Slika družine

Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Zavod je 15. februarja 2016 vsem uživalcem pokojnin, nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznavalnin ter drugih denarnih prejemkov, rezidentom Republike Slovenije, na domače naslove posredoval povzetek obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015.

Povzetki obračuna pokojninskih in invalidskih dajatev so bili posredovani tudi vsem uživalcem pokojnin, nerezidentom Republike Slovenije, ki jim zavod skladno z veljavno zakonodajo pri mesečnem izplačilu pokojnine obračuna in odtegne akontacijo dohodnine.

Zneski na povzetkih so prikazani v evro valuti, s centi. Na povzetkih so prikazani tako obdavčljivi kot tudi neobdavčljivi prejemki (21. člen ZDoh-2).

Obdavčljivi viri so prikazani pod oznakami:

  • 1106 Pokojnina iz obveznega PIZ
  • 1107 Nadomestilo iz obveznega PIZ
  • 6200 Priznavalnina
  • 6300 Drugi preostali dohodki

Neobdavčljivi viri so prikazani pod oznakami:

  • 8003 Doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja
  • 8017 Invalidnina po ZPIZ-1-UPB4 in ZPIZ-2 in nadomestilo po ZDVDTP
  • 8018 Varstveni dodatek po ZVarDod
  • 8019 Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ-1-UPB4, ZPIZ-2 in po ZDVDTP
  • 8049 Zamudne obresti

Pripominjamo, da je izplačani znesek letnega dodatka v letu 2015, ki spada med obdavčljive davčne vire, že vključen v znesek pokojnine oziroma nadomestila.

Zaradi spremembe zakonodaje bodo informativni izračuni dohodnine za leto 2015 prejeli vsi zavezanci za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka, kar je pojasnjeno tudi na hrbtni strani povzetka, ki glasi:

»Tudi letos bo Finančna uprava RS zavezancem za dohodnino na dom poslala informativne izračune dohodnine. Na ta način bo večina zavezancev razbremenjena vlaganja napovedi. V primeru, da se bo zavezanec z izračunano dohodnino strinjal, bo informativni izračun po preteku roka za ugovor (to je 30 dni od datuma odpreme informativnega izračuna) postal odločba o odmeri dohodnine.

Pri tem velja opozoriti, da bodo, zaradi spremembe zakonodaje, informativni izračun dohodnine za leto 2015 prejeli vsi zavezanci za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka.

Zavezancem bodo informativni izračuni vročeni najpozneje do 15. junija 2016.

Tisti, ki informativnega izračuna ne bodo prejeli in so zavezanci za dohodnino, morajo do 31. 7. 2016 vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2015.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Finančne uprave RS«.

Obvestilo v zvezi z dohodnino 2015 je objavljeno tudi na spletnih straneh FURS.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio