Slika družine

Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Zavod je 21. februarja 2017 vsem uživalcem pokojnin, nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznavalnin ter drugih denarnih prejemkov, rezidentom Republike Slovenije, na domače naslove posredoval povzetek obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.

Povzetki obračuna pokojninskih in invalidskih dajatev so bili posredovani tudi vsem uživalcem pokojnin, nerezidentom Republike Slovenije, ki jim zavod skladno z veljavno zakonodajo pri mesečnem izplačilu pokojnine obračuna in odtegne akontacijo dohodnine.

Zneski na povzetkih so prikazani v evro valuti, s centi. Na povzetkih so prikazani tako obdavčljivi kot tudi neobdavčljivi prejemki (21. člen ZDoh-2).

Obdavčljivi viri so prikazani pod oznakami:

  • 1106 Pokojnina iz obveznega PIZ
  • 1107 Nadomestilo iz obveznega PIZ
  • 6200 Priznavalnina
  • 6300 Drugi preostali dohodki

Neobdavčljivi viri so prikazani pod oznakami:

  • 8003 Doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja
  • 8017 Invalidnina po ZPIZ-1-UPB4 in ZPIZ-2 in nadomestilo po ZDVDTP
  • 8018 Varstveni dodatek po ZVarDod
  • 8019 Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ-1-UPB4, ZPIZ-2 in po ZDVDTP
  • 8049 Zamudne obresti

Pripominjamo, da je izplačani znesek letnega dodatka v letu 2016, ki spada med obdavčljive davčne vire, že vključen v znesek pokojnine oziroma nadomestila.

Zaradi spremembe zakonodaje bodo informativne izračune dohodnine tudi za leto 2016 prejeli vsi zavezanci za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka, kar je pojasnjeno tudi na hrbtni strani povzetka, ki glasi:

»Tudi letos bo Finančna uprava RS zavezancem za dohodnino na dom poslala informativne izračune dohodnine. Na ta način bo večina zavezancev razbremenjena vlaganja napovedi. V primeru, da se bo zavezanec z izračunano dohodnino strinjal, bo informativni izračun po preteku roka za ugovor postal odločba o odmeri dohodnine.

V kolikor v informativni izračun dohodnine ne bodo vključeni  prejeti dohodki iz tujine (pokojnine, rente,…), je zavezanec dolžan vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine.

Informativni izračun dohodnine za leto 2016 bodo prejeli vsi zavezanci za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka.

Zavezancem bodo informativni izračuni vročeni najpozneje do 15. junija 2017.

Tisti, ki informativnega izračuna dohodnine ne bodo prejeli in so zavezanci za dohodnino, morajo do 31. 7.  2017 vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2016.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Finančne uprave RS.«

Obvestilo v zvezi z dohodnino 2016 je objavljeno tudi na spletnih straneh FURS.

[Arhiv: leto 2015, leto 2014, leto 2013, leto 2012, leto 2011, leto 2010, leto 2009, leto 2008, leto 2007, leto 2006 ]

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio