Slika družine

Vlaganje prijav podatkov o osnovah

Za izračun pokojninske osnove se zbirajo podatki o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki. Način posredovanja teh podatkov je odvisen od vrste zavarovancev.

Posredovanje podatkov o osnovah za delavce v delovnem razmerju

Delodajalci za delavce v delovnem razmerju posredujejo podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

 • za obdobja od 1.januarja 2017 na obrazcih REK-1 (obrazci za obračun davčnega odtegljaja) in
 • za obdobja do 31. decembra 2016 na obrazcih M-4 (Prijava podatkov in sprememb podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja).

 

Podroben opis načina sporočanja podatkov je opisan v poglavju Zavarovanje in plačilo prispevkov po vrstah zavarovancev/Delavci v delovnem razmerju/ Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4, obrazci REK).

Posredovanje podatkov o osnovah za druge zavarovance, ki niso v delovnem razmerju: obrazec M-4

Obrazec M-4 se uporablja za vpis podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja. Za obdobja od 1. januarja 2017 dalje s tem obrazcem sporočajo podatke o osnovah za izračun pokojninske osnove dajalci podatkov, ki niso delodajalci, so pa zavezanci za prijavo podatkov o osnovah.

 

Finančna uprava Republike Slovenije sporoča podatke o osnovah za:

 

 • samozaposlene osebe po 15. členu ZPIZ-2, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (zavarovalna podlaga 005,019),
 • družbenike po 16. členu ZPIZ-2 (zavarovalna podlaga 040),
 • kmete (nosilce kmečkega gospodarstva in člane kmečkega gospodarstva) po 17. členu ZPIZ-2, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost (zavarovalna podlaga 051, 052),
 • verske uslužbence po šestem odstavku 19. člena ZPIZ-2 (zavarovalna podlaga 019),
 • osebe, zavarovane po četrtem odstavku 14. člena ZPIZ-2, ki so zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, če posebni predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače (zavarovalna podlaga 008),
 • osebe iz petega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, ter osebe iz drugega odstavka 15. člena in 16. člena ZPIZ-2, ki so samozaposlene v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja RS (zavarovalna podlaga 113, 114, 115, 119 in 120),
 • osebe, zaposlene pri delodajalcih fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti – t.i. gospodinjske pomočnice (zavarovalna podlaga 016),
 • osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje po 25. členu ZPIZ-2 (zavarovalna podlaga 003, 007).

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje sporoča podatke o osnovah za:

 

 • uživalce denarnih nadomestil po predpisih o zavarovanju za primer brezposelnosti (zavarovalna podlaga 028),
 • zavarovance, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine (zavarovalna podlaga 095),
 • osebe, ki imajo pravico do razlike med denarnim nadomestilom in plačo na javnih delih skladno s 50.a členom ZUTD (zavarovalna podlaga 121).

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sporoča podatke o osnovah za:

 

 • zavarovance, ki jim izplačuje nadomestilo plače za čas bolezni po prenehanju delovnega razmerja,
 • zavarovance v delovnem razmerju, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje nadomestilo plače za čas začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni na podlagi desetega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (zavarovalne podlage 001, 002, 013, 016, 029, 036, 085).

 

Centri za socialno delo sporočajo podatke za:

 

 • upravičence do starševskega dodatka,
 • upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek,
 • upravičence do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega dopusta niti niso obvezno zavarovani na drugi podlagi,
 • upravičence do plačila sorazmernega dela prispevkov in pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva in nege otroka za razliko do polnega delovnega časa oziroma zaradi štirih ali več otrok,
 • družinske pomočnike,
 • osebe, ki opravljajo rejniško dejavnost kot poklic (rejniki).

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  sporoča podatke za:

 

 • delavce, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca ali so izgubili delo zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju delodajalca in pridobijo pravice do izplačil iz Jamstvenega sklada.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio