.si/.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio