Slika družine

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2019

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2019

 

Zavod pri obračunu pokojnin, nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku.

 

V letu 2019 nastopi davčni odtegljaj pri pokojninah, ki so višje od 1.095 evrov z upoštevanjem splošne olajšave v višini 275,22 evrov in pokojninske olajšave.

 

Zavezanci za dohodnino, ki so rezidenti Republike Slovenije, so pod pogojem, da drug rezident zanje ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, upravičeni do splošne olajšave. Od 1. januarja 2019 ta na letni ravni znaša 3.302,70 evra.

 

Prejemniki pokojnin, ki so rezidenti Republike Slovenije, imajo pravico do tako imenovane pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

 

 

Predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini so:

Predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini so dohodki iz zaposlitve: pokojnina, delna pokojnina, sorazmerni deli pokojnin, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k pokojnini iz tujine, akontacije pokojnin iz tujine in nadomestila iz invalidskega zavarovanja; ter drugi dohodki: priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.

 

Zavod je glavni izplačevalec:

 • pokojnin,

 • sorazmernega dela pokojnine, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju dve oziroma tri ure dnevno in hkrati prejema sorazmerni del pokojnine,

 • dodatkov k pokojninam, ki so priznani po drugih predpisih,

 • nadomestil plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delovnem mestu,

 • nadomestil za čas čakanja ali poklicne rehabilitacije,

 • delnih invalidskih pokojnin, če uživalec ni vključen v obvezno zavarovanje,

 • začasnih nadomestil ali nadomestil za invalidnost, če uživalec ni vključen v obvezno zavarovanje,

 • nadomestil za invalidnost,

 • delnih nadomestil.

   

  Zavod ni glavni izplačevalec:

 • nadomestil plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu,

 • delnih invalidskih pokojnin, če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje,

 • začasnih nadomestil ali nadomestil za invalidnost, če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje,

 • začasnih nadomestil,

 • delnih pokojnin oziroma polovice pokojnine po ZPIZ-1,

 • delnih pokojnin po ZPIZ-2,

 • 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine,

 • sorazmernega dela pokojnine, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju najmanj štiri ali več ur dnevno.

   

Davčna osnova

V davčno osnovo se od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugimi predpisi.

 

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih prejemkih iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek tega prejemka, odmerjen v skladu z odločbo zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, ki je po Zakonu o dohodnini tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine vsota obeh prejemkov.

 

Prejemki, ki so oproščeni plačila dohodnine in jih izplačuje zavod:

 • doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja in Zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku,
 • invalidnina za telesno okvaro ter dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč, priznana po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma nadomestilo za invalidnost ter dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov,
 • preživnina po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov.

 

 

Dohodninska lestvica za leto 2019

 

Pri obračunu akontacije dohodnine se upošteva lestvica, preračunana na dvanajstvino leta, in sicer:

če znaša neto mesečna davčna osnova (v evrih)

znaša dohodnina (v evrih)

nad

do

 

 

 

 

668,44

 

16 %

 

668,44

1.700,00

106,95

+27 %

nad  668,44

1.700,00

4.000,00

385,47

+34 %

nad 1.700,00

4.000,00

5.908,93

1.167,47

+39 %

nad 4.000,00

5.908,93

 

 1.911,95

+50 %

nad 5.908,93

 

Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

 

V letu 2019 so določeni naslednji zneski olajšav:

a) splošna olajšava: mesečno v višini 275,22 evra

b) osebna olajšava:

 • invalidu s 100-odstotno telesno okvaro ter dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.471,57 evra;
 • »pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5 odstotka od odmerjenega in usklajenega prejemka;

c) posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

za uveljavljanje posebne olajšave se odloči uživalec sam, tako da zavodu posreduje izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davčne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Zavod lahko posebno olajšavo upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, izplačane po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo in dokler zavezanec ne predloži novega obvestila, s katerim sporoči spremembo olajšave:

 • za vzdrževane otroke

 

mesečna olajšava (v evrih) 

za prvega vzdrževanega otroka

203,08

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

735,83

za drugega vzdrževanega otroka

220,77

za tretjega vzdrževanega otroka

368,21

za četrtega vzdrževanega otroka

515,65

za petega vzdrževanega otroka

663,09

za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

147,44

 

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

 

mesečna olajšava (v evrih)

203,08

 

 

 

Od 1. januarja 2007 dalje se uživalcem invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oziroma so vključeni v obvezno zavarovanje, ter prejemnikom polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine, teruživalcem, ki začnejo ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, od delne pokojnine in od 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine, akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5 odstotka. V skladu z osmim odstavkom 127. člena ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16 odstotkov).

 

 

Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2019 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

a) Od pokojnine in nadomestila iz invalidskega zavarovanja, kjer je zavod glavni izplačevalec

Prikaz obračuna akontacije dohodnine, upoštevajoč splošno in pokojninsko olajšavo, od pokojnine v višini 1.200 evrov:

 

znesek (v evrih)

usklajeni znesek pokojnine po odločbi – davčna osnova

1.200,00

splošna olajšava

275,22

zmanjšana davčna osnova

924,77

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici)

176,15

pokojninska olajšava (13,5 % x 1.200,00)

162,00

plačana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo)

14,16

neto izplačani znesek

1.185,84

 

Ob tem opozarjamo, da se v primeru, ko se prejemki izplačajo uživalcem, ki niso rezidenti Republike Slovenije oziroma so rezidenti države, s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, obdavčijo po lestvici, pri čemer se ne upoštevajo olajšave.

Te države so: Argentina, Avstralija, Brazilija, Južna Afrika, Indonezija, Tunizija, Egipt, Nova Zelandija, Panama, Monako, Venezuela, Združeni arabski emirati, Madagaskar, Kamerun, Maroko, Ekvador, Fidži in druge.

V primeru obračunavanja akontacije dohodnine od prejemkov, katerih uživalci so rezidenti držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se uživalcem pokojnina obračuna in izplača brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za rezidente iz naslednjih držav:

 • države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Liechtenstein, Nizozemska, Švica, Estonija, Hrvaška.
 • nekatere druge države: Rusija, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Izrael, Tajska, Turčija, Kosovo, Ukrajina, Kitajska.

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri katerih pa velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Republiki Sloveniji. Te so: Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Švedska, Združene države Amerike in Malta.

Za uživalce rezidente Norveške pa velja posebnost, saj sporazum med Republiko Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev v Republiki Sloveniji po stopnji 15 odstotkov.

 

b) Od dela pokojnine in nadomestila iz invalidskega zavarovanja, kjer zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo;
 • obračunana akontacija dohodnine: 25 odstotkov od osnove;
 • »pokojninska« olajšava 13,5 odstotka od odmerjenega nadomestila;
 • izračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo);
 • znesek nadomestila po obdavčitvi.

Uživalec, ki je hkrati tudi še zaposlen, lahko za del pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25 do 16 odstotkov. Zahtevek vloži na podlagi 286. člena ZDavP-2 na predpisanem obrazcu na pristojni izpostavi finančnega urada glede na prebivališče. Ta mora o zahtevi odločiti v petih dneh. V primeru pozitivne odločitve finančni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu pa ga uživalec kot napoved ugodnosti posreduje zavodu. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je treba v začetku vsakega leta obnoviti.

Uživalcu nadomestila iz invalidskega zavarovanja bo na takšen način obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer v višini 11,5 odstotka zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25 odstotkov, oziroma le v višini 2,5 odstotka zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji (16 odstotkov).

 

Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od višine 800  evrov:

 

znesek (v evrih)

usklajeni znesek nadomestila po odločbi – davčna osnova

800,00

obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25 odstotkov)

200,00

pokojninska olajšava (13,5 odstotka)

108,00

plačana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo)

92,00

neto izplačani znesek

708,00

 

Izračun pokaže, da v danem primeru znesek akontacije dohodnine znaša 92 evrov, kar ustreza višini 11,5 odstotka zneska nadomestila.

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, ki jim je zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnim do 31. decembra 1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine.

 

c) Od drugih dohodkov - priznavalnin

 • Neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo;
 • obračunana akontacija dohodnine: 25 odstotkov od osnove;
 • »pokojninska« olajšava 13,5 odstotka od odmerjene priznavalnine;
 • obračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo);
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi.

Tudi pri tem prejemku bo uživalec tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5 odstotka od zneska priznavalnine (glej izračun pri nadomestilih, če zavod ni glavni izplačevalec).

 

 

Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018

Zavod je 31. januarja 2019 vsem uživalcem pokojnin, nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznavalnin ter drugih denarnih prejemkov, ki so rezidenti Republike Slovenije, na domače naslove posredoval povzetek obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

Povzetki obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov so bili posredovani tudi vsem uživalcem, nerezidentom Republike Slovenije, ki jim zavod skladno z veljavno zakonodajo pri mesečnem izplačilu prejemka obračuna in odtegne akontacijo dohodnine.

Zneski na povzetkih so prikazani v evrski valuti in so zaokroženi na dve decimalni mesti. Na povzetkih so prikazani tako obdavčljivi kot tudi neobdavčljivi prejemki.

 

Obdavčljivi davčni viri so prikazani pod oznakami:

 • 1106 Pokojnina iz obveznega PIZ
 • 1107 Nadomestilo iz obveznega PIZ
 • 6200 Priznavalnina
 • 6300 Drugi preostali dohodki

 

Neobdavčljivi davčni viri so prikazani pod oznakami:

 • 8003 Doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja
 • 8017 Invalidnina po ZPIZ-1-UPB4 in ZPIZ-2 in nadomestilo po ZDVDTP
 • 8018 Varstveni dodatek po ZVarDod
 • 8019 Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ-1-UPB4, ZPIZ-2 in po ZDVDTP
 • 8049 Zamudne obresti

 

Izplačani znesek letnega dodatka v letu 2018, ki spada med obdavčljive davčne vire, je že vključen v znesek pokojnine oziroma nadomestila.

Informativne izračune dohodnine bodo tudi za leto 2018 prejeli vsi zavezanci za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka. Zavezancem bodo informativni izračuni vročeni najpozneje do 15. junija 2019. 

Če v informativni izračun dohodnine ne bodo vključeni vsi zavezančevi dohodki – na primer prejeti dohodki iz tujine (pokojnine, rente …),  je zavezanec dolžan vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine.

Tisti, ki informativnega izračuna dohodnine ne bodo prejeli in so zavezanci za dohodnino, morajo do 31. julija 2019 vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2018.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Na tej strani je prav tako objavljeno obvestilo o dohodnini za leto 2018.

 

 

Pravni predpisi

Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so dostopni na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

 

Arhiv:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio