Slika družine

Uskladitev socialnih transferjev - dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro

Arhiv: 2018, 2017, 2011, 2010, 2009, 2008

 

2018

NEUSKLAJEVANJE SOCIALNIH TRANSFERJEV DO 31. DECEMBRA 2018

Na podlagi 66. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju ZIPRS1819) se transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 - ZŠtip, 10/08 - ZVarDod, 71/08, 98/09 - ZIUZGK, 62/10 - ZUPJS, 85/10, 94/10 - ZIU 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF in 96/12 - ZPIZ-2; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) do 31. decembra 2018 ne usklajujejo, razen osnovnega zneska minimalnega dohodka iz prve alineje 5. člena ZUTPG.

USKLADITEV SOCIALNIH TRANSFERJEV V JULIJU 2011

Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57, z dne 15. 7. 2011) so se z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2011 z veljavnostjo od 1. 7. 2011 dalje, in sicer za 0,475 %, uskladile naslednje dajatve, za izplačilo katerih je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

 • dodatek za pomoč in postrežbo,
 • invalidnine za telesno okvaro.

Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znaša od 1. 7. 2011 dalje 418,88 EUR, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 292,11 EUR in za opravljanje večine življenjskih potreb 146,06 EUR.

Nominalne višine zneskov invalidnine za telesno okvaro od 1. 7. 2011

 

Stopnja

 

Telesna okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

Bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

99,48 EUR

69,64 EUR

2.

90

91,2 EUR

63,83 EUR

3.

80

82,9 EUR

58,02 EUR

4.

70

74,61 EUR

52,23 EUR

5.

60

66,32 EUR

46,43 EUR

6.

50

58,02 EUR

40,62 EUR

7.

40

49,75 EUR

34,81 EUR

8.

30

41,46 EUR

29,02 EUR

 

2017

NEUSKLAJEVANJE SOCIALNIH TRANSFERJEV DO 31. DECEMBRA 2017

Na podlagi 68. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16; v nadaljevanju ZIPRS1617) se transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 - ZŠtip, 10/08 - ZVarDod, 71/08, 98/09 - ZIUZGK, 62/10 - ZUPJS, 85/10, 94/10 - ZIU 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF in 96/12 - ZPIZ-2; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) do 31. decembra 2017 ne usklajujejo, razen osnovnega zneska minimalnega dohodka iz prve alineje 5. člena ZUTPG.

USKLADITEV SOCIALNIH TRANSFERJEV V JULIJU 2011

Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Ur. l. RS, št. 57, z dne 15.7.2011) so se z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2011 z veljavnostjo od 1.7.2011 dalje, in sicer za 0,475 %, uskladile naslednje dajatve, za izplačilo katerih je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

 • dodatek za pomoč in postrežbo,
 • invalidnine za telesno okvaro,
 • nadomestila iz invalidskega zavarovanja uživalcev pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljena po predpisih, ki so se uporabljali do 31.12.2002.

Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znaša od 1.7.2011 dalje 414,50 EUR, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 290,15 EUR in za opravljanje večine življenjskih potreb 145,08 EUR.

Nominalne višine zneskov invalidnine za telesno okvaro od 1.7.2011

 

Stopnja

 

Telesna okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

Bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

99,48 EUR

69,64 EUR

2.

90

91,20 EUR

63,83 EUR

3.

80

82,90 EUR

58,02 EUR

4.

70

74,61 EUR

52,23 EUR

5.

60

66,32 EUR

46,43 EUR

6.

50

58,02 EUR

40,62 EUR

7.

40

49,75 EUR

34,81 EUR

8.

30

41,46 EUR

29,02 EUR

Uskladijo so se tudi transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki od 1.7.2011 znašajo:

 • nadomestilo za invalidnost 288,89 EUR,
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 165,07 EUR,
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 82,54 EUR.

 

2011

Transferji posameznikom in gospodinjstvom v januarju 2011 ostajajo nespremenjeni

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 3 z dne 14.1.2011 (Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011) je bil objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2011.

Višina transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, skladno s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2010 (Uradni list RS, št. 56/10; v nadaljevanju: sklep ),ostaja nespremenjena.

Prav tako se za vse ostale transferje iz V. točke sklepa uskladitev ne opravi.

Naslednja uskladitev transferjev posameznikom in gospodinjstvom bo izvedena v juliju 2011, če bodo za to izpolnjeni ustrezni pogoji.

 

2010

Uskladitev socialnih transferjev v juliju 2010

Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2010 (Ur. l. RS, št. 56, z dne 15.7.2010) se bodo z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2010 z veljavnostjo od 1.7.2010 dalje, in sicer za 1,2 %, uskladile naslednje dajatve, za izplačilo katerih je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

 • dodatek za pomoč in postrežbo,
 • invalidnine za telesno okvaro,
 • nadomestila iz invalidskega zavarovanja uživalcev pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljena po predpisih, ki so se uporabljali do 31.12.2002.

Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znaša od 1.7.2010 dalje 412,54 EUR, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 288,78 EUR in za opravljanje večine življenjskih potreb 144,39 EUR.

Nominalne višine zneskov invalidnine za telesno okvaro od 1.7.2010

/cms/userfiles/image/nom-zneski-invalidnine-2010.gif

Uskladijo se tudi transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki od 1.7.2010 znašajo:

 • nadomestilo za invalidnost 287,52 EUR,
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 164,29 EUR,
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 82,15 EUR.

2009

Uskladitev socialnih transferjev v juliju 2009

Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009 (Ur. l. RS, št. 53, z dne 10.7.2009) se bodo z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2009 z veljavnostjo od 1.7.2009 dalje, in sicer za 2,3 %, uskladile naslednje dajatve, za katere izplačilo je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

 • dodatek za pomoč in postrežbo,
 • invalidnine za telesno okvaro,
 • nadomestila iz invalidskega zavarovanja uživalcev pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljena po predpisih, ki so se uporabljali do 31.12.2002.

Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znaša od 1.7.2009 dalje 407,65 EUR, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 285,36 EUR in za opravljanje večine življenjskih potreb 142,68 EUR.

Nominalne višine zneskov invalidnine za telesno okvaro od 1.7.2009

/cms/userfiles/image/nom-zneski-invalidnine.gif

 Uskladijo se tudi transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki od 1.7.2009 znašajo:

 • nadomestilo za invalidnost 284,11 EUR,
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 162,34 EUR,
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 81,18 EUR.

 

2008

Uskladitev socialnih transferjev v juliju 2008

Državni zbor je na seji dne 2. 7. 2008 sprejel Zakon o spremembi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v republiki Sloveniji (ZUTPG-A), ki določa, da se socialni transferji odslej usklajujejo dvakrat letno in sicer v mesecu januarju in v mesecu juliju.

Tako se bodo z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2008, z veljavnostjo od 1. 7. 2008 dalje, za 4,1 % uskladile naslednje dajatve, za katere izplačilo je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2008; Ur. l. RS, št. 73, z dne 18. 7. 2008):

 • dodatek za pomoč in postrežbo;
 • invalidnine za telesno okvaro;
 • nadomestila iz invalidskega zavarovanja uživalcev pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljena po predpisih, ki so se uporabljali do 31. 12. 2002.

Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znaša od 1. 7. 2008 dalje 398,48 €, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 278,94 € in za opravljanje večine življenjskih potreb 139,47 €.

Nominalne višine zneskov invalidnine za telesno okvaro (od 1. 7. 2008)

Stopnja

Telesna okvara

Če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicna bolezen

Če je telesna okvara posledica bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

95,64 €

66,95 €

2.

90

87,67 €

61,37 €

3.

80

79,70 €

55,79 €

4.

70

71,73 €

50,21 €

5.

60

63,76 €

44,63 €

6.

50

55,79 €

39,05 €

7.

40

47,82 €

33,47 €

8.

30

39,85 €

27,90 €

Uskladijo se tudi transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki od 1. 7. 2008 znašajo:

 • nadomestilo za invalidnost 277,72 €
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 158,69 €
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 79,35 €.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio