Slika družine

Podrobneje o odmeri invalidske pokojnine

NAJNIŽJI ODSTOTEK ODMERE INVALIDSKE POKOJNINE V PRIMERU POŠKODBE ZUNAJ DELA ALI BOLEZNI; ZAGOTOVLJENI ZNESEK INVALIDSKE POKOJNINE; IZPLAČILO ZAGOTOVLJENE POKOJNINE

Zavarovancu, ki je postal invalid pred dopolnitvijo 65 let starosti, se, ne glede na dejansko dopolnjeno pokojninsko in prišteto dobo, invalidska pokojnina odmeri:

  • v letu 2020 najmanj v višini 37 odstotkov za moške in 39 odstotkov za ženske
  • v letu 2021 najmanj v višini 38 odstotkov za moške in 39 odstotkov za ženske
  • v letu 2022 najmanj v višini 40 odstotkov za moške in ženske
  • od leta 2023 dalje najmanj v višini 41 odstotkov.

V primeru, da je zavarovanec postal invalid po dopolnjenem 65. letu starosti, se, ne glede na dejansko dopolnjeno pokojninsko in prišteto dobo, invalidska pokojnina odmeri v višini, določeni za odmero starostne pokojnine za 15 let zavarovalne dobe:

  • v letu 2020 najmanj v višini 27 odstotkov za moške in 29,5 odstotka za ženske
  • v letu 2021 najmanj v višini 27,5 odstotka za moške in 29,5 odstotka za ženske
  • v letu 2022 najmanj v višini 28,5 odstotka za moške in 29,5 odstotka za ženske
  • od leta 2023 najmanj v višini 29,5 odstotka za moške in ženske.

 

NAJNIŽJI ODSTOTEK ODMERE INVALIDSKE POKOJNINE V PRIMERU KOMBINIRANEGA VZROKA NASTANKA INVALIDNOSTI (če je vzrok nastanka invalidnosti poškodba pri delu ali poklicna bolezen in poškodba zunaj dela ali bolezen):

V primeru, da je zavarovanec postal invalid zaradi kombiniranega vzroka nastanka invalidnosti, znesek odmerjene pokojnine ne more biti nižji od najnižje pokojnine, določene v 39. členu zakona, ki znaša 29,5 odstotka najnižje pokojninske osnove.

 

ODMERA OD NAJNIŽJE ALI NAJVIŠJE POKOJNINSKE OSNOVE

Če v letu uveljavitve pravice invalidska pokojnina s pripadajočimi uskladitvami, odmerjena na podlagi dopolnjene pokojninske in prištete dobe od pokojninske osnove zavarovanca, ne dosega zneska invalidske pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se mu invalidska pokojnina odmeri od najnižje pokojninske osnove

Zavarovancu, ki razen v letu, v katerem uveljavlja pravico do invalidske pokojnine, ni bil zavarovan, se invalidska pokojnina prav tako odmeri od najnižje pokojninske osnove.

Od najnižje pokojninske osnove se odmeri invalidska pokojnina tudi v primeru, če je invalidnost nastala med zavarovanjem za posebne primere, pokojninske osnove pa ni mogoče določiti na siceršnji način.

Izjema: Zavarovancu, ki je bil pretežni del zavarovalne dobe zavarovan za ožji obseg pravic, se invalidska pokojnina ne odmeri od najnižje pokojninske osnove.

 

Če v letu uveljavitve pravice invalidska pokojnina s pripadajočimi uskladitvami, odmerjena na podlagi dopolnjene pokojninske in prištete dobe od pokojninske osnove zavarovanca, presega znesek invalidske pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, se mu invalidska pokojnina odmeri od najvišje pokojninske osnove.

 

NAJNIŽJI ZNESEK INVALIDSKE POKOJNINE

Če je vaša invalidska pokojnina nižja od najnižjega zneska invalidske pokojnine, ki se od 1. 5. 2021 dalje določi v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove, se vam izplačuje najnižji znesek invalidske pokojnine.

Najnižji znesek invalidske pokojnine se bo spreminjal v višini in rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin.

      Izjema: Če ste bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic, niste upravičeni do izplačila najnižjega zneska invalidske pokojnine, razen če ste bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in ste dopolnili  pokojninsko dobo, ki je predpisana za pridobitev starostne pokojnine pri najnižji starosti (torej 40 let pokojninske dobe).

 

IZPLAČILO ZAGOTOVLJENE POKOJNINE

Če ste pridobili pravico do invalidske pokojnine s pokojninsko dobo (seštevek dejansko dopolnjene pokojninske dobe in prištete dobe za odmero pravic na podlagi invalidnosti), ki je oziroma je bila predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine (40 let pokojninske dobe brez dokupa), ste upravičeni do izplačila pokojnine v zagotovljenem znesku. Pravico do zagotovljene pokojnine imate tudi v primeru, če je  vzrok nastanka invalidnosti poškodba pri delu ali poklicna bolezen.

Zagotovljeni znesek se bo spreminjal v višini in rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin.

    Izjema: Če ste bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic, niste upravičeni do izplačila zagotovljene pokojnine.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio