Slika družine

Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju 1.1.2006 do 31.12.2006

Tako kot pretekla leta bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (odslej ZPIZ) tudi v začetku tega leta, predvidoma sredi meseca februarja, vsem upravičencem do pokojnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter priznavalnine na domače naslove posredoval povzetek obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006.

Novost je ta, da bodo povzetki izkazovali zneske še v tolarjih, hkrati bodo poleg obdavčljivih prejemkov, to so pokojnine pod rubriko 1106, nadomestila iz invalidskega zavarovanja pod rubriko 1107 ter priznavalnine pod rubriko 6300 (znesek pokojnina oziroma nadomestilo že vključuje obračunan in izplačan letni dodatek, kateri je tudi davčni vir od leta 2005 dalje), na tovrstnih povzetkih prikazani informativno konkretnim uživalcem tudi zneski obračunanih in nakazanih dajatev v letu 2006, ki so v skladu z 20. čl. zakona o dohodnini oproščeni plačila dohodnine. Tako bodo na povzetku prikazani podatki tudi za naslednje neobdavčene dajatve, in sicer: invalidnina pod rubriko 8017, varstveni dodatek pod rubriko 8018 in dodatek za pomoč in postrežbo pod rubriko 8019.

Podatke o obračunu v letu 2006 na povzetku bo tako ZPIZ poslal vsem prejemnikom na domače naslove z namenom, da le ti preverijo pravilnost podatkov zapisanih na predhodno izpolnjenem obrazcu "Napoved za odmero dohodnine za leto 2006", ki ga bodo prejemniki pokojnin in drugih denarnih dajatev prav tako prejeli na domače naslove do najpozneje 31.marca 2007 s strani pristojnega davčnega organa. Novost je tudi ta, da bo vsak souživalec družinske pokojnine, katera se mu je obračunavala in izplačevala v letu 2006 skupno z ostalimi souživalci, prejel svoj povzetek obračuna zneskov, ki so mu bili v letu 2006 v okviru nerazdelne družinske pokojnine izplačani.

V nadaljevanju kratka predstavitev novosti in aktivnosti Davčne uprave Republike Slovenije (odslej DURS), ki jo bo v zvezi z letnim obračunom dohodnine od pokojnin in drugih denarnih dajatev za leto 2006, izvedel DURS, in sicer:

Davčna uprava RS bo letos zavezancem za dohodnino prvič poslala predizpolnjeno napoved za odmero dohodnine. V obrazcu napovedi za leto 2006, ki ga bodo do 31. 3. 2007 prejeli zavezanci za dohodnino, bodo že vpisani podatki, ki so potrebni za odmero dohodnine (podatki, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatki o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. 1. 2007 posredovali izplačevalci). Davčni zavezanec bo moral v predizpolnjeno napoved vpisati manjkajoče podatke oziroma vpisane podatke popraviti ter podpisano napoved vrniti davčnemu organu najpozneje do 30. aprila 2007. Predizpolnjen obrazec napovedi bodo prejeli le tisti zavezanci, ki so jo v skladu z zakonom dolžni vložiti.

Predizpolnjene napovedi tako ne bodo prejeli zavezanci:

  • katerih dohodki v letu 2006, od katerih se plačuje dohodnina, niso presegli 604.330 tolarjev;
  • ki so poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena in plačana akontacija dohodnine in pri akontaciji dohodnine tudi niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, prejeli dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ne presegajo 19.171 tolarjev.

Zavezanci, ki predizpolnjene napovedi s strani DURS-a ne bodo prejeli, pa bi jo glede na višino dohodkov in izpolnjevanje drugih pogojev morali, morajo napoved izpolniti sami in jo do 30. aprila 2007 posredovati davčnemu organu.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio