Slika družine

Delna pokojnina

Komu je namenjena delna pokojnina?

Delna pokojnina je namenjena zavarovancem za lažji prehod iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine. V času uživanja delne pokojnine imate hkrati dva statusa:

 

 • zavarovanca in
 • uživalca pokojnine.

 

Do delne pokojnine so upravičeni določeni zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji:

 

 • delavci v delovnem razmerju,
 • samozaposlene osebe,
 • družbeniki (poslovodna oseba in hkrati družbenik ali delničar gospodarske družbe  oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge) in
 • kmetje.

V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja:

Kakšne so možnosti po prenehanju uživanja delne pokojnine?

Kakšni so pogoji za delno pokojnino in od kdaj se izplačuje?

Ali lahko uveljavim delno pokojnino, če izpolnjujem pogoje po ZPIZ-1?

Kakšne so še novosti - spremembe in omejitve pri delni pokojnini po ZPIZ - 2G?

Koliko znaša delna pokojnina in kdaj sem upravičen do povečanja za sorazmerni del od 40 % oziroma od 20 % starostne pokojnine?

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja?

Kaj moram storiti pred uveljavitvijo delne pokojnine?

Kje vložiti vlogo za delno pokojnino?

Kakšne so možnosti po prenehanju uživanja delne pokojnine?

Po prenehanju obveznega zavarovanja na podlagi vložene zahteve za predčasno ali starostno pokojnino zavod po uradni dolžnosti preveri naslednje možnosti:

 

 • uskladitev predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne pokojnine,
 • odstotno povečanje predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne pokojnine, upoštevajoče pokojninsko dobo, dopolnjeno v času uživanja delne pokojnine in dopolnjeno starost na dan uveljavitve odstotnega povečanja
 • ponovno odmero predčasne ali starostne pokojnine ali odmero starostne pokojnine, upoštevajoče plače ali zavarovalne osnove, dopolnjeno pokojninsko dobo in starost ob prenehanju uživanja delne pokojnine.

 Prizna in izplačuje se vam tista pokojnina, ki je najugodnejša.

Kakšni so pogoji za delno pokojnino in od kdaj se izplačuje?

Pogoje za delno pokojnino izpolnjujete, če ste vključeni v obvezno zavarovanje kot zaposleni, samozaposleni, družbenik ali kmet in na dan uveljavitve delne pokojnine izpolnjujete pogoje za pridobitev pravice do:

 

ter ostanete v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali deset ur tedensko.

Delna pokojnina se vam izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od spremembe obsega zavarovanja.

Ali lahko uveljavim delno pokojnino, če izpolnjujem pogoje po ZPIZ-1?

Če ste izpolnili pogoje za starostno pokojnino po ZPIZ-1 in hkrati izpolnjujete tudi pogoje za predčasno ali starostno pokojnino po veljavnem zakonu, lahko uveljavite delno pokojnino, ki se prizna in odmeri izključno po veljavnem zakonu.

 

V tem primeru izgubite pravico do uveljavitve starostne pokojnine po ZPIZ-1.

 

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja, če uživam delno pokojnino po ZPIZ-1?

Če ste pridobili delno pokojnino po ZPIZ-1, lahko še nadalje uživate to pravico v nespremenjenem obsegu. Če želite spremeniti obseg zavarovanja, na primer iz štirih ur dnevno na dve uri dnevno, to lahko storite le, če že izpolnjujete pogoje za starostno ali predčasno pokojnino po ZPIZ-2. Delna pokojnina se odmeri po ZPIZ-2 in izgubite pravico do uveljavitve starostne pokojnine po ZPIZ-1.

Kakšne so še novosti - spremembe in omejitve pri delni pokojnini po ZPIZ - 2G?

Od 1. 1. 2020 dalje se delna pokojnina, odmerjena od starostne ali predčasne pokojnine, do dopolnitve 65 let ne poveča več za 5 %. 
Uživalci delne pokojnine, povečane za 5 %, obdržijo pravico do takšnega izplačila tudi po 1. 1. 2020 do dopolnitve starosti 65 let.
 
     1. V primeru, da ste uživalec delne pokojnine, odmerjene od starostne pokojnine, in se po 1. 1. 2020 obvezno vključite v obvezno zavarovanje vsaj za 4 ure ali 20 ur tedensko, lahko vložite zahtevo za delno pokojnino, povečano za sorazmerni del od 40 % starostne pokojnine.
 
      2. V primeru, da ste uživalec delne pokojnine, odmerjene od predčasne pokojnine, in po 1. 1. 2020 izpolnite pogoje za starostno pokojnino, in ste že ali se boste obvezno vključili v obvezno zavarovanje vsaj za 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko, lahko vložite zahtevo za delno pokojnino, povečano za sorazmerni del od 40 % starostne pokojnine.
 
Uživalcem delne pokojnine, povečane za sorazmerni del od 40 % oziroma od 20 % starostne pokojnine, se to povečanje ne bo izplačevalo, ko uživalec ne bo delal zaradi začasne nezmožnosti za delo po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, daljše od 30 delovnih dni.
 
Prav tako se sorazmerni del ne bo izplačeval družbenikom, zavarovanim na podlagi delovnega razmerja, samozaposlenim osebam, družbenikom in kmetom, ki ne bodo imeli v celoti poravnanih prispevkov za socialno varnost na dan uveljavitve izplačila in ves čas prejemanja delne pokojnine, povečane za ustrezen sorazmerni del od starostne pokojnine.
 
Po prenehanju razlogov za omejitev izplačevanja povečanja delne pokojnine se bo to po uradni dolžnosti začelo ponovno izplačevati.
 
Takšna omejitev izplačila dela pokojnine se je začela izvajati s 1. oktobrom 2020.

Koliko znaša delna pokojnina in kdaj sem upravičen za povečanje sorazmernega dela 40 % oziroma 20 % starostne pokojnine?

Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve, in sicer v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa.

 

Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine v višini:

 • 75 odstotkov, če delate dve uri dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 10 do 14 ur tedensko,
 • 62,5 odstotka, če delate tri ure dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 15 do 19 ur tedensko,
 • 50 odstotkov, če delate štiri ure dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 20 do 24 ur tedensko,
 • 37,5 odstotka, če delate pet ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 25 do 29 ur tedensko,
 • 25 odstotkov, če delate šest ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 30 do 34 ur tedensko,
 • 12,5 odstotka, če delate sedem ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 35 do 39 ur tedensko.

 

Če ste izpolnili pogoje za starostno pokojnino in ostali obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, se delna pokojnina poveča za sorazmerni del od 40 % starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve.

 

Skupno obdobje prejemanja višje delne pokojnine znaša največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje.

 

Po preteku treh let prejemanja delne pokojnine, povečane za sorazmerni del od 40 % starostne pokojnine, vam pripada delna pokojnina, povečana za sorazmerni del od 20 % starostne pokojnine.

 

Več o tem

 

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja?

V času prejemanja delne pokojnine lahko kadarkoli spremenite obseg zavarovanja, npr. iz dveh ur na dan na štiri ure na dan. O spremembi morate obvestiti zavod ter hkrati podati vlogo za spremembo višine delne pokojnine.

 

Novi znesek delne pokojnine se vam izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega zavarovanja.

Kaj moram storiti pred uveljavitvijo delne pokojnine?

Pred pridobitvijo delne pokojnine morate urediti odjavo iz zavarovanja za polni delovni čas in hkrati podati novo prijavo v zavarovanje za krajši delovni čas od polnega.

 

Če ste zavarovani kot samozaposlena oseba, družbenik ali kmet, morate pri zavodu najprej pridobiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za predčasno ali starostno pokojnino po ZPIZ-2, ki je podlaga za vložitev odjave in novo prijavo spremembe delovnega ali zavarovalnega časa.

 

Nova prijava v zavarovanje mora biti najmanj dve uri dnevno ali deset ur tedensko in največ sedem ur dnevno ali 39 ur tedensko.

Zahtevo za priznanje pravice do delne pokojnine vložite pri zavodu:

 

 • preko storitve eVloge ZA VSE, brez kvalificiranega digitalnega potrdila - kliknite na → VlogaDelnaPokojnina,
 • elektronsko prek sistema Moj eZPIZ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
 • osebno na najbližji območni enoti zavoda ali po pošti (obrazec).

 

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pravice do delne pokojnine se lahko obrnete na strokovne delavce zavoda:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio