Vlaganje prijav in odjav zavarovanja

1. Vrste obveznih socialnih zavarovanj, za katera se vlaga prijava podatkov

2. Vrste obrazcev M

3. Pravne podlage za vlaganje obrazcev M

4. Način vlaganja obrazcev M

1. Vrste obveznih socialnih zavarovanj, za katera se vlaga prijava podatkov

Prijave v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) ter prijave podatkov za Statistični urad se že od 1. 1. 1987 vlagajo na skupnih obrazcih M-1, M-2, M-3 (obrazci M). Večnamenska uporaba enkrat zbranih in zajetih istovrstnih podatkov pomeni precejšnjo racionalizacijo tako za upravljalce evidenc, ki potrebujejo podatke za svoje delovanje, kot za dajalce podatkov pri izpolnjevanju njihovih obveznosti.

2. Vrste obrazcev M

Prijave podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih se vlagajo na naslednjih obrazcih:

  • M-1 –prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja;
  • M-2 –odjava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja;
  • M-3 –(sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja.

3. Pravne podlage za vlaganje obrazcev M

Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je določeno, kdo se mora obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati ter katere osebe lahko v to zavarovanje prostovoljno vstopijo. Z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1; Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) so urejene obveznosti zavezancev za sporočanje podatkov o zavarovancih, med njimi tudi obveznosti vlaganja prijav in odjav zavarovanja.

Veljavni obrazci so predpisani v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti .

Pri oblikovanju vsebine obrazcev M so za podatke sprejeti enotna metodološka načela in standardi. Upoštevane so vse posebne zahteve posameznih upravljalcev evidenc.

Navodilo za prijavo podatkov je v prilogi Pravilnika, obširneje pa je podano še v priročniku »Navodilo za prijavo podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-3 )«, imenovanem tudi Metodološko gradivo.

4. Način vlaganja obrazcev M

Zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v elektronski obliki prek državnega portala za podjetja in podjetnike (e-VEM). Izjema so fizične osebe, ki niso poslovni subjekti, ki lahko vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v pisni obliki na predpisanih obrazcih. Skladno z ZMEPIZ-1 prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja in prijave spremembe podatkov med zavarovanjem za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprejema prijavno-odjavno služba ZZZS.

Do sistema e-VEM, katerega skrbnik je Ministrstvo za javno upravo (MJU), zavezanci dostopajo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili (certifikati) preko državnega portala e-VEM ali pa za vnos prijav, odjav in sprememb pooblastijo referenta na vstopni točki VEM.

Prijave preko sistema e-VEM prejme in potrdi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), potrjene prijave pa nato prejme Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) in drugi nosilci oziroma izvajalci socialnega zavarovanja.

Prejemniki prijav v obvezna socialna zavarovanja (ZZZS, ZPIZ, MDDSZ, ZRSZ) niso skrbniki sistema e-VEM, zato tudi niso pristojni za pooblaščanje zavezancev za dostop do tega sistema in na svojih spletnih straneh ne smejo imeti obrazcev, s katerimi ne poslujejo. MJU mora kot skrbnik sistema e-VEM skrbeti, da dodeli pravico do vstopa v sistem tistim osebam, ki so po zakonu zastopniki gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnih oseb, in osebam, ki jih ti zakoniti zastopniki pooblastijo, saj je treba skrbeti za preprečevanje zlorab. Zato je urejen sistem dodeljevanja pooblastil in je zagotovljeno, da se preverja tudi identiteta zakonitih zastopnikov in pooblaščenih oseb. Podrobna navodila so na tej povezavi.

Prav tako je urejen sistem odvzema ali spremembe pooblastila. Podrobna navodila so na tej povezavi.

Iz navodil na omenjenih povezavah je razvidno, da lahko pooblastilo za dostop do sistema zahteva in podeli zakoniti zastopnik tudi preko portala e-VEM in da ni treba obrazca z vlogo za pooblastilo dostaviti na točko VEM izključno osebno.

Če se zavezanec ne odloči, da bo opravil pooblaščanje s svojim digitalnim certifikatom preko portala, poda pooblastilo na tiskanem obrazcu »Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM«, ki je dostopen na spletni strani sistema e-VEM. Obrazec lahko zavezanci pošljejo na točko VEM tudi po pošti.

Podrobna pojasnila za izpolnjevanje obrazcev prijave, odjave in spremembe zavarovanja so prav tako objavljena na portalu e-VEM na spletnih straneh:

Navodila za izpolnjevanje obrazca M-1

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50