Slika družine

Argentina

Splošno o Konvenciji o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko
Katere pravice je mogoče uveljavljati na podlagi konvencije in kdaj?
Kje vložiti zahtevek za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi konvencije?
Seštevanje slovenske in argentinske zavarovalne dobe
Odmera pokojnine po konvenciji
Izplačevanje pokojnin in morebitnih drugih dajatev v državo pogodbenico ali v tretjo državo
Informacije

Splošno o Konvenciji o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko

Konvencija o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko (v nadaljevanju besedila: konvencija) je začela veljati 1. avgusta 2009 in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 37/08 – MP 10/08. Konvencija ureja področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in področje veljavne zakonodaje.

 

Velja za vse osebe, ki so ali so bile zavarovane po slovenski in argentinski zakonodaji in za osebe, ki uveljavljajo pravice do dajatev po teh osebah (družinski člani umrlih zavarovancev). V nadaljevanju  je predstavljen postopek uveljavitve pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi konvencije.

Katere pravice je mogoče uveljavljati na podlagi konvencije in kdaj?

Konvencija ne uvaja novih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato se na podlagi te konvencije lahko uveljavijo le pravice, ki so predvidene z zakonodajo posamezne države pogodbenice.

 

V Sloveniji se lahko uveljavi pravica do starostne, predčasne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine ter pravica do dodatka za pomoč in postrežbo. V Argentini pa se na podlagi konvencije lahko uveljavi pravica do starostne, invalidske in družinske pokojnine.

 

Vsaka država pogodbenica odloča o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi svoje interne zakonodaje. Za pridobitev posamezne pravice morajo biti torej izpolnjeni pogoji, določeni z zakonodajo države pogodbenice, ki pravico prizna.

 

Ker so pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in drugih pravic v Sloveniji in v Argentini različni, ni nujno, da bo predlagatelj hkrati pridobil pravico do pokojnine v obeh državah.

 

Če predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do pokojnine hkrati v obeh državah, lahko uveljavi pokojnino ali sorazmerni del pokojnine v državi, v kateri pogoje izpolnjuje. Ko pa bo izpolnil pogoje tudi po predpisih druge države, bo s ponovnim zahtevkom pravico uveljavil tudi v drugi državi.

 

Državi pogodbenici imata različne kriterije za razvrstitev v kategorije oseb, ki so nesposobne ali delno nesposobne za delo. Zato je možno, da zavarovanec v eni državi pridobi pravico do invalidske pokojnine, v drugi državi pa ne oziroma jo pridobi kasneje, če se mu zdravstveno stanje poslabša.

Kje vložiti zahtevek za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi konvencije?

Predlagatelj vloži zahtevek pri pristojnem nosilcu ali organu za zvezo pogodbenice, na ozemlju katere ima prebivališče.

 

Osebe, ki prebivajo v Sloveniji, lahko vložijo zahtevek na katerikoli območni enoti zavoda.

 

V zahtevku je treba opozoriti na zavarovalno dobo, dopolnjeno v Argentini, ter priložiti dokaze o zavarovanju v Argentini. Če predlagatelj dokazov nima, je treba navesti popolne podatke o zaposlitvi s časovnimi obdobji, imenom delodajalca in krajem zaposlitve.

 

Zavod bo na podlagi takega zahtevka odločil o pravici do pokojnine in o morebitnih drugih pravicah iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter uvedel postopek za pridobitev ustrezne pokojnine iz Argentine.

Seštevanje slovenske in argentinske zavarovalne dobe

Konvencija omogoča osebam, ki so bile zaposlene v Sloveniji in v Argentini oziroma so dopolnile zavarovalno dobo v obeh državah, da s seštevanjem zavarovalnih dob, dopolnjenih v obeh državah, izpolnijo predpisane pogoje dopolnjene zavarovalne dobe za pridobitev pravice.

 

Zavarovalna doba ene pogodbenice se sešteva z zavarovalno dobo druge pogodbenice le pod pogojem, da se časovna obdobja ne prekrivajo. Obdobja, ki se prekrivajo, se upoštevajo samo enkrat.

 

Če s seštevanjem zavarovalne dobe, dopolnjene v obeh državah pogodbenicah, pogoji za pridobitev pravice do pokojnine niso izpolnjeni, omogoča konvencija za slovenske in argentinske državljane tudi upoštevanje zavarovalne dobe, dopolnjene v tretji državi, s katero imata Slovenija in Argentina sklenjeno konvencijo o socialni varnosti.

 

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do pokojnine in pri odmeri sorazmernega dela pokojnine se upoštevajo vse zavarovalne dobe, ki se priznajo po zakonodajah obeh držav pogodbenic, ne glede na to ali so dopolnjene pred ali po 1. avgustu 2009 (datum začetka veljavnosti konvencije).

 

Kot zavarovalna doba druge države pogodbenice se upošteva samo tista doba, ki jo na dogovorjen način sporoči ter potrdi pristojni nosilec druge države pogodbenice.

 

Konvencija posebej ureja primere, ko je skupna zavarovalna doba, dopolnjena v eni pogodbenici, krajša od dvanajstih mesecev. Da v takšnih primerih ne bi prišlo do odmere povsem neznatnih sorazmernih delov dajatev, konvencija določa, da nosilec v državi, v kateri so bila dopolnjena tako kratka zavarovalna obdobja, ne prizna pravice do dajatev. Nosilec druge pogodbenice upošteva navedene dobe le v primeru, če brez upoštevanja te dobe ne bi bila možna pridobitev pravice po zakonodaji, ki jo uporablja.

Odmera pokojnine po konvenciji

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice in odmero pokojnine oziroma druge dajatve uporablja vsaka država svojo zakonodajo.

 

Če zavarovanec izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do slovenske pokojnine samo s seštevanjem zavarovalne dobe, se mu odmeri pokojnina v sorazmernem delu.

 

Sorazmerni del pokojnine se izračuna tako, da se pokojnino, ki bi predlagatelju pripadala, če bi bila celotna zavarovalna doba dopolnjena v Sloveniji, pomnoži s skupnim številom mesecev slovenske zavarovalne dobe in nato deli s skupnim številom mesecev zavarovalne dobe, dopolnjene v obeh državah pogodbenicah.

 

Če je bila pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in pri odmeri pokojnine upoštevana tudi zavarovalna doba, dopolnjena v tretji državi, s katero imata obe državi pogodbenici sklenjeno konvencijo o socialni varnosti, se sorazmerni del pokojnine izračuna v razmerju med slovensko zavarovalno dobo in celotno zavarovalno dobo, dopolnjeno v vseh državah pogodbenicah.

 

Pri izračunu sorazmernega dela pokojnine pristojni nosilec v posamezni državi pogodbenici upošteva izključno plače oziroma zavarovalne osnove po zakonodaji te pogodbenice.

 

Uživalcu pokojnine, ki mu je slovenska pokojnina odmerjena v sorazmernem delu, se v sorazmernem delu odmeri tudi dodatek za pomoč in postrežbo, če je predlagatelj do te dajatve upravičen.

 

Če zavarovanec izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do pokojnine le na podlagi slovenske zavarovalne dobe, se prizna in odmeri slovenska pokojnina izključno na podlagi slovenske zavarovalne dobe (samostojna pokojnina).

Izplačevanje pokojnin in morebitnih drugih dajatev v državo pogodbenico ali v tretjo državo

Pokojnine, priznane v eni državi pogodbenici, se izplačujejo v drugo državo pogodbenico, če ima upravičenec do pokojnine tam stalno prebivališče. Pokojnina, priznana v eni državi pogodbenici, se državljanu druge države pogodbenice, ki biva v tretji državi, izplačuje v to tretjo državo pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot lastnim državljanom, ki bivajo v tej tretji državi. Za razliko od pokojnin, se dodatek za pomoč in postrežbo ter nadomestila v zvezi z invalidnostjo ne izplačujejo v drugo državo pogodbenico.

 

Opozoriti je treba tudi na dejstvo, da Argentinska republika po svoji trenutno veljavni zakonodaji svojih pokojnin ne more izplačevati v tujino v konvertibilnih valutah, zato bo argentinsko pokojnino tudi v tujino izplačevala v svoji valuti.

 

Za nemoteno izplačevanje pokojnine mora uživalec pokojnine nosilcu, ki pokojnino izplačuje, najmanj enkrat letno dostaviti potrdilo, iz katerega izhaja, da še živi. Uživalcem pokojnin svetujemo, da glede pošiljanja navedenih potrdil dosledno upoštevajo navodila nosilcev, ki pokojnino izplačujejo.

Informacije

To je le splošen pregled za uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi konvencije. Podrobnejše informacije za presojo posameznih primerov dobite pri pristojnih nosilcih zavarovanja in sicer:

 

  • za izdajo potrdila o napotitvi in uveljavitev pravic iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na:

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Kolodvorska 15

1000 Ljubljana

Slovenija

 

  • za uveljavitev pravic iz argentinskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na:

 

ANSES  - Unidad Convenios Internacionales Chacabuco 469

Piso 1

Ciudad Autónoma  de Buenos Aires

República Argentina (CP 1069)

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio