Slika družine

Družinska pokojnina

Kdaj lahko pridobim družinsko pokojnino?

Pridobitev pravice do družinske pokojnine je odvisna:

 • od izpolnitve splošnih pogojev na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
 • od izpolnitve posebnih pogojev na strani njegovih družinskih članov.

Pri ugotavljanju pogojev upravičenosti do družinske pokojnine se kot smrt zavarovanca ali uživalca pravic upošteva tudi pravnomočna odločba o njegovi razglasitvi za mrtvega.

Kakšni so splošni pogoji za družinsko pokojnino na strani umrlega?

Če umrli še ni bil uživalec pravic iz obveznega zavarovanja, je moral do dneva smrti izpolniti pogoje za: predčasno, starostno oziroma invalidsko pokojnino - njegova smrt se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti.

 

Če je bil umrli uživalec pravic, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival:

 

Če je zavarovanec oziroma uživalec pravic umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, ne glede na to koliko pokojninske dobe je dopolnil.

V nadaljevanju vam ponujamo odgovore na naslednja vprašanja:

Ali obstajajo še dodatni splošni pogoji za pridobitev družinske pokojnine?

Kakšni so posebni pogoji za družinsko pokojnino na strani družinskega člana?

Kateri drugi družinski člani pridobijo družinsko pokojnino?

Kdaj ni možno pridobiti pravice do družinske pokojnine?

Kako se določi osnova za odmero družinske pokojnine?

Kako se odmeri družinska pokojnina, če so upravičenci tako otroci kot drugi družinski člani?

Kdaj družinskemu članu preneha družinska pokojnina?

Kje vložiti vlogo za družinsko pokojnino?

Ali obstajajo še dodatni splošni pogoji za pridobitev družinske pokojnine?

V nekaterih primerih mora biti za pridobitev družinske pokojnine izpolnjen še pogoj, in sicer, da je umrli do svoje smrti preživljal družinskega člana.

 

Pogoj preživljanja je izpolnjen:

 

 • če je imel družinski član do smrti z umrlim skupno stalno prebivališče in povprečni mesečni dohodki družinskega člana v zadnjem koledarskem letu pred smrtjo zavarovanca ali uživalca pravic niso presegli 29 odstotkov najnižje pokojninske osnove, veljavne ob nastanku zavarovalnega primera (smrti),
 • če družinski član do smrti z umrlim ni imel skupnega stalnega prebivališča, ampak mu je v koledarskem letu pred nastankom zavarovalnega primera umrli redno mesečno dajal denarna sredstva najmanj v višini 29 odstotkov najnižje pokojninske osnove v tistem letu.

 

Kaj se šteje med dohodke družinskega člana?

Med dohodke družinskega člana se štejejo tudi katastrski dohodek in drugi dohodki, ki so po predpisih, ki urejajo dohodnino, osnova za njeno odmero.

 

Kaj se ne šteje med dohodke družinskega člana?

Med dohodke družinskega člana se ne šteje denarna socialna pomoč po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke.

Kakšni so posebni pogoji za družinsko pokojnino na strani družinskega člana?

Za pridobitev družinske pokojnine morajo biti družinski člani praviloma v določenem sorodstvenem razmerju z umrlim zavarovancem.

 

Družinsko pokojnino lahko pridobijo otroci in drugi družinski člani.

Kdaj otrok pridobi družinsko pokojnino?

 • Otrok ima pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.
 • Otrok, ki v letu izgube starša ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik šolanja, je upravičen do družinske pokojnine do konca naslednjega šolskega leta.
 • Če je otrok po dopolnitvi 15. leta starosti prijavljen pri zavodu za zaposlovanje, ima pravico do družinske pokojnine najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti, če izpolnjuje vse obveznosti po predpisih, ki urejajo trg dela.
 • Otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo do 15. leta starosti ali do konca šolanja oziroma do dopolnjenega 26. leta, je upravičen do družinske pokojnine, dokler traja takšna nezmožnost.
 • Otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo po 15. letu starosti oziroma po končanem šolanju oziroma po dopolnitvi 26 let starosti, pridobi pravico do družinske pokojnine, če ga je zavarovanec oziroma uživalec pravic preživljal do svoje smrti.

 

Kdaj se šteje, da je otrok popolnoma nezmožen za delo?

Pri otroku velja za popolno nezmožnost za delo nezmožnost za samostojno življenje in delo, kar ugotavlja izvedenski organ - invalidska komisija zavoda.

Kateri drugi družinski člani pridobijo družinsko pokojnino?

Pastorek, vnuk ali drug otrok brez staršev, ki ga je umrli preživljal do svoje smrti, pridobi družinsko pokojnino, če izpolnjuje pogoje, ki so določeni za otroke.

 

Če so starši vnukov ali drugih otrok, ki jih je umrli do svoje smrti preživljal, še živi, se šteje, da ti otroci izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev pravice do družinske pokojnine, če so njihovi starši popolnoma nezmožni za delo. Kot taka nezmožnost se šteje I. kategorija invalidnosti.

 

Starši, ki jih je umrli do svoje smrti preživljal, pridobijo pravico do družinske pokojnine, če so:

 

 • do smrti umrlega dopolnili 60 let starosti ali
 • bili ob njegovi smrti popolnoma nezmožni za delo.

 

Če starši, ki so pridobili pravico do družinske pokojnine zaradi trajne nezmožnosti za delo, v času trajanja te pravice dopolnijo 60 let starosti, jo trajno obdržijo.

 

Kdaj se šteje, da je drug družinski član popolnoma nezmožen za delo?

Pri pastorku, vnuku ali drugem otroku brez staršev velja za popolno nezmožnost za delo nezmožnost za samostojno življenje in delo, pri starših pa I. kategorija invalidnosti, kar ugotavlja izvedenski organ - invalidska komisija zavoda.

Kdaj ni možno pridobiti pravice do družinske pokojnine?

Družinske pokojnine ne more pridobiti otrok, ki je ob smrti zavarovanca ali uživalca pravic, po katerem bi uveljavil pravico, že sklenil zakonsko zvezo, saj ga je dolžan preživljati zakonec.

Če je družinski član s pravnomočno sodno odločbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca, pravice do družinske pokojnine ne more pridobiti.

Kako se določi osnova za odmero družinske pokojnine?

Osnova za odmero družinske pokojnine se določi enako kot osnova za odmero vdovske pokojnine.

Kako se odmeri družinska pokojnina?

Višina družinske pokojnine je praviloma odvisna od števila in vrste družinskih članov, ki so upravičeni do pokojnine po umrlem zavarovancu ali uživalcu pravic.

 

Če so do družinske pokojnine upravičeni samo otroci ali samo drugi družinski člani (pastorki, vnuki ali drugi otroci brez staršev ter starši), se družinska pokojnina odmeri od osnove v naslednji višini:

 

en družinski član 70 odstotkov osnove
dva družinska člana 80 odstotkov osnove
trije družinski člani 90 odstotkov osnove
štirje ali več družinskih članov 100 odstotkov osnove

 

Odmerjena družinska pokojnina se razdeli na enake dele, glede na število družinskih članov.

Kako se odmeri družinska pokojnina, če so upravičenci tako otroci kot drugi družinski člani?

Če so do družinske pokojnine upravičeni tako otroci kot tudi drugi družinski člani, se otrokom odmeri družinska pokojnina v ustreznem odstotku, drugim družinskim članom pa pripada morebiten preostali del osnove za odmero družinske pokojnine, ki se prav tako razdeli na enake dele.

 

Če razdelitev na enake dele ni mogoča, preostanek zneska pripada najstarejšemu družinskemu članu.

Kako se izplačuje družinska pokojnina?

Mladoletnim otrokom in drugim mladoletnim družinskim članom, ki živijo ločeno, se na njihovo zahtevo družinska pokojnina izplačuje ločeno.

Kako se odmeri družinska pokojnina, če je do vdovske pokojnine upravičena tudi vdova ali vdovec?

Če je do pokojnine po pokojnem poleg otrok in drugih družinskih članov upravičena tudi vdova ali vdovec, veljajo za odmero družinske pokojnine naslednja pravila:

 

 • Vdova oziroma vdovec in otroci: družinska pokojnina se odmeri v sorazmernem delu družinske pokojnine, odmerjene od osnove v odstotku, določenem glede na število družinskih članov, med katere se šteje tudi vdova oziroma vdovec.
 • Vdova oziroma vdovec in drugi družinski člani: vdovska pokojnina se odmeri v višini 70 odstot­kov osnove za njeno odmero. Preostanek osnove je družinska pokojnina, do katere so upravičeni drugi družinski člani.
 • Vdova oziroma vdovec, otroci in drugi družinski člani: družinska pokojnina se odmeri v sorazmernem delu družinske pokojnine odmerjene od osnove v odstotku, določenem glede na število družinskih članov, med katere se šteje tudi vdova oziroma vdovec. Morebitni preostanek osnove za odmero družinske pokojnine pripada drugim družinskim članom.

Kako se odmeri družinska pokojnina obojestranski siroti?

Otroku, ki je izgubil oba starša, se odmeri družinska pokojnina po staršu,  po katerem je odmera ugodnejša, in sicer v višini 100 odstotkov osnove za njeno odmero.

 

Dvema ali več otrokom, ki so izgubili oba starša, se odmerita dve družinski pokojnini po vsakem od njiju v višini 100 odstotkov osnove za njuno odmero in se razdelita v enakih sorazmernih delih, glede na število otrok.

 

Če razdelitev na enake dele ni mogoča, pripada preostanek zneska najstarejšemu otroku.

Kdaj družinskemu članu preneha družinska pokojnina?

Uživalec družinske pokojnine izgubi to pravico, če ne izpolnjuje več posebnih pogojev, določenih za družinske člane, če:

 • dopolni starost 15 let in ne nadaljuje šolanja niti ni prijavljen pri zavodu za zaposlovanje (do 18. leta starosti),
 • izgubi status dijaka oziroma študenta,
 • dopolni 26 let starosti.

Zahtevo za priznanje pravice do družinske pokojnine vložite pri zavodu 

 • elektronsko prek storitve eVloge ZA VSE, brez kvalificiranega digitalnega potrdila - kliknite na → VlogaDruzinskaPokojnina ,
 • elektronsko prek sistema Moj eZPIZ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
 • osebno na najbližji območni enoti zavoda,
 • ali po pošti (obrazec

Na podlagi vložene zahteve za priznanje pravice do družinske pokojnine zavod začne postopek za izdajo odločbe o priznanju pravice do družinske pokojnine.

 

Z dnem pridobitve pravice do družinske pokojnine vas vključimo tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS.

 

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z družinsko pokojnino se lahko obrnete na strokovne delavce zavoda:

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio