Slika družine

Pojasnilo k izredni uskladitvi pokojninskih prejemkov v oktobru 2016

Pri izplačilu oktobrskih pokojnin bodo uživalci letos prejeli že drugo uskladitev pokojninskih prejemkov. Po januarskem zvišanju pokojninskih prejemkov za 0,7 odstotka se bodo oktobrske pokojnine tokrat izredno uskladile za 0,4 odstotka.

Na podlagi osmega odstavka 430. člena ZPIZ-2 se lahko v letu, ki sledi letu, v katerem je ugotovljena pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda, na predlog sveta zavoda in ob soglasju Vlade Republike Slovenije, opravi izredna uskladitev pokojnin.

Zaradi ugodne gospodarske rasti v letu 2015, ki je po statističnih podatkih znašala 2,3 odstotka, je izpolnjen osnovni pogoj za izredno uskladitev pokojnin. Soglasje za izvedbo izredne uskladitve k sklepu sveta zavoda pa je na seji dne 29. 9. 2016 podala tudi Vlada Republike Slovenije.

Z uveljavitvijo ZPIZ-2 je bila uvedena novost pri določanju najnižje in najvišje pokojninske osnove ter usklajevanju pokojnin, odmerjenih od teh osnov v letu uveljavitve pokojnine, kar je opredeljeno v 36. členu ZPIZ-2.

Najvišja in najnižja pokojninska osnova se po določbah ZPIZ-2 določita enkrat letno in veljata le za pokojnine, ki so uveljavljene v tem letu. V skladu s prvim odstavkom 36. člena ZPIZ-2 se najnižja pokojninska osnova določi od 1. januarja posameznega koledarskega leta v višini 76,5 odstotka povprečne mesečne plače, izplačane v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. Po drugem odstavku 36. člena ZPIZ-2 se najvišja pokojninska osnova določi v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove.

Po določbi tretjega odstavka 36. člena ZPIZ-2 se zavarovancu odmeri starostna pokojnina od najnižje ali najvišje pokojninske osnove določene v posameznem koledarskem letu, če starostna pokojnina s pripadajočimi uskladitvami v letu uveljavitve pravice, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve pokojninske osnove, ne dosega ali preseže znesek starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjenega od najnižje ali najvišje pokojninske osnove.

V praksi to pomeni, da se bodo pri izplačilu pokojnin v mesecu oktobru 2016 vsem uživalcem pokojnin, odmerjenih od najnižje pokojninske osnove v obdobju od 1. januarja 2016 dalje, njihove pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove in usklajene za 0,7 odstotka, uskladile za 0,4 odstotka in primerjale z zneskom pokojnine, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, veljavne v letu 2016 (775,10 evra), ki so se jim izplačevale doslej. V primeru, da bo pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočima uskladitvama višja od pokojnine, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se bo tem uživalcem izplačeval novi višji znesek pokojnine; v nasprotnem primeru pa se bo uživalcem pokojnin, odmerjenih od najnižje pokojninske osnove, še naprej izplačeval nespremenjeni znesek pokojnine.

Pri odmeri pokojnin od najvišje pokojninske osnove bo prišlo do obratne situacije. Uživalcem pokojnin, ki jim je bila v letu 2016 pokojnina odmerjena od najvišje pokojninske osnove, ker je pokojnina, odmerjena od njihove dejanske pokojninske osnove, usklajena za 0,7 odstotka, presegala znesek pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2016 dalje, se bo pokojnina tudi po izvedbi uskladitve za 0,4 odstotka še naprej izplačevala v nespremenjenem znesku.

V primeru pokojnin, odmerjenih v letu 2016 od dejanske pokojninske osnove in usklajene za 0,7 odstotka, ki bodo z uskladitvijo za 0,4 odstotka presegle znesek pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, veljavne v letu 2016 (3.100,40 evra), se bo za čas od 1. oktobra 2016 dalje pokojnina odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne v letu 2016.

Enako kot zgoraj navedeno velja tudi za vse ostale prejemke, kjer so določeni najnižji ali najvišji zneski za odmero pokojnin in drugih prejemkov v letu 2016 na podlagi najnižje ali najvišje pokojninske osnove, veljavne v letu 2016, kot so najnižja pokojnina, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije, začasno nadomestilo, nadomestilo za invalidnost, delno nadomestilo, del vdovske pokojnine ter skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, na podlagi ZPIZ-2.

Od 1. 1. 2017 dalje pa se bodo vse pokojnine, odmerjene v letu 2016 od najnižje ali najvišje pokojninske osnove, usklajevale enako kot ostale pokojnine, ne glede na višino nove najnižje ali najvišje pokojninske osnove, veljavne v letu 2017.

Uživalci, ki se jim bo še naprej izplačeval nespremenjeni znesek pokojnine, bodo pri izplačilu oktobrskih pokojnin izjemoma prejeli tudi obvestilo o nakazilu, na katerem bo zapisano kratko pojasnilo.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio