Slika družine

Ponovni vstop v zavarovanje za polni delovni čas (reaktivacija) in izplačilo 40 % starostne pokojnine

O ponovnem vstopu v zavarovanje za polni delovni čas morate obvestiti zavod, saj v tem času niste upravičeni do izplačila pokojnine, lahko pa uveljavite izplačilo 40 % že uveljavljene pokojnine.

Kdo lahko znova vstopi v zavarovanje in pridobi pravico do izplačila 40 % pokojnine?

V ponovno zavarovanje za polni delovni čas lahko vstopite in pridobite pravico do izplačila 40 % pokojnine, če ste uživalec starostne ali predčasne pokojnine po splošnih predpisih in v Republiki Sloveniji znova začnete delati oziroma opravljati dejavnost kot:

 • delavec na podlagi delovnega razmerja,
 • samozaposlena oseba,
 • družbenik gospodarske družbe, ustanovitelj zavoda ali zadruge, če ste v družbi, zavodu ali zadrugi hkrati tudi poslovodna oseba,
 • kmet – če vaši skupni dohodki na kmetiji presegajo dohodkovni cenzus in še niste dopolnili 63 let.

 

S tem pridobite lastnost zavarovanca, pokojnina, ki vam je bila priznana s pravnomočno odločbo, pa se vam preneha izplačevati z dnem pridobitve lastnosti zavarovanca (z dnem ponovnega vstopa na trg dela).

 

Pravice do 40 % pokojnine ne more uveljaviti uživalec pokojnine, ki je bil upokojen po posebnih predpisih.

Pravice do 40 % starostne pokojnine ne more uveljaviti uživalec predčasne pokojnine.

V nadaljevanju podajamo odgovore na naslednja vprašanja:

 

Kdaj se mi prične izplačevati 40 % starostne pokojnine?

Ali obstaja kakšna omejitev pri izplačevanju 40 % starostne pokojnine?

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja?

Koliko lahko zaslužim?

Kaj mi pripada po prenehanju uživanja 40 % starostne pokojnine?

Od kdaj dalje mi pripada ponovna odmera pokojnine?

Kje vložiti vlogo?

Kdaj se mi prične izplačevati 40 % starostne pokojnine?

Del pokojnine v višini 40 % že uveljavljene starostne pokojnine se vam izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od vključitve v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom in se vam izplačuje do  prenehanja zavarovanja s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom, vendar največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. 

V kolikor boste po preteku treh let še vedno vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom, se vam bo po tem obdobju izplačevalo 20 % starostne pokojnine, ki je bila osnova za odmero 40 % starostne pokojnine.

Ali obstaja kakšna omejitev pri izplačevanju 40 % starostne pokojnine?

40 % starostne pokojnine se ne izplačuje, če ne delate zaradi začasne zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, daljše od 30 delovnih dni. V tem primeru zavod po uradni dolžnosti preneha izplačevati 40 %  starostne pokojnine.
 
Zavod po uradni dolžnosti začne znova izplačevati 40 % starostne pokojnine z dnem, ko začnete znova opravljati delo po končani začasni zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bila daljša od 30. delovnih dni. 
 
Prav tako se 40 % starostne pokojnine ne izplačuje, če v času prejemanja 40 %  starostne pokojnine nimate v celoti poravnanih prispevkov za socialno varnost in če imate lastnost zavarovanca iz:
 
 • šestega odstavka 14. člena ZPIZ-2 (to pomeni, da ste prednostno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, čeprav izpolnjujete pogoje za vključitev v zavarovanje tudi na podlagi 16. člena ZPIZ-2), 
 • 15. člena ZPIZ-2 (samozaposlena oseba), 
 • 16. člena ZPIZ-2 (družbenik in poslovodna oseba) in 
 • 17. člena ZPIZ-2 (kmet).
 
Tudi v tem primeru zavod po uradni dolžnosti preneha izplačevati 40 % starostne pokojnine ter ga po uradni dolžnosti začne znova izplačevati s prvim dnem po plačilu prispevkov za socialno varnost v celoti (poravnani morajo biti prispevki za vse štiri vrste zavarovanja).

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja?

V času izplačevanja 40 % starostne pokojnine lahko spremenite obseg zavarovanja (na primer z osem ur dnevno na štiri ure dnevno). S tem izgubite pravico od izplačila 40 % starostne pokojnine, lahko pa podate zahtevo za izplačilo sorazmernega dela pokojnine. Sorazmerni del pokojnine se vam prične izplačevati z dnem vključitve v zavarovanje za krajši delovni čas od polnega.

Koliko lahko zaslužim?

Pri tem delu niste omejeni z zaslužkom.

Kaj mi pripada po prenehanju uživanja 40 % starostne pokojnine?

Po prenehanju uživanja dela pokojnine imate pravico do:

 • odstotnega povečanja pokojnine ob upoštevanju pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju,
 • ponovne odmere pokojnine z upoštevanjem novih osnov (plač), pri čemer se upošteva tudi odstotno povečanje zaradi pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju,
 • usklajenega zneska prvotno odmerjene pokojnine (valorizirana pokojnina).

 

Pozor: za odstotno povečanje pokojnine (upoštevanje pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja) morate v ponovnem zavarovanju dopolniti najmanj 6 mesecev pokojninske dobe.

Navedeno velja v primeru ponovnega vstopa v zavarovanje od 1. 1. 2020 dalje. 

Pozor: za ponovno odmero pokojnine (upoštevanje novih plač in pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja) morate v enem letu prejemati plačo najmanj za 6 mesecev, hkrati pa se mora spremeniti tudi koledarsko leto uveljavitve ponovne odmere pokojnine. 


Primer 1: Prejemali ste pokojnino od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020, nato pa ste se dne 1. 6. 2020 ponovno zaposlili za poln delovni čas, pri čemer bo zaposlitev trajala do 31. 8. 2021. Na podlagi ponovne zaposlitve ste v času od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2021 upravičeni do izplačila 40 % starostne pokojnine, v tem času pa boste dosegli tudi 15 mesecev pokojninske dobe brez dokupa (7 mesecev v letu 2020, 8 mesecev v letu 2021), poleg tega ste v letu 2020 prejeli tudi plačo za 7 mesecev, hkrati se je spremenilo koledarsko leto uveljavitve ponovne odmere pokojnine (2021). Glede na navedeno imate tako pravico do usklajenega zneska prvotno odmerjene pokojnine, pravico do odstotnega povečanja pokojnine ob upoštevanju pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju in ravno tako pravico do ponovne odmere pokojnine z upoštevanjem novih plač in pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja.

Primer 2: Prejemali ste pokojnino od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020, nato pa ste se dne 1. 6. 2020 ponovno zaposlili za poln delovni čas, pri čemer je zaposlitev trajala do 30. 11. 2020. Na podlagi ponovne zaposlitve ste v času od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020 upravičeni do 40 % starostne pokojnine, dosegli pa boste tudi 6 mesecev pokojninske dobe brez dokupa. Glede na navedeno imate tako pravico do usklajenega zneska prvotno odmerjene pokojnine in pravico do odstotnega povečanja pokojnine ob upoštevanju pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju, nimate pa pravice do ponovne odmere pokojnine z upoštevanjem novih plač in pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja. Do le-te bi bili upravičeni le v primeru, da bi ponovno zavarovanje trajalo najmanj do 31. 12. 2020 in bi ponovno odmero uveljavili 1. 1. 2021, ker bi s tem v letu 2020 za 7 mesecev zavarovanja prejemali plačo, z uveljavitvijo ponovne odmere pokojnine s 1. 1. 2021 pa bi se spremenilo tudi koledarsko leto. Čeprav ste od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020 prejeli plačo za 6 mesecev, se te plače za izračun pokojninske osnove ne more upoštevati, ker gre za plačo iz koledarskega leta, v katerem uveljavljate ponovno izplačilo pokojnine, s tem pa vam ne pripada ponovna odmera pokojnine.

Od kdaj dalje mi pripada ponovna odmera pokojnine?

Ponovna odmera pokojnine vam pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj, vendar največ od naslednjega dne po prenehanju ponovnega zavarovanja, zato je pomembno, da zahtevo za ponovno odmero pokojnine vložite čim prej po prenehanju opravljanja dela ali dejavnosti. To je pomembno tudi zaradi tega, da vas zavod ponovno vključi tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje. V kolikor boste zahtevo vložili pred prenehanjem opravljanja dela ali dejavnosti, morate hkrati priložiti tudi dokazilo o prenehanju opravljanja dela ali dejavnosti.

Kje vložiti vlogo?

Zahtevo za izplačilo 40 % starostne pokojnine vložite pri zavodu:

 

 

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pravice do izplačila 40 % starostne pokojnine se lahko obrnete na strokovne delavce ZPIZ:

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio