Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2014

24.07.2014

Na podlagi  67. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) v povezavi s 430. čl. ZPIZ-2 se letni dodatek za leto 2014 izplača skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec julij 2014.

Višine letnega dodatka so določene v 67. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015.

Skladno z določili navedenega zakona bo na dan 31.7.2014 uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku:

  • do 414,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 367,95 evrov;
  • od 414,01 evrov do 518,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 223,56 evrov;
  • od 518,01 evrov do 622,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 166,00 evrov.

Najnižji znesek letnega dodatka v višini 166,00 evrov bo 31.7.2014 izplačan tudi uživalcem, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 evrov, in sicer:

  • uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznanih po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do vključno 31.12.1999, če le ti ne prejemajo plače oz. niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani le kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja in
  • uživalcem delnih invalidskih pokojnin, uživalcem nadomestil za čas poklicne rehabilitacije, uživalcem začasnih nadomestil in uživalcem nadomestil za invalidnost, če le ti ne prejemajo plače oziroma niso vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani le kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja.

Vsem tistim uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih pokojnina oziroma nadomestilo v juliju 2014 presega 622,00 evrov, se letni dodatek ne izplača.

Letni dodatek v sorazmernem delu

Letni dodatek bo v sorazmernem delu izplačan:

  • uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu, glede na število mesecev slovenske delovne dobe v odvisnosti od skupne delovne dobe;
  • uživalcem družinskih oziroma vdovskih pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina izplačuje ločeno, torej v višini pripadajočega dela glede na vsoto vseh posameznih delov pokojnin;
  • uživalcem pokojnin oziroma invalidskih nadomestil, ki so pravico uveljavili v tekočem koledarskem letu po dvanajstinah, glede na čas trajanja pravice do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila v tem letu, pod pogojem, da uživalci v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Na enak način se bo izplačal letni dodatek tudi uživalcem, ki jim je pravica do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila prenehala pred koncem meseca, v katerem se izplača letni dodatek.

Novost pri izplačilu letnega dodatka za leto 2014

  • Skladno z 67. členom ZIPRS1415, se pri upoštevanju višine pokojnine posameznega uživalca seštejeta zneska osebne in deleža vdovske pokojnine. Prav tako se pri prejemnikih družinskih pokojnin, ki se jim izplačuje tudi družinska pokojnina po drugem od pokojnih roditeljev seštejeta zneska obeh pokojnin. V kolikor seštevek obeh pokojnin ne presega 622,00€ se letni dodatek izplača.

[Arhiv: Leto 2013, Leto 2012, Leto 2011, Leto 2010, Leto 2009, leto 2008, leto 2007]

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio