Invalidnina za telesno okvaro

ZGIBANKA - Komu in kolikšna invalidnina za telesno okvaro

1. SPLOŠNO

Invalidnina za telesno okvaro od uveljavitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št 96/12) ne sodi več med pravice, določene s tem zakonom. Njeno urejanje se prenaša v predpise s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar. Vse dokler ti predpisi ne bodo uveljavljeni, pa lahko zavarovanci še pridobijo pravico do invalidnine, vendar v omejenem obsegu in sicer le za telesne okvare, nastale zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pri priznanju pravice se upoštevajo predpisi, veljavni do 31. 12. 2012.

2. KAJ JE INVALIDNINA IN KDAJ JE PODANA TELESNA OKVARA

Invalidnina je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko pridobi zavarovanec zaradi določene telesne okvare, nastale med zavarovanjem.

Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne.

Vrste in stopnje telesnih okvar, ki so podlaga za pridobitev pravice do invalidnine, določi minister, pristojen za zdravje, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo invalidov, v roku dveh let po uveljavitvi ZPIZ-2.

Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo urejali postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, se v ta namen še naprej uporablja Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

3. POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO INVALIDNINE

Za pridobitev pravice do invalidnine morajo biti načeloma izpolnjeni naslednji trije pogoji:

a) da gre pri zavarovancu za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare,

b) da je ta okvara nastala med zavarovanjem in

c) da je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

a) Vrste telesnih okvar

Telesne okvare so razvrščene glede na njihovo težo v osem stopenj. Najnižja osma stopnja je 30%, najvišja prva stopnja pa 100% telesna okvara.

Obstoj telesne okvare, njeno stopnjo in vzrok ugotavlja invalidska komisija ali drug izvedenec zavoda.

b) Nastanek telesne okvare

Invalidnino je možno praviloma pridobiti le za telesno okvaro, nastalo v času trajanja zavarovanja.

Izjema velja za telesno okvaro, nastalo pred vključitvijo v obvezno zavarovanje, ki se je med trajanjem zavarovanja poslabšala, če je vzrok poslabšanja poškodba pri delu ali poklicna bolezen. Zavarovancu v takem primeru pripada invalidnina le za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje.

Podobna izjema velja tudi za okvaro enega od parnih organov, nastalo pred vstopom v zavarovanje. Če je imel zavarovanec v tem času že poškodovano oko, uho, roko, nogo ali drug parni organ ter si v času trajanja zavarovanja poškoduje še drugega, vzrok pa je poškodba pri delu ali poklicna bolezen, pridobi invalidnino za okvaro obeh organov.

4. VIŠINA INVALIDNINE

Uživalcem invalidnin, ki so pridobili to pravico po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-2, se invalidnine izplačujejo v znesku, kot je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2.

V taki višini pa se priznajo tudi invalidnine za telesne okvare, nastale zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljene od 1. 1. 2013 dalje.

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki se izplačujejo od 1. 1. 2013, so:

Stopnja telesne okvare

Odstotek telesne okvare

Znesek invalidnine v evrih

Poškodba pri delu ali poklicna bolezen

Poškodba izven dela ali bolezen

1.

100

99,48

69,64

2.

90

91,20

63,83

3.

80

82,90

58,02

4.

70

74,61

52,23

5.

60

66,32

46,43

6.

50

58,02

40,62

7.

40

49,75

34,81

8.

30

41,46

29,02

Zavarovanec pridobi pravico do invalidnine z dnem nastanka telesne okvare, ki je podlaga za njeno priznanje. Invalidnina pa se mu začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50