Slika družine

Ukinitev pravice do družinskega pomočnika

Z 31. decembrom 2023 je bila ukinjena pravica do družinskega pomočnika na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) in novele Zakona o socialnem varstvu (ZSV-J).

Do uveljavitve sprememb v navedenih zakonih je zavod zneske dodatka za pomoč in postrežbo (v nadaljevanj DPP) uživalcev, ki so imeli priznano pravico do družinskega pomočnika, odtegoval upravičencem in nakazoval v dobro RS (na račun MDDSZ). Do 31. 12. 2021 oziroma pred uveljavitvijo Zakona o razbremenitvi občin pa so se zneski DPP nakazovali v dobro občine.

Ker od 1. 1. 2024 dalje RS ni več upravičena do zneskov DPP zaradi ukinitve pravice do družinskega pomočnika v noveli ZSV-J, je moral zavod pri vseh bivših upravičencih do družinskega pomočnika na podlagi ZDOsk-1 preusmeriti izplačevanje zneskov DPP na račune upravičencev.

Zaradi uveljavitve ZDOsk-1 bodo lahko ti uživalci uveljavili novo pravico do oskrbovalca družinskega člana. Uveljavitev nove pravice pa je mogoča le na način, da se upravičenec predhodno odpove pravici do DPP.

V kolikor bo upravičenec podal soglasje k prevedbi pravice in tudi soglasje glede ukinitve DPP, je predpisan daljši postopek uveljavljanja te pravice (najprej izdaja odločbe s strani CSD o prevedbi upravičencev do družinskega pomočnika v upravičence do oskrbovalca družinskega člana s 1. 1. 2024; v nadaljevanju pa izdaja odločbe s strani odločevalca o DPP o ustavitvi pravice do DPP). Posledično ni bilo mogoče pričakovati, da bi bile odločbe izdane brez zamikov. V izogib preplačilom je zavod z Ministrstvom za solidarnostno prihodnost dogovoril postopek za izvedbo začasnih ustavitev izplačila DPP. V ta namen so upravičenci na CSD podajali soglasja za ustavitev izplačevanja DPP in jih pošiljali zavodu. Na podlagi tovrstnih soglasij je zavod prioritetno začasno ustavil izplačila DPP, če je bila ta pravica priznana uživalcem s strani CSD (po ZSVI) oziroma prioritetno izdal odločbo o ukinitvi pravice do DPP, če je bila pravica priznana po ZPIZ-2.

Če upravičenec ne bo podal soglasja k prevedbi, bo CSD izdal odločbo o ukinitvi pravice do družinskega pomočnika po ZSV, DPP pa se bo v tem primeru od 1. 1. 2024 dalje nakazoval upravičencu. V kolikor bo zavod s strani CSD prejel obvestilo, da upravičenec ne soglaša s prevedbo in mu je DPP priznal zavod, bo zavod o tem izdal odločbo, da se upravičencu z dnem 1. 1. 2024 DPP ponovno  izplačuje na njegov račun.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio