Slika družine

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2022

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2022

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2; Ur. l. RS, št. 13/11 s spremembami) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2; Ur. l. RS, št. 13/11 s spremembami).

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Spremembe, ki jih prinaša ZDoh-2Z so:

 • Oprostitev plačila dohodnine od družinske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Povečanje splošne olajšave: v letu 2022 se splošna olajšava z 291,67 EUR zvišuje na 375,00 EUR mesečno.
 • Uvedba olajšave za starejše (t. i. seniorska olajšava): olajšava za rezidenta po dopolnjenem 70. letu starosti v znesku 125,00 EUR na mesec.
 • Uskladitev olajšav in dohodninske lestvice: prva uskladitev olajšav in lestvice se opravi za leto 2022. Letne olajšave (na podlagi katerih so izračunani mesečni zneski olajšav) so določene v Pravilniku o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 s strani Finančne uprave RS.
 • Sprememba lestvice za odmero dohodnine: stopnja dohodnine v najvišjem razredu se iz 50 % spremeni na 45 %.

Novo določene višine olajšav, dohodninske lestvice ter uvedba seniorske olajšave spreminjajo mejo, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je zavod glavni izplačevalec. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin, višjih od 1.363​ EUR z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave. Ob upoštevanju tudi seniorske olajšave bo akontacija dohodnine odtegnjena od pokojnin višjih od 1.623 EUR.

Finančna uprava RS je dne 24. 3. 2022 na svoji spletni strani objavila Obvestilo o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022, ki jih mora zavod upoštevati pri obračunu akontacije dohodnine ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih prejemkov.

 

Vsi zavezanci za dohodnino, ki so rezidenti Republike Slovenije (6. čl. ZDoh-2, so, pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, upravičeni do splošne olajšave. Za leto 2022 znaša le-ta na letni ravni 4.500,00 EUR oziroma na mesečni ravni 375,00 EUR.

 

Prejemniki pokojnin, ki so rezidenti Republike Slovenije, imajo pravico do t. im. pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

 

Upoštevajoč zakonske spremembe, ki veljajo za davčno leto 2022 večina uživalcev pokojnin med letom ne bo plačevala akontacije dohodnine.

Zavod bo obračun akontacije dohodnine skladno z ZDoh-2Z izvedel prvič pri izplačilu aprilskih pokojnin. Zavod za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 ne bo popravljal obračuna akontacije dohodnine. Popravek podatkov bo zavod poslal na FURS samo pri družinskih pokojninah. Glede obračuna davka za celo leto 2022 bo FURS opravil obračun pri letni odmeri dohodnine v letu 2023.

 

V nadaljevanju pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih prejemkov in tehniko odmere ter izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.

 

1. Predmet obdavčitve po ZDoh-2
2. Davčna osnova
3. Prejemki, ki so oproščeni plačila dohodnine in jih izplačuje zavod
4. Dohodninska lestvica za leto 2022
5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine
6. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2022 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
7. Pravni predpisi

 

1. Predmet obdavčitve po ZDoh-2 so:

a. dohodki iz zaposlitve (37. čl. v povezavi s 40. čl. ZDoh-2): pokojnine, delne pokojnine, sorazmerni deli pokojnin, dodatki k pokojninam, vojaške pokojnine, kmečke starostne pokojnine, letni dodatek, dodatki k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin in nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

 

ZDoh-2 loči dva načina obračuna akontacije dohodnine, in sicer:

 

Zavod je glavni izplačevalec:

 • pokojnine;
 • sorazmerni del pokojnine, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju 2 oz. 3 ure dnevno in hkrati prejema sorazmerni del pokojnine (1. in 2. alineja 3. odst. 116. čl. ZPIZ-2);
 • dodatki k pokojninam, priznani po drugih predpisih;
 • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu;
 • nadomestilo za čas čakanja ali poklicne rehabilitacije;
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v obvezno zavarovanje;
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v obvezno zavarovanje (90. in 94. čl. ZPIZ-1);
 • nadomestilo za invalidnost (85. čl. ZPIZ-2);
 • delno nadomestilo (86. čl. ZPIZ-2).

 

Zavod ni glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu;
 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu skupaj z nadomestilom plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom;
 • nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom – samostojni podjetniki;
 • delna invalidska pokojnina (93. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • delno nadomestilo (86. člen ZPIZ-2), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • nadomestilo za invalidnost (94. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • nadomestilo za invalidnost (85. člen ZPIZ-2), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • začasno nadomestilo (1., 4., 5. odst. 90. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • začasno nadomestilo (84. člen ZPIZ-2), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije (2. odst. 89. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije (2. odst. 80. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • delna pokojnina (58. člen ZPIZ-1) oziroma polovica pokojnine (2. odst. 178. člen ZPIZ-1);
 • delna pokojnina, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju najmanj 4 ali več ur dnevno (40. člen ZPIZ-2);
 • sorazmerni del pokojnine, ko zavarovanec ponovno vstopi v obvezno zavarovanje najmanj 4 ali več ur dnevno (3., 4., 5. in 6. alineja 3. odst. 116. člen ZPIZ-2);
 • povečanje delne pokojnine (3. odst. 40. člena ZPIZ-2 – vezano na osnovno pravico do delne pokojnine) in povečanje sorazmernega dela pokojnine (4. odst. 116. člena ZPIZ-2 – vezano na osnovno pravico do izplačila sorazmernega dela pokojnine);
 • 20 % predčasne ali starostne pokojnine;
 • akontacija 40 % starostne pokojnine;
 • 40 % starostne pokojnine (39.a člen ZPIZ-2).

 

b. drugi dohodki (105. čl. ZDoh-2): priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.

 

 

2. Davčna osnova:

V skladu s 3. odst. 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi.

 

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih prejemkih iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek tega prejemka, odmerjen v skladu z odločbo zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, ki je po ZDoh-2 tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine vsota obeh prejemkov. Prav tako predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine vsota npr. osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine. 

 

3. Prejemki, ki so oproščeni plačila dohodnine in jih izplačuje zavod:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991;
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe;
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku;
 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Ur. l. RS, št. 30/2018);
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov;
 • družinska pokojnina po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

4. Dohodninska lestvica za leto 2022

Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2. Pri obračunu akontacije dohodnine se upošteva lestvica, preračunana na 1/12 leta, in sicer:

 

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR)

Znaša dohodnina (v EUR)

nad

do

 

 

 

 

729,58 

 

16 %

 

729,58 

2.145,83 

116,73 

+26 %

      nad  729,58  

2.145,83  

4.291,67  

484,96 

+33 %

nad 2.145,83  

4.291,67 

6.180,00 

1.193,08 

+39 %

nad 4.291,67  

6.180,00 

 

1.929,53  

+45 %

nad 6.180,00  

5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo uživalcu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine, so določene v 111. - 112. členu in 114. - 115. členu ZDoh-2. V letu 2022 so določeni naslednji zneski olajšav:

 

a) splošna olajšava: mesečno v višini 375,00  EUR.

 

b) posebna olajšava:

 • invalidu s 100 % telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.515,72  EUR;
 • »pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5 % od odmerjenega in usklajenega prejemka.

 

c) posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

 

Za uveljavljanje posebne olajšave iz 114. člena se odloči uživalec sam tako, da posreduje zavodu izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davčne olajšave za vzdrževane družinske člane.

 

Na podlagi tretjega odstavka 287. člena ZDavP-2 lahko zavod posebno olajšavo upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, izplačane po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo in dokler zavezanec ne predloži novega obvestila, s katerim sporoči spremembo olajšave (četrti odstavek 287. člena ZDavP-2).

 

 • za vzdrževane otroke

 

 

Mesečna olajšava
(v EUR)
 

Za prvega vzdrževanega otroka

209,17 

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

757,91 

Za drugega vzdrževanega otroka

227,39 

Za tretjega vzdrževanega otroka

379,26 

Za četrtega vzdrževanega otroka

531,12 

Za petega vzdrževanega otroka

682,99 

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

151,87 

 

 

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (npr. zakonca)

 

 

Mesečna olajšava (v EUR) 

209,17  

 

 

V skladu s sedmim odstavkom 127. člena ZDoh-2 se akontacija dohodnine od delne pokojnine in od dela pokojnine izračuna po stopnji 25 % od davčne osnove z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5 %:
 • uživalcem invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje,
 • prejemnikom polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine, 
 • uživalcem, ki začnejo ponovno delati oziroma opravljati dejavnost (116. čl. ZPIZ-2). 
V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16 %).

 

6. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2022 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

a)   od pokojnine in invalidskega nadomestila, kjer je zavod glavni izplačevalec

Prikaz obračuna akontacije dohodnine, upoštevajoč splošno in pokojninsko olajšavo, od pokojnine v višini 1.400,00 EUR.

 

 

Znesek (v EUR)

usklajeni znesek pokojnine po odločbi – davčna osnova:

1.400,00  

splošna olajšava:

375,00  

zmanjšana davčna osnova:

1.025,00 

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

193,54

pokojninska olajšava (13,5 % x 1.400,00):

189,00  

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

4,54  

neto izplačani znesek:

1.395,46

 

Prikaz obračuna akontacije dohodnine, upoštevajoč splošno in pokojninsko olajšavo, od pokojnine v višini 1.700,00 EUR.

 

  Znesek (v EUR)
usklajeni znesek pokojnine po odločbi – davčna osnova:                                1.700,00
splošna olajšava: 375,00
seniorska olajšava: 125,00
zmanjšana davčna osnova: 1.200,00
obračunana akontacija dohodnine (po lestvici): 239,04
pokojninska olajšava (13,5 % x 1.700,00): 229,50
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 9,54
neto izplačani znesek: 1.690,46

Opozorilo: V primeru, ko se prejemki izplačajo uživalcem, ki niso rezidenti Republike Slovenije oz. so rezidenti države, s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, obdavčijo po lestvici, pri čemer pa se ne upoštevajo olajšave.

 

Te države so: Argentina, Avstralija, Brazilija, Južna Afrika, Indonezija, Tunizija, Egipt, Nova Zelandija, Panama, Monako, Venezuela, Združeni Arabski Emirati, Madagaskar, Kamerun, Maroko, Ekvador in druge.

 

V primeru obračunavanja akontacije dohodnine od prejemkov, katerih uživalci so rezidenti držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se uživalcem pokojnina obračuna in izplača brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za rezidente iz naslednjih držav:

 

 • države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Liechtenstein, Nizozemska, Švica, Estonija, Hrvaška.

 

 • nekatere druge države: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Izrael, Kitajska, Kosovo, Makedonija, Rusija, Srbija, Tajska, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija.

 

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri katerih velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Republiki Sloveniji. Te so: Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Švedska, Združene države Amerike in Malta.

 

Za uživalce, rezidente Norveške, velja posebnost, saj sporazum med Republiko Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev v Republiki Sloveniji po stopnji 15 %.

 

b)   od dela pokojnine in invalidskega nadomestila, kjer zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo;
 • obračunana akontacija dohodnine: 25 % od osnove;
 • »pokojninska« olajšava 13,5 % od odmerjenega nadomestila;
 • izračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo);
 • znesek nadomestila po obdavčitvi.

 

Glede na osmi odstavek 127. člena ZDoh-2 lahko uživalec, ki je sočasno tudi še zaposlen, za del pokojnine oz. invalidskega nadomestila uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25 % navzdol do največ 16 %. Zahtevek vloži na podlagi 286. čl. ZDavP-2 preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi finančnega urada glede na prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve finančni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje zavodu. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

 

Uživalcu invalidskega nadomestila bo tako obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer v višini 11,5 % zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25 %, oziroma le v višini 2,5 % zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16 %.

 

Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od višine 800,00 EUR

 

 

Znesek (v EUR)

usklajeni znesek nadomestila po odločbi – davčna osnova:

800,00 

obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25 %):

200,00 

pokojninska olajšava (13,5 %):

108,00 

plačana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

92,00 

neto izplačani znesek:

708,00 

 

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 92,00 EUR, kar ustreza višini 11,5 % zneska nadomestila.

 

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31. 12. 1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine.

 

c)   od drugih dohodkov – priznavalnin

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo;
 • obračunana akontacija dohodnine: 25 % od osnove;
 • "pokojninska" olajšava 13,5 % od odmerjene priznavalnine;
 • obračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo);
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi.

 

Tudi pri tem prejemku bo uživalec tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5 % od zneska priznavalnine (glej izračun pri nadomestilih, če zavod ni glavni izplačevalec).

 

7. Pravni predpisi

Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so zagotovljeni tudi na spletni strani http://www.fu.gov.si/.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio