Slika družine

Izjava o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta v ZPIZ

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

 

Spodaj podpisani/-a ________________________________  izjavljam, da: 

                                                          (ime in priimek)

 

  • so vsi podatki, ki sem jih navedel/la v vlogi za zaposlitev in priloženem obrazcu, resnični, točni in popolni;
  • sem državljan/ka Republike Slovenije;
  • izpolnjujem pogoj glede zahtevane izobrazbe;
  • izpolnjujem pogoj glede zahtevanih delovnih izkušenj;
  • da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
  • da nisem bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • da zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Dovoljujem in soglašam, da zavod lahko preveri resničnost navedb v uradnih evidencah.       DA    NE     (obkroži)

           

Datum:

__________________

 

Podpis

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                         _______________________

 

 

 
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio