Slika družine

Črna gora

Splošno o sporazumu med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju
Katere pravice je mogoče uveljavljati na podlagi sporazuma in kdaj?
Kje vložiti zahtevek za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi sporazuma?
Seštevanje slovenske in črnogorske zavarovalne dobe
Odmera pokojnine po sporazumu
Izplačevanje pokojnin in morebitnih drugih dajatev v pogodbenico ali v tretjo državo
Ponovna odmera pokojnin
Informacije
Katere pravice je mogoče uveljavljati na podlagi sporazuma in kdaj?
Kje vložiti zahtevek za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi sporazuma?
Seštevanje slovenske in črnogorske zavarovalne dobe
Odmera pokojnine po sporazumu
Izplačevanje pokojnin in morebitnih drugih dajatev v pogodbenico ali v tretjo državo
Ponovna odmera pokojnin
Informacije

Splošno o sporazumu med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju

Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Črno goro (v nadaljevanju besedila: sporazum) je začel veljati 1. januarja 2012. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 66/2011 – MP št. 9/2011. Poleg področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ureja sporazum tudi področje zdravstvenega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter področje starševskih nadomestil. Velja za vse osebe, ki so, ali so bile zavarovane po slovenski in črnogorski zakonodaji, ter za osebe, ki uveljavljajo svoje pravice do dajatev po teh osebah (družinski člani umrlih zavarovancev).

Katere pravice je mogoče uveljavljati na podlagi sporazuma in kdaj?

Sporazum ne uvaja novih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato na podlagi tega sporazuma lahko uveljavite le pravice, ki so predvidene z zakonodajo posamezne pogodbenice.

 

V Sloveniji lahko uveljavite pravico do starostne, predčasne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine in pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. V Črni gori pa  na podlagi sporazuma lahko uveljavite pravico do starostne, predčasne, invalidske in družinske pokojnine.

 

Vsaka pogodbenica odloča o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi svoje interne zakonodaje. Za pridobitev posamezne pravice morate  torej izpolnjevati pogoje, določene z zakonodajo pogodbenice, ki pravico prizna.

 

Ker so pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in drugih pravic v Republiki Sloveniji in v Črni gori različni, ni nujno, da boste hkrati pridobili pravico do pokojnine ali druge pravice v obeh pogodbenicah.

 

Če ne izpolnjujete pogojev za priznanje pravice do pokojnine hkrati v obeh pogodbenicah, lahko uveljavite pokojnino ali sorazmerni del pokojnine v pogodbenici, v kateri pogoje izpolnjujete. Ko pa boste izpolnili pogoje tudi po predpisih druge pogodbenice, boste s ponovnim zahtevkom pravico uveljavili tudi v drugi pogodbenici.

 

Državi pogodbenici imata različne kriterije za razvrstitev v kategorije oseb, ki so nesposobne ali delno nesposobne za delo. Zato je možno, da boste v eni državi pridobili pravico do invalidske pokojnine, v drugi državi pa ne oziroma jo boste pridobili kasneje, če se vam bo zdravstveno stanje poslabšalo.

Kje vložiti zahtevek za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi sporazuma?

Zahtevek vložite pri pristojnem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja v pogodbenici, v kateri imate stalno ali začasno prebivališče.

 

Če imate dopolnjeno zavarovalno dobo v Sloveniji in v Črni gori, vložite en sam zahtevek, ker ta zahtevek velja tako za pridobitev pravic iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi za pridobitev ustreznih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Črni gori.

 

Če prebivate v Sloveniji, lahko vložite zahtevek na katerikoli območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali na sedežu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Ljubljani.

 

V zahtevku je treba opozoriti na zavarovalno dobo, dopolnjeno v Črni gori ter priložiti dokaze o zavarovanju v Črni gori. Če dokazov nimate, je treba navesti popolne podatke o zaposlitvi s časovnimi obdobji, imenom delodajalca in krajem zaposlitve.

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo na podlagi takega zahtevka odločil o pravici do pokojnine in o morebitnih drugih pravicah iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter uvedel postopek za pridobitev ustrezne pokojnine iz Črne gore.

Seštevanje slovenske in črnogorske zavarovalne dobe

Če ste bili zaposleni v Sloveniji in v Črni gori oziroma ste dopolnili zavarovalno dobo v obeh pogodbenicah, lahko s seštevanjem zavarovalnih dob, dopolnjenih v obeh pogodbenicah, izpolnite predpisane pogoje za pridobitev pravice do pokojnine in drugih pravic v Sloveniji ter v Črni gori.

 

Zavarovalna doba ene pogodbenice se sešteva z zavarovalno dobo druge pogodbenice le, če se časovna obdobja ne prekrivajo. Obdobja, ki se prekrivajo, se upoštevajo samo enkrat.

 

Zavarovalna doba, dopolnjena v drugi pogodbenici, se upošteva le v dejanskem trajanju. Izjemoma pa se zavarovalna doba, ki je bila v drugi pogodbenici dopolnjena do 7. oktobra 1991, upošteva v trajanju, kot je bila priznana po takrat veljavnih pravnih predpisih. Če s seštevanjem zavarovalne dobe, dopolnjene v obeh pogodbenicah, ne izpolnjujete pogojev za pridobitev pravice do pokojnine in ste slovenski ali črnogorski državljan, vam sporazum omogoča upoštevanje zavarovalnih dob, dopolnjenih v tretjih državah, s katerimi imata Slovenija in Črna gora sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju. Če ima s tretjo državo sklenjen sporazum samo ena pogodbenica, nosilec te pogodbenice upošteva za svoje državljane tudi zavarovalno dobo, dopolnjeno v tretji državi.

 

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do pokojnine in pri odmeri sorazmernega dela pokojnine se upoštevajo vse zavarovalne dobe, ki se priznajo po zakonodajah obeh pogodbenic, ne glede na to ali so dopolnjene pred ali po uveljavitvi sporazuma. Kot zavarovalna doba druge pogodbenice se upošteva samo tista doba, ki jo na dogovorjen način sporoči ter potrdi pristojni nosilec te druge pogodbenice.

 

Sporazum posebej ureja primere, ko je skupna zavarovalna doba, dopolnjena v eni pogodbenici, krajša od dvanajstih mesecev. Da v takšnih primerih ne bi prišlo do odmere povsem neznatnih pokojnin, sporazum določa, da nosilec v pogodbenici, v kateri so bila dopolnjena tako kratka zavarovalna obdobja, ne prizna pravice do dajatev. To zavarovalno dobo mora prevzeti v svoje breme nosilec druge pogodbenice, v kateri je zavarovanec dopolnil daljšo zavarovalno dobo. Prevzeta doba se šteje tako za izpolnitev pogojev, kakor tudi za odmero dajatve v pogodbenici, ki je takšno obdobje prevzela v svoje breme.

Odmera pokojnine po sporazumu

  • Samostojna pokojnina

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice in odmero pokojnine oziroma druge dajatve uporablja vsaka pogodbenica svojo zakonodajo. Če izpolnjujete pogoje za priznanje pravice do pokojnine le na podlagi slovenske zavarovalne dobe, se vam prizna in odmeri slovenska pokojnina samo ob upoštevanju slovenske zavarovalne dobe (samostojna pokojnina).

 

Če ne izpolnjujete pogojev za priznanje pokojnine samo ob upoštevanju slovenske zavarovalne dobe, se bo za priznanje pravice do slovenske pokojnine upoštevala tudi črnogorska zavarovalna doba in vam bo odmerjen sorazmerni del pokojnine.

 

Enako bo ravnal tudi nosilec zavarovanja v Črni gori pri odločanju o pravici do pokojnine na podlagi svoje zakonodaje.

 

  • Sorazmerni del pokojnine

Sorazmerni del pokojnine se izračuna tako, da se pokojnino, ki bi vam pripadala, če bi bila celotna zavarovalna doba dopolnjena v Sloveniji, pomnoži s skupnim številom mesecev slovenske zavarovalne dobe ter nato deli s  številom mesecev skupne zavarovalne dobe, dopolnjene v obeh pogodbenicah.

 

Pri izračunu sorazmernega dela pokojnine  v posamezni pogodbenici se upoštevajo izključno plače oziroma   zavarovalne osnove, od katerih so bili obračunani prispevki v skladu s slovensko zakonodajo.

 

Če je bila pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in pri odmeri pokojnine upoštevana tudi zavarovalna doba, dopolnjena v tretjih državah, se sorazmerni del pokojnine izračuna v razmerju med slovensko zavarovalno dobo in celotno zavarovalno dobo, dopolnjeno v vseh državah pogodbenicah.

 

Če vam je bila slovenska pokojnina odmerjena v sorazmernem delu, se v sorazmernem delu odmeri tudi dodatek za pomoč in postrežbo, če ste do te dajatve upravičeni.

Izplačevanje pokojnin in morebitnih drugih dajatev v pogodbenico ali v tretjo državo

Pokojnine, priznane v eni pogodbenici, se izplačujejo v drugo pogodbenico, če ima upravičenec do pokojnine tam stalno prebivališče. Pokojnina, priznana v eni pogodbenici, se državljanu druge pogodbenice, ki biva v tretji državi, izplačuje v to tretjo državo pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot lastnim državljanom, ki bivajo v tej tretji državi.

 

Za razliko od pokojnin se dodatek za pomoč in postrežbo ter nadomestilo, ki ga oseba prejema v zvezi z invalidnostjo, ne izplačujeta v Črno goro. V Slovenijo pa se ne izplačujeta najnižja pokojnina in nadomestilo za pogrebne stroške.

Ponovna odmera pokojnin

Sporazum določa, da se nekatere pokojnine, ki sta jih državi pogodbenici priznali v obdobju od 8. oktobra 1991 do 31. decembra 2011, ponovno odmerijo po določbah sporazuma.

Informacije

 Podrobnejše informacije za presojo posameznih primerov dobite pri pristojnih nosilcih zavarovanja, in sicer:

 

  • za uveljavitev pravic iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na naslovu:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Kolodvorska ulica 15

1518 Ljubljana

Telefon: 01 47 45 100;

 

  • za uveljavitev pravic iz črnogorskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na naslovu:

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore

Bulevar Ivana Crnojevića 64

20000 Podgorica

Telefon: ++382 20 403 808.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio