Slika družine

I. INVALIDNOST

1. PRAVNA UREDITEV IN POJASNILA

 • IZ PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU DELOVANJA IZVEDENSKIH ORGANOV ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE*

41. člen

Pri obravnavanju in ugotavljanju invalidnosti izvedenski organ I. stopnje poda mnenje, da:

 • obstaja invalidnost, določi kategorijo, datum in vzrok nastanka ter ugotovi preostalo delovno zmožnost, če le ta še obstaja,
 • je potrebna poklicna rehabilitacija, določi obliko in način poklicne rehabilitacije,
 • je potrebna prilagoditev delovnega mesta, delovnih prostorov in delovnih sredstev v okviru poklicne rehabilitacije in njen obseg,
 • je za premestitev na drugo delo potrebna prilagoditev delovnih prostorov in delovnih sredstev ter njen obseg,
 • je za delo s krajšim delovnim časom od polnega na drugem delu potrebna prilagoditev delovnih prostorov in delovnih sredstev ter njen obseg,
 • je za premestitev potrebno dodatno usposabljanje,
 • je za delo s krajšim delovnim časom od polnega na drugem delu potrebno dodatno usposabljanje,
 • je potreben kontrolni pregled in določi datum ali, da kontrolni pregled ni potreben,
 • ni invalidnosti,
 • ni invalidnosti ali spremembe kategorije invalidnosti, ker je potrebno nadaljnje zdravljenje ali ukrepi medicinske rehabilitacije, ki lahko vplivajo na spremembe v zdravstvenem stanju zavarovanca, ter poda mnenje o potrebi nadaljnjega zdravljenja oziroma medicinke rehabilitacije,
 • delodajalec, ki ima zaposlenih manj kot pet delavcev utemeljeno ne more zagotoviti pravice do premestitve na drugo delo brez ali po končani poklicni rehabilitaciji oziroma pravic do dela s krajšim delovnim časom od polnega.

53. člen

Pri podaji izvedenskega mnenja II. stopnje se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o sestavi senata, delu in postopku pri podaji izvedenskega mnenja I.stopnje.

57. člen

Pri podaji izvedenskega mnenja II. stopnje v zvezi s pritožbo se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o sestavi in delu senata ter o postopku pri podaji izvedenskega mnenja v zvezi z zahtevkom za uveljavitev pravic.


2. NEVROLOGIJA

2.1 EPILEPSIJA

Izrek izvedenskega mnenja pri bolnikih z epilepsijo:

Zavarovanec je zmožen za delo na drugem delovnem mestu, ker je iz opisa del in / ali ocene tveganja razvidno, da ne obstaja večje tveganje, da bi pri tem delu poškodoval sebe ali drugega ali povzročil večjo materialno škodo.

Glede na konkreten primer lahko izrek dopolnimo z izborom ustreznih omejitev:

Zavarovanec ni zmožen za delo

 • na višini oziroma nad globino
 • ob električnih napeljavah mrežne oziroma visoke napetosti
 • ob napravah z ognjem
 • v rudniških jamah
 • ob napravah, ki sproščajo enakomerne svetlobne signale
 • v neugodnih toplotnih razmerah (v vročini ob visoki relativni vlagi)
 • kjer prihaja v stik z živčevju škodljivimi snovmi
 • preko rednega delovnega časa
 • v nočni izmeni

Pri bolnikih z epilepsijo, ki so poklicni vozniki ali pri delu vozijo motorno vozilo v službene namene, je pred dokončno oceno o invalidnosti potrebno pridobiti mnenje specialista medicine dela, prometa in športa.

Viri: Prim. dr. Jože Grošelj, dr. med.: Problematika delazmožnosti pri ljudeh z epilepsijo (seminar Epilepsija in zaposlovanje, Ljubljana, 12.9.2003)
Prim. dr. Jože Grošelj, dr. med.: Presoja delazmožnosti in vozniška sposobnost bolnikov z epilepsijo (strokovno srečanje »Ocenjevanje invalidnosti, TO in potrebe po pomoči in postrežbi drugega pri nevroloških bolnikih, Ljubljana, 8.-9.12.2000)
Razširjen strokovni kolegij direktorja sektorja za izvedenstvo 7. 12. 2007

3. BOLEZNI MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA

3.1. FIBROMIALGIJA

1. Pri obravnavi bolnikov s fibromialgijo na invalidski komisiji so potrebni izvidi spec. revmatologa s podatki o zdravljenju vsaj 6 mesecev.
2. V senatu IK naj bo tudi specialist medicine dela.
3. V obvezni medicinski dokumentaciji za obravnavo bolnika s fibromialgijo naj bo tudi izvid specialista psihiatra.
4. Obravnava bolnika s fibromialgijo je individualna in funkcionalna.
5. Potrebna je pozornost pri vrstnem redu diagnoz bolezni, ki vplivajo na invalidnost zavarovanca.

Viri: 7. seja razširjenega kolegija direktorja Sektorja za izvedenstvo 8. 10. 2009

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio