Slika družine

Vdovska pokojnina

Kdaj lahko pridobim pravico do vdovske pokojnine?

Pridobitev pravice do vdovske pokojnine je odvisna:

 

 • od izpolnitve splošnih pogojev na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
 • od izpolnitve posebnih pogojev na strani vdove oziroma vdovca.

Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev vdovske pokojnine se kot smrt zavarovanca ali uživalca pravic upošteva tudi pravnomočna odločba o njegovi razglasitvi za mrtvega. 
 

 

Kakšni so splošni pogoji za vdovsko pokojnino na strani umrlega?

Kakšne posebne pogoje moram izpolniti za vdovsko pokojnino?

Kdaj ne morem pridobiti vdovske pokojnine?

Kako se določi osnova za odmero vdovske pokojnine?

Kako se odmeri vdovska pokojnina?

Kakšni so pogoji za pridobitev vdovske pokojnine po ZPIZ-1?

Ali mi pripada del vdovske pokojnine?

Ali mi pripada zagotovljena vdovska pokojnina?

Ali lahko kot uživalka oziroma uživalec vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine uveljavljam izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine?

Ali lahko s sklenitvijo zakonske zveze izgubim pravico do vdovske pokojnine?

Ali lahko pridobim vdovsko pokojnino tudi pri nižji starosti, kot je določena za leto 2023?

Kaj moram storiti ob uveljavljanju pravice do vdovske pokojnine?

Kje vložiti vlogo?

Kakšni so splošni pogoji za vdovsko pokojnino na strani umrlega?

Če umrli še ni bil uživalec pravic iz obveznega zavarovanja, je moral do dneva smrti izpolniti pogoje za predčasno, starostno oziroma invalidsko pokojnino - njegova smrt se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti.

 

Če je bil umrli uživalec pravic, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival:

 

Če je zavarovanec oziroma uživalec pravic umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil.

Kakšne posebne pogoje moram izpolniti za vdovsko pokojnino?

Če ste vdova oziroma vdovec ter je pokojni umrl v letu 2024, boste pridobili vdovsko pokojnino:

 

 • z dopolnitvijo določene starosti, če:
  • ste do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic dopolnili 58 let starosti ali
  • do smrti zavarovanca ali uživalca pravic še niste dopolnili 58 let starosti, dopolnili pa ste že 53 let starosti, vendar šele po poteku čakalne dobe, ki traja do dopolnitve starosti 58 let.

 

 • ne glede na starost, če:
  • ste bili do smrti zavarovanca ali uživalca pravic popolnoma nezmožni za delo ali ste to postali v enem letu po smrti ali
  • vam je po smrti zavarovanca ali uživalca pravic ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem in do katerih imate dolžnost preživljanja,
  • ste v času trajanja oziroma uživanja na podlagi pridobljene pravice do vdovske pokojnine (ob otrocih) postali popolnoma nezmožni za delo, obdržite pravico do pokojnine toliko časa, dokler je podana takšna nezmožnost,
  • ste v času trajanja oziroma uživanja na podlagi pridobljene pravice do vdovske pokojnine oziroma prejemanja pridobljene pravice do vdovske pokojnine (ob otrocih) dopolnili 58 let starosti, to pravico trajno obdržite,
  • vam je v času uživanja pridobljena pravica do vdovske pokojnine (ob otrocih) prenehala pred dopolnitvijo starosti 58 let, vendar po dopolnitvi 53 let starosti, jo ponovno uveljavite pri starosti 58 let, 
  • ste (vdova) otroka umrlega zavarovanca ali uživalca pravic rodili najkasneje 300 dni po njegovi smrti.

Podrobneje o tem kdo še lahko pridobi vdovsko pokojnino

Kdaj ne morem pridobiti vdovske pokojnine?

V primeru pravnomočne obsodbe za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca vdova oziroma vdovec pravice do vdovske pokojnine ne more pridobiti.

Kako se določi osnova za odmero vdovske pokojnine?

Če je bil umrli zavarovanec uživalec delne pokojnine ali uživalec pravic na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja, se vdovska pokojnina odmeri od starostne ali invalidske pokojninedo katere bi bil upravičen umrli, glede na vzrok smrti (poškodba pri delu ali poklicna bolezen oziroma bolezen ali poškodba zunaj dela).

 

Pokojnina, ki je osnova za odmero vdovske pokojnine, se odmeri najmanj v višini 38 odstotkov pokojnin­ske osnove.

 

Najnižja osnova za odmero vdovske pokojnine v predhodnem obdobju od leta 2020 do vključno leta 2022.

 

Če je osnova za odmero vdovske pokojnine starostna ali invalidska pokojnina, se za odmero upoštevata najnižja in najvišja pokojninska osnova.

 

Če je bil umrli uživalec pokojnine, se vdovska pokojnina odmeri od pokojnine, do katere je bil upravičen ob smrti.

 

Če je umrli užival pokojnino ali sorazmerni del pokojnine po mednarodnih pogodbah, se vdovska pokojnina odmeri od te.

Izjema:

Če je bil umrli uživalec ugodnejše zajamčene pokojnine, ne pa preračunane pokojnine v skladu s sporazumi o socialnem zavarovanju, sklenjenimi z republikami nekdanje SFRJ, je osnova za odmero vdovske pokojnine preračunani znesek pokojnine, ne pa znesek zajamčene pokojnine, ki se mu je izplačeval.

Kako se odmeri vdovska pokojnina?

V primeru, da je do vdovske pokojnine upravičena le vdova ali vdovec, se vdovska pokojnina odmeri v višini 70 odstotkov osnove za njeno odmero.

 

Podrobneje o odmeri vdovske pokojnine...

Kakšni so pogoji za pridobitev vdovske pokojnine po ZPIZ-1?

Splošni pogoji na strani umrlega zavarovanca so bili milejši kot po ZPIZ-2, uporabijo pa se v primeru smrti zavarovanca ali uživalca pravic do 31. decembra 2012. Poleg pogojev, ki jih je povzel ZPIZ-2, je bil v ZPIZ-1 določen še pogoj, po katerem zadošča, da je umrli zavarovanec dopolnil najmanj 5 let zavarovalne dobe ali najmanj 10 let pokojninske dobe.

 

Podrobneje o pogojih za vdovsko pokojnino po ZPIZ-1...

Ali mi pripada del vdovske pokojnine in od kdaj?

Če imate poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, lahko uživate pokojnino po lastni izbiri.

 

Taki vdovi ali vdovcu pa se lahko, če je to ugodneje, poleg predčasne, starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi 15 odstotkov vdovske pokojnine.

 

Ali obstajajo omejitve pri izplačilu dela vdovske pokojnine?

Višina dela vdovske pokojnine ne sme presegati 11,7 odstotka najnižje pokojninske osnove.

 

Poleg te omejitve je omejena tudi višina skupnega izplačila lastne in dela vdovske pokojnine. Skupni znesek ne sme presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe.

 

Če lastna pokojnina presega prej navedeno zgornjo mejo skupnega zneska lastne in dela vdovske pokojnine, upravičencu dela vdovske pokojnine ni mogoče izplačevati.

 

Višina limita za izplačilo dela vdovske pokojnine

 

Del vdovske pokojnine se vam na podlagi vložene zahteve izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Ali mi pripada zagotovljena vdovska pokojnina?

Če na dan uveljavitve pravice do pokojnine izpolnjujete pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine in pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, se vam zagotavlja vdovska pokojnina v višini seštevka starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine.

Tako se vdovi ali vdovcu, če je to ugodneje, namesto vdovske pokojnine v višini 70 odstotkov osnove za odmero vdovske pokojnine oziroma lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine in dela vdovske pokojnine v višini 15 odstotkov izplačuje zagotovljena vdovska pokojnina. 

Kako se oblikuje višina zagotovljene vdovske pokojnine?

Višina zagotovljene vdovske pokojnine je odvisna od seštevka starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, ki pripada vdovi ali vdovcu, ter pokojnine, do katere je bil oziroma bi bil upravičen umrli zavarovanec, po katerem vdova ali vdovec uveljavlja vdovsko pokojnino, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine. 

Višina zagotovljene pokojnine je bila določena po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/21 - ZPIZ-2I), ki se uporablja od 1. maja 2021 dalje, in je znaša od 1. maja 2021 dalje 620 evrov ter se spreminja v višini in rokih, v katerih  se izvajajo  uskladitve pokojnin

Na priznanje pravice do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine in njeno višino bo vplival tudi znesek tuje pokojnine, ki jo vdova ali vdovec prejema od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vdova ali vdovec, ki prejema pokojnino iz tujine, bo moral o tem predložiti dokazilo. 
Od kdaj mi pripada zagotovljena vdovska pokojnina?

Zagotovljena vdovska pokojnina se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve za priznanje pravice, vendar največ od 1. 1. 2024 dalje.

Ali lahko kot uživalka oziroma uživalec vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine uveljavljam izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine?

Če ste na dan uveljavitve Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 133/23, v nadaljevanju ZPIZ-2N), to je na dan 28. 12. 2023 že bila/i:

 • uživalec vdovske pokojnine in ste izpolnjevali tudi pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ali
 • uživalec predčasne, starostne ali invalidske pokojnine in ste izpolnjevali tudi pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine oziroma ste že uživali del vdovske pokojnine,

morate, zato da se vam priznala zagotovljena vdovska pokojnina, če bo to za vas ugodneje, vložiti zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine do 31. decembra 2024.

Vdova ali vdovec, ki prejema pokojnino iz tujine, mora o tem predložiti dokazilo.

Vdovi ali vdovci, ki bo izpolnjeval prej navedene pogoje in bo vložil zahtevo do 31. 12. 2024, bo zagotovljena vdovska pokojnina pripadla od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve, vendar največ od 1. 1. 2024 dalje.

Ali lahko s sklenitvijo zakonske zveze izgubim pravico do vdovske pokojnine?

V primeru sklenitve nove zakonske zveze izgubite pravico do vdovske pokojnine ali do dela vdovske pokojnine, če ste zakonsko zvezo sklenili pred dopolnjenim 60. letom starosti. Pravico izgubite tudi, če pred dopolnjenim 60. letom starosti vstopite v življenjsko skupnost, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

V katerih primerih mi oživi vdovska pokojnina, če sem jo izgubil zaradi sklenitve nove zakonske zveze?

Če ste pravico do vdovske pokojnine izgubili zaradi sklenitve nove zakonske zveze in niste pridobili pravice do vdovske pokojnine po drugem zakoncu, znova oživi izgubljena pravica po prejšnjem zakoncu oziroma z njim izenačeni osebi, če:

 

 • imate po prenehanju nove zakonske zveze še otroka ali več otrok iz prve zakonske zveze, ki imajo pravico do družinske pokojnine in ste jih dolžni preživljati, ali
 • ste dopolnili starost, ki je pogoj za pridobitev pravice do vdovske pokojnine.

Ali lahko pridobim vdovsko pokojnino tudi pri nižji starosti, kot je določeno za leto 2023?

Pogoji na strani vdove oziroma vdovca se presojajo praviloma na dan smrti zavarovanca ali uživalca pravic, razen ko gre za pridobitev vdovske pokojnine ob otrocih, do katerih obstaja dolžnost preživljanja.

 

Zaradi prehodnega obdobja postopnega dviga starosti za vdovsko pokojnino od 53 let na 58 let oziroma čakalne dobe od 48 let na 53 let (po šest mesecev vsako leto od leta 2013 do leta 2022), so, za vsako navedeno leto, glede na datum smrti, zahtevane starosti za pridobitev pravice do vdovske pokojnine drugačne.

 

Primer 1:

 • Vdova oziroma vdovec je ob smrti zakonca v letu 2014 dopolnil/a 49 let. V letu 2019 mu bo prenehalo obvezno zavarovanje, ali ima pogoje za vdovsko pokojnino?

V letu 2014 je čakalna doba določena pri starosti 49 let (postopen dvig čakalne starosti po šest mesecev vsako leto od starosti 48  in šest mesecev, ki je določena za leto 2013), zato lahko uveljavi vdovsko pokojnino z dopolnitvijo starosti 54 let (postopen dvig starosti za uveljavitev vdovske pokojnine po šest mesecev vsako leto od starosti 53 let  in šest mesecev, ki je določena za leto 2013), pod pogojem, da mu preneha obvezno zavarovanja.

Primer 2:

 • Vdova oziroma vdovec je bila ob smrti zakonca 30. julija 2013 zaposlena in stara 47 let. Ima dva otroka, ki se šolata in uživata družinsko pokojnino. Kdaj izpolni pogoje za vdovsko pokojnino?

V letu 2013 je bila določena čakalna doba za vdovsko pokojnino 48 let in šest mesecev, starost za pridobitev vdovske pokojnine pa  53 let in šest mesecev. Ker otroka uživata družinsko pokojnino, bo vdova v letu 2016 nastopila čakalno dobo z dopolnitvijo starosti 50 let  (postopen dvig čakalne starosti po šest mesecev vsako leto od starosti 48  in šest mesecev, ki je določena za leto 2013). Vdovsko pokojnino bo lahko uveljavila z dopolnitvijo starosti 55 let (postopen dvig  starosti za uveljavitev vdovske pokojnine po šest mesecev vsako leto od starosti 53 let in šest mesecev, ki je določena za leto 2013), pod pogojem prenehanja obveznega zavarovanja, četudi otroka po nastopu čakalne dobe ne bosta več uživalca družinske pokojnine.

 

Veljavni ZPIZ-2 v prehodnih določbah zagotavlja varstvo pravic družinskih članov, ki so do konca leta 2012 izpolnili starost za pridobitev vdovske pokojnine oziroma so nastopili čakalno dobo po ZPIZ-1.

Kaj moram storiti ob uveljavljanju pravice do vdovske pokojnine?

Za uveljavitev vdovske pokojnine mora biti v primeru, ko je vdova oziroma vdovec še vključen v obvezno zavarovanje, poleg pogojev na strani umrlega in pogojev na strani vdove ali vdovca izpolnjen tudi pogoj prenehanja obveznega zavarovanja, enako kot pri uveljavljanju starostne oziroma predčasne pokojnine.

 

Z dnem upokojitve vas vključimo tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS.

Kje vložiti vlogo?

Zahtevo za priznanje pravice vdovske pokojnine vložite pri zavodu: 

 

 • elektronsko prek storitve eVloge ZA VSE, brez kvalificiranega digitalnega potrdila - kliknite na → VlogaVdovskaPokojnina,
 • elektronsko prek sistema Moj eZPIZ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
 • osebno na najbližji območni enoti zavoda ali
 • po pošti (obrazec).

Na podlagi vložene zahteve za priznanje pravice do vdovske pokojnine se pri zavodu začne postopek za izdajo odločbe o priznanju pravice do vdovske pokojnine.

 

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z vdovsko pokojnino se lahko obrnete na strokovne delavce zavoda:

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio