Slika družine

Pravica do premestitve in pravica do nadomestila za invalidnost

Kdo pridobi pravico do premestitve na drugo delovno mesto?

Pravico do premestitve imate:

 • če ste zmožni za delo na drugem delovnem mestu s polnim delovnim časom,
 • če ste se v okviru poklicne rehabilitacije usposobili za drugo delo, ki ga boste opravljali s polnim delovnim časom.

 

Zakon podrobneje določa, da ima pravico do premestitve:

 • zavarovanec po končani poklicni rehabilitaciji, ki se je usposobil za drugo delo, ki ga bo opravljal s polnim delovnim časom;
 • zavarovanec, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti, ki je starejši od 55 let in mu ni zagotovljena poklicna rehabilitacija, vendar je zmožen za delo na drugem delovnem mestu brez poprejšnje usposobitve;
 • zavarovanec, pri katerem je nastala III. kategorija invalidnosti, če je pri njem delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 odstotkov, ali
 • delovni invalid III. kategorije invalidnosti, če lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

 

Če ste v delovnem razmerju, vam mora pravico do premestitve zagotoviti delodajalec.

Nadomestilo za invalidnost

Kdo pridobi pravico do nadomestila za invalidnost?

Kdaj in pod kakšnimi pogoji pridobim pravico do nadomestila za invalidnost?

Odmera nadomestila za invalidnost

Izplačevanje in usklajevanje

Spremembe v stanju invalidnosti in spremembe delovnopravnega statusa

Prenehanje pravice do nadomestila za invalidnost

Kdo pridobi pravico do nadomestila za invalidnost?

Pravica do nadomestila za invalidnost je povezana s kategorijo invalidnosti in delovnopravnim statusom delovnega invalida.

Nadomestilo za invalidnost lahko pridobite, če imate priznano pravico do premestitve na drugo delo s polnim delovnim časom, in sicer če:

 • ste se zaposlili na drugem delovnem mestu,
 • ste bili ob nastanku invalidnosti brezposelni oziroma niste bili obvezno zavarovani,
 • vam je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od vaše volje ali krivde,
 • ste delovno razmerje prekinili po lastni volji ali krivdi.

Kdaj in pod kakšnimi pogoji pridobim pravico do nadomestila za invalidnost?

O pravici do nadomestila se odloči na podlagi dokončne odločbe, s katero vam je bila priznana pravica do premestitve na drugo delovno mesto.

Nadomestilo lahko pridobite:

 • če ste v delovnem razmerju in vas delodajalec na podlagi predhodnega dopolnilnega mnenja invalidske komisije premesti na ustrezno delovno mesto; nadomestilo za invalidnost se vam prizna od dneva začetka dela na drugem delovnem mestu ali od dneva nastopa dela, ki je dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi, na delovnem mestu, ki ustreza vaši preostali delovni zmožnosti; če datum nastopa dela v pogodbi o zaposlitvi ni dogovorjen, se nadomestilo prizna z dnem podpisa nove pogodbe o zaposlitvi;
 • če ste samozaposleni, družbenik ali kmet, po predložitvi izjave, s katerim dnem ste pričeli opravljati dejavnost (delati) skladno z omejitvami; nadomestilo vam je mogoče priznati od dneva, ko ste na podlagi podane izjave začeli opravljati dejavnost (delati) v skladu z omejitvami in pod pogojem plačila prispevkov;
 • če ste bili ob nastanku invalidnosti brezposelna oseba ali ste ob ali po nastanku invalidnosti izgubili zaposlitev oziroma obvezno zavarovanje brez svoje ali po svoji krivdi in ste se v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o priznani pravici do premestitve ali po prenehanju delovnega razmerja ali zavarovanja prijavili pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Odmera nadomestila za invalidnost

Osnovo za odmero nadomestila za invalidnost predstavlja invalidska pokojnina, ki bi delovnemu invalidu pripadala na dan nastanka invalidnosti.

 

Nadomestilo se od osnove odmeri odvisno od statusa invalida ob nastanku invalidnosti (zaposlen, brezposeln), v primeru prenehanja delovnega razmerja oziroma zavarovanja pa od razloga prenehanja (brez svoje krivde, po svoji krivdi).

 

Nadomestilo za invalidnost se odmeri od osnove najmanj v odstotku najnižje pokojninske osnove, ki je za moške za 40 let pokojninske dobe določen v 37. členu zakona.

Osebam, ki niso vključene v obvezno zavarovanje, se nadomestilo odmeri najmanj v višini najnižje pokojnine.

 

Podrobneje o odmeri...

Izplačevanje in usklajevanje

Če ste vključeni v obvezno zavarovanje, se vam nadomestilo izplačuje za dneve dela in za druge dneve, za katere imate po posebnih predpisih pravico do nadomestila za čas odsotnosti z dela.

 

Če ste brezposelni, se vam nadomestilo izplačuje za čas, ko ste prijavljeni v kateri od evidenc pri Zavodu RS za zaposlovanje in izpolnjujete obveznosti po predpisih, ki urejajo trg dela.

 

V času, ko ste prejemnik denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje za čas brezposelnosti, se vam nadomestilo za invalidnost ne izplačuje. Po prenehanju prejemanja tega nadomestila vložite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zahtevo za nadomestilo (obrazec PDF). Izplačevalo se vam bo od prvega naslednjega dne po izteku izplačevanja nadomestila za brezposelnost pod pogojem, da boste še vedno prijavljeni v eni izmed evidenc, ki jih vodi Zavod RS za zaposlovanje.

 

Nadomestilo za invalidnost se usklajuje enako kot pokojnine.

Spremembe v stanju invalidnosti in spremembe delovnopravnega statusa

Spremembe v stanju invalidnosti:

 • pravice na podlagi invalidnosti imate, dokler traja stanje invalidnosti, na podlagi katerega ste pridobili pravico, razen v primerih izgube ali omejitve uživanja pravic, določenih z zakonom;
 • v primeru sprememb v vašem zdravstvenem stanju se lahko na podlagi ponovnega predloga uvede nov postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja;
 • če se vam zaradi sprememb v stanju invalidnosti priznajo nove omejitve ali pa pravica do premestitve na drugo delovno mesto (poln delovni čas), delodajalec pa vam ne zagotovi ustrezne zaposlitve po odločbi o spremembi v stanju invalidnosti, se vam nadomestilo za invalidnost še nadalje izplačuje, in sicer največ eno leto po dokončnosti odločbe o spremembi pravice do dela s polnim delovnim časom.

 

Spremembe delovnopravnega statusa

Ob vsaki spremembi delovnopravnega statusa (na primer: prenehanje ali sklenitev delovnega razmerja, sprememba delodajalca, pričetek ali prenehanje opravljanja samostojne dejavnosti) morate zavodu sporočiti podatke o okoliščinah, ki se nanašajo na uživanje pravice, in sicer v osmih dneh od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Ob vsaki takšni spremembi se vam nadomestilo za invalidnost znova odmeri.

Prenehanje pravice do nadomestila za invalidnost

Če prejemate nadomestilo za invalidnost kot brezposelna oseba in niste na poklicni rehabilitaciji, vam pravica do nadomestila preneha z dnem izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. Zavod o prenehanju pravice odloči po uradni dolžnosti.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio