Slika družine

Pokojnine

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki temelji na pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca.

 

Izplačuje se od dneva izpolnitve pogojev za pokojnino, vendar največ od prvega dne naslednjega meseca in za šest mesecev nazaj.

 

Če zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji, lahko uživa le eno od njih po lastni izbiri, razen če zakon določa drugače. Izjema je le uživanje lastne pokojnine (starostne, predčasne ali invalidske pokojnine) in dela vdovske pokojnine.

 
Izbrana pokojnina se vam na podlagi vložene zahteve izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
 

Na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko pridobite naslednje pravice, in sicer:

Osnovne informacije za vse nove upokojence

Starostna pokojnina

Za pridobitev pravice do starostne pokojnine morate izpolniti naslednje pogoje:

 

 • predpisano starost,
 • zavarovalno dobo ali pokojninsko dobo brez dokupa v določenem trajanju in
 • prenehanje obveznega zavarovanja.

Pogoji (splošno)

 • 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa,
 • 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe.

 

Podrobneje o pravici do starostne pokojnine

Predčasna pokojnina

Če ste dopolnili starost 60 let in 40 let pokojninske dobe, ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa, lahko uveljavite pravico do predčasne pokojnine.

Pogoji za pridobitev so za ženske in moške enaki.

 

Starostna meja 60 let za pridobitev predčasne pokojnine se ne more znižati na nobeni podlagi.

 

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove na enak način kot starostna pokojnina.

 

Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let (velja za žensko in moškega) zmanjša za 0,3 odstotka.

 

Podrobneje o pravici do predčasne pokojnine

Delna pokojnina

Delna pokojnina je namenjena zavarovancem za lažji prehod iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine. V času uživanja delne pokojnine imate hkrati dva statusa:

 

 • status zavarovanca in
 • uživalca pokojnine.

 

Do delne pokojnine so upravičeni določeni zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji:

 

 • delavci v delovnem razmerju,
 • samozaposlene osebe,
 • družbeniki (poslovodna oseba in hkrati družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge) in
 • kmetje.

 

Podrobneje o pravici do delne pokojnine

Izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine

Če ste obvezno vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjujete pogoje za:

 

se vam bo od dneva izpolnitve pogojev, vendar največ od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, izplačevalo 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi se na ta dan upokojili.

 

Podrobneje o pravici do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine

Vdovska in družinska pokojnina

Pridobitev pravice do vdovske ali družinske pokojnine je odvisna:

 

 • od izpolnitve splošnih pogojev na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
 • od izpolnitve posebnih pogojev na strani vdove ali vdovca oziroma drugega družinskega člana umrlega.

Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev vdovske oziroma družinske pokojnine se kot smrt zavarovanca ali uživalca pravic upošteva tudi pravnomočna odločba o njegovi razglasitvi za mrtvega.

 

Podrobneje o vdovski pokojnini

Podrobneje o družinski pokojnini

Invalidska pokojnina

 Pravico do invalidske pokojnine pridobi:

 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije,
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55 let,
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let,
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti.

 

 Podrobneje o pravici do invalidske pokojnine 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio