Slika družine

Obveznosti za zavarovanje oseb, ki se usposabljajo ali opravljajo druge aktivnosti

Za invalidnost in smrt, kot posledici poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so obvezno zavarovani:

 

  • otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
  • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;
  • vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;
  • osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trga dela, po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, ali po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja ali pri izvajalcu drugega ukrepa oziroma programa, razen oseb, ki opravljajo javna dela, in
  • osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti.

Za te osebe plačujejo mesečni pavšalni prispevek organizacije, pri katerih so te osebe na usposabljanju, prostovoljni praksi, poklicni rehabilitaciji oziroma opravljajo določene naloge.

 

Za vajence, ki se redno ali izredno izobražujejo po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja, in niso v delovnem razmerju oziroma niso brezposelne osebe, prispevke plačujejo v letnem pavšalnem znesku delodajalci, ki izvajajo vajeništvo na verificiranem vajeniškem delovnem mestu na podlagi sklenjene pogodbe o vajeništvu.

 

Kot vajenci se štejejo tudi:

 

  • zaposleni delavci in delavke, ki zaradi prekvalifikacije, pridobitve srednje poklicne izobrazbe ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja z vključitvijo v izredno izobraževanje sklenejo pogodbo o vajeništvu z drugim delodajalcem, pri katerem niso zaposleni,
  • brezposelne osebe, ki zaradi prekvalifikacije, pridobitve srednje poklicne izobrazbe ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja z vključitvijo v izredno izobraževanje, sklenejo pogodbo o vajeništvu.

 

Prispevke za te vajence obračunajo delodajalci mesečno na dan izplačila vajeniške nagrade in plačajo najpozneje v petih dneh od izplačila vajeniške nagrade.

 

Za delodajalce, ki usposabljajo vajence na podlagi Zakona o vajeništvu, je na voljo več pojasnil o zavarovanju vajencev.

 

Osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ter mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so obvezno zavarovani za invalidnost in smrt, kot posledici poškodbe pri delu, pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom. Pavšalne prispevke v mesečnem znesku plačuje Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

 

Osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovani tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile. Za ta tveganja se ne plačuje poseben pavšalni prispevek.

 

Za invalidnost in smrt, kot posledici poškodbe pri delu, so obvezno zavarovani dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah. Prispevke za te osebe v letnem pavšalnem znesku plačujejo šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje takega dela in ekskurzij.

 

Za dijake in študente pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse, ki se ne izvaja na zahtevo šole, plačujejo prispevke v letnem pavšalnem znesku pravne in fizične osebe, kadar so pri njih dijaki in študentje na prostovoljnem praktičnem delu.

 

Sobodajalci fizične osebe, ki v skladu z Zakonom o gostinstvu opravljajo dejavnost le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu, so obvezno zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Te osebe plačujejo pavšalne prispevke mesečno na enak način kot samostojni podjetniki, to je do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Lahko pa jih plačajo tudi v letnem pavšalnem znesku, in če se odločijo za to možnost, plačajo ta prispevek do 20. februarja v koledarskem letu, na katero se prispevki nanašajo, oziroma do 20. dne v mesecu po mesecu vpisa v Poslovni register Slovenije.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio