Slika družine

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo je upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo?

Do dodatka za pomoč in postrežbo ste upravičeni, če ste:

 

 • upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in potrebujete pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • slepi ali slabovidni in ste zaposleni oziroma opravljate dejavnost,
 • slepi in ste zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda/upokojencu,
 • nepokretni in ste zaposleni ali opravljate dejavnost, primerno svojim delovnim zmožnostim.

V nadaljevanju podajamo odgovore na naslednja vprašanja:

Kdaj ste upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo in do kolikšnega dodatka?

Od česa so odvisni izplačevanje, sprememba in prenehanje pravice?

Kako uveljavim pravico do dodatka za pomoč in postrežbo?

 

Pravice do dodatka ne morete pridobiti, če ste:

 

 

Če ste upravičenec do dodatka za pomoč in postrežbo po določbah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ste upravičeni do takšne pravice tudi po drugih predpisih, lahko uživate le eno od obeh pravic, ki pa si jo izberete sami.

Kdaj ste upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo in do kolikšnega dodatka?

Do dodatka za pomoč in postrežbo ste upravičeni:

 

 

Več o kriterijih za odločanje o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo

Višina dodatka za pomoč in postrežbo

Na podlagi določb Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 28. 2. 2024 so se zneski dodatka za pomoč in postrežbo uskladili za 4,2 odstotka od 1. marca 2024 in znašajo:

za najtežje upravičence 518,66 €
višji 361,69 €
nižji 180,85 €

 

Če se vam pokojnina izplačuje v sorazmernem delu po določbah mednarodnih pogodb o socialni varnosti se vam, če pridobite pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, tudi ta izplačuje v enakem sorazmernem delu, kot je bil določen za odmero vaše pokojnine.

Od česa so odvisni izplačevanje, sprememba in prenehanje pravice

Od kdaj mi pripada dodatek?

Dodatek za pomoč in postrežbo vam pripada:

 

 

Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo traja, dokler je podana potreba po njej.

 

Prvo nakazilo: predvidoma v roku enega meseca od izdaje odločbe.

Sprememba višine in obsega pravice

Spremembe v zdravstvenem stanju, ki vplivajo na višino in obseg pravice, učinkujejo od naslednjega dne po njihovem nastanku, novi znesek pa se izplačuje največ od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi in še za šest mesecev nazaj.

Kontrolni pregled

Zavod vas lahko kot uživalca dodatka za pomoč in postrežbo pozove na kontrolni pregled, na katerem se preveri obseg potrebe po pomoči in postrežbi. Kontrolnega pregleda ste se dolžni udeležiti, v nasprotnem primeru (če se brez upravičenega razloga ne javite) se vam zapadli mesečni zneski dodatka za pomoč in postrežbo ne izplačajo.

Zadržani zneski dodatka za pomoč in postrežbo se izplačajo, če se v roku enega meseca od roka, ki je določen za kontrolni pregled, udeležite kontrolnega pregleda, v nasprotnem primeru pa se ne izplačajo.

Če se na povabilo odzovete pozneje, se vam začne dodatek za pomoč in postrežbo znova izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po tem, ko ste se kontrolnega pregleda udeležili in je bilo ugotovljeno, da še nadalje potrebujete tujo nego in pomoč.

Začasno prenehanje izplačevanja

Dodatek za pomoč in postrežbo se vam ne izplačuje v času:

 

 • bivanja  v bolnišnici ali kakšnem drugem stacionarnem zavodu za čas nad šest mesecev takšne oskrbe,
 • ko stalno prebivate v tujini, čeprav imate v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje. Kljub temu pa se vam dodatek za pomoč in postrežbo izplačuje, če imate stalno prebivališče v državi članici Evropske unije.

Kako uveljavim pravico do dodatka za pomoč in postrežbo?

Kdo lahko vloži zahtevo, kaj je treba priložiti?

 

Zahtevo za priznanje pravice do dodatka (obrazec) lahko vloži:

 • vaš osebni zdravnik ali
 • vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, ki zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

Kam poslati zahtevo in kdo o njej odloči?

 

 • Zahtevo lahko osebno oddate ali pošljete po pošti na najbližjo območno enoto zavoda ali pa jo oddate preko storitve eVLOGE ZA VSE, brez kvalificiranega digitalnega potrdila - kliknite na → VlogaPravicaDoDodatkaZaPomocInPostrezbo,
 • O upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo poda izvedensko mnenje invalidska komisija.
 • Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod odloči o pravici z odločbo.

Za izdajo odločbe je zakonsko določen rok štirih mesecev.

 

Če stranka med postopkom uveljavljanja pravice do dodatka za pomoč in postrežbo umre, lahko postopek nadaljujejo njeni pravni nasledniki. Dodatek za pomoč in postrežbo se v primeru, da je nastala potreba po pomoči in postrežbi po 1. 1. 2020, izplačuje od dneva nastanka potrebe, izplačila pa zastarajo v treh letih od zapadlosti vsakega posameznega izplačila.

Izvedenstvo in izvedenska praksa 

Izvedenski organi zavoda, ki delujejo v okviru invalidskih komisij, dajejo izvedenska mnenja o vseh dejstvih, potrebnih za odločitev o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na zahtevo tujih nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih organov, skupnosti in oseb, če tako določajo drugi predpisi, mednarodni sporazumi ali posebne pogodbe, sklenjene z zavodom.

 

V nadaljevanju lahko pridobite več informacij o:

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio