Vdovska pokojnina v letu 2019

POGOJI ZA PRIDOBITEV VDOVSKE POKOJNINE

Pridobitev pravice do vdovske pokojnine je odvisna od izpolnitve splošnih in posebnih pogojev. Splošni pogoji morajo biti izpolnjeni na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebni pa na strani vdove oziroma vdovca.

A. Splošni pogoji na strani umrlega

Če je bil umrli zavarovanec, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je:

  • izpolnil z ZPIZ-2 predpisane pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne oziroma invalidske pokojnine. Njegova smrt se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti.

Če je bil umrli uživalec pravic, pa so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival:

  • predčasno, starostno ali invalidsko pokojnino iz obveznega zavarovanja ali
  • pravice na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja.

Če je zavarovanec oziroma uživalec pravic umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi vdova ali vdovec pravico do vdovske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli!

Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do vdovske pokojnine ima enake posledice kot smrt zavarovanca ali uživalca pravic tudi pravnomočna odločba o njegovi razglasitvi za mrtvega.

B. Posebni pogoji

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je:

1. do smrti zavarovanca oziroma  uživalca pravic dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev starosti

2. ne glede na starost, če:

  • je bil(a) do smrti zavarovanca ali uživalca pravic popolnoma nezmož(e)n(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po njegovi/njeni smrti ali
  • ji/mu je po smrti zavarovanca ali uživalca pravic ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vdova oziroma vdovec pa jih je dolž(a)n(a) preživljati. V primeru, da je v času trajanja na ta način pridobljene pravice do vdovske pokojnine postal(a) popolnoma nezmož(e)n(a) za delo, obdrži pravico do pokojnine toliko časa, dokler je podana takšna nezmožnost.

Če je vdova oziroma vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ne glede na njeno/njegovo starost (zaradi popolne nezmožnosti za delo ali otrok, upravičenih do družinske pokojnine, ki jih je dolž(a)n(a) preživljati), dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev starosti, to pravico trajno obdrži. V primeru, da ji/mu je tako pridobljena pravica do vdovske pokojnine prenehala, še preden je dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev starosti, pa jo lahko ob dopolnitvi navedene starosti ponovno uveljavi, če ji/mu je pravica do vdovske pokojnine prenehala po tem, ko je že dopolnil(a) 51 let in 6 mesecev starosti.

3. Vdova oziroma vdovec lahko izjemoma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če do smrti zavarovanca ali uživalca pravic iz pokojninskega in  invalidskega zavarovanja še ni dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev starosti, dopolnil(a) pa je že 51 let in 6 mesecev, vendar šele po poteku čakalne dobe, ki traja do dopolnitve starosti 56 let in 6 mesecev.

Vdova lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine tudi, če se ji  je otrok umrlega zavarovanca ali uživalca pravic rodil najkasneje 300 dni po njegovi smrti.

Po smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic pridobi pravico do vdovske pokojnine pod pogoji, določenimi za vdovo oziroma vdovca, tudi:

  • razvezani zakonec, če ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do preživnine, ki jo je užival do njegove smrti. Če ima pravico do vdovske pokojnine tudi zakonec iz poznejše zakonske zveze ali zunajzakonski partner, pridobi razvezani zakonec pravico do vdovske pokojnine kot souživalec,
  • oseba, ki je zadnja tri leta pred njegovo smrtjo živela z njim v življenjski skupnosti, ki je po predpisih, ki urejajo zakonsko zvez o in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali pa je v takšni skupnosti živela z umrlim zadnje leto pred njegovo smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega otroka,
  • partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi.

Vdova oziroma vdovec pravice do vdovske pokojnine ne more pridobiti oziroma jo izgubi, če je bil s pravnomočno sodno odločbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca.

 

ZGIBANKA - Vdovska pokojnina v letu 2018

ZGIBANKA - Vdovska pokojnina v letu 2017

ZGIBANKA - Vdovska pokojnina v letu 2016

ZGIBANKA - Kako in do kolikšne vdovske pokojnine v letu 2015

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50