Slika družine

Kanada

Splošno o sporazumu o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade
Katere pravice je mogoče uveljavljati na podlagi sporazuma in kdaj?
Kje vložiti zahtevek za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi sporazuma?
Seštevanje slovenske in kanadske zavarovalne dobe
Odmera pokojnine po sporazumu
Izplačevanje pokojnin in morebitnih drugih dajatev v državo pogodbenico ali v tretjo državo
Informacije

Splošno o sporazumu o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade

Sporazum o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade (v nadaljevanju besedila: sporazum) je začel veljati 1. januarja 2001. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 80/2000 - MP 21/2000. Sporazum ureja področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in področje veljavne zakonodaje. Velja za vse osebe, za katere velja ali je veljala kanadska ali slovenska zakonodaja in za njihove družinske člane ter preživele družinske člane, ki uveljavljajo svoje pravice do dajatev po teh osebah.

Katere pravice je mogoče uveljavljati na podlagi sporazuma in kdaj?

Sporazum ne uvaja novih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato na podlagi tega sporazuma lahko uveljavite le pravice, ki so predvidene z zakonodajo posamezne države pogodbenice.

 

V Republiki Sloveniji na podlagi sporazuma lahko uveljavite pravico do:

 

- starostne pokojnine,

- predčasne pokojnine,

- invalidske pokojnine,

- vdovske pokojnine,

- družinske pokojnine ter

- dodatka za pomoč in postrežbo.

 

V Kanadi na podlagi sporazuma lahko uveljavite pravico do:

 

- nacionalne starostne pokojnine,

- starostne pokojnine iz pokojninskega zavarovanja Kanade,

- invalidske pokojnine iz pokojninskega zavarovanja Kanade,

- dajatve iz pokojninskega zavarovanja Kanade za otroka invalidne zavarovane osebe,

- družinske pokojnine iz pokojninskega zavarovanja Kanade,

- dajatve za otroke brez staršev iz pokojninskega zavarovanja Kanade,

- posmrtnine iz pokojninskega zavarovanja Kanade in

- delitve zavarovalne dobe iz pokojninskega zavarovanja Kanade.

 

Vsaka država pogodbenica odloča o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi svoje nacionalne zakonodaje. Za pridobitev posamezne pravice morate torej izpolnjevati pogoje, določene z zakonodajo države pogodbenice, ki pravico prizna.

 

Ker so pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in drugih pravic v Republiki Sloveniji in v Kanadi različni, ni nujno, da boste hkrati pridobili pravico do pokojnine ali druge pravice v obeh državah.

 

Če ne izpolnjujete pogojev za priznanje pravice do pokojnine hkrati v obeh državah, lahko uveljavite pokojnino ali sorazmerni del pokojnine v državi, v kateri pogoje izpolnjujete. Ko so izpolnjeni pogoji tudi po predpisih druge države, lahko s ponovnim zahtevkom pravico uveljavite tudi v drugi državi.

 

Državi pogodbenici imata različne kriterije za razvrstitev v kategorije oseb, ki so nesposobne ali delno nesposobne za delo. Zato je možno, da v eni državi pridobite pravico do invalidske pokojnine, v drugi državi pa ne oziroma jo pridobite kasneje, če se vam zdravstveno stanje poslabša.

Kje vložiti zahtevek za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi sporazuma?

Načeloma se vloži zahtevek pri pristojnem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja v državi pogodbenici, v kateri ste zaposleni ali v času vložitve zahtevka pokojninsko ali invalidsko zavarovani na kakšni drugi podlagi.

 

Če v času vložitve zahtevka niste več zaposleni ali pokojninsko in invalidsko zavarovani na kakšni drugi podlagi, vložite zahtevek pri pristojnem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja v državi pogodbenici, v kateri prebivate v času vložitve zahtevka.

 

Če prebivate v Sloveniji, lahko vložite zahtevek na katerikoli območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Če boste na zahtevku navedli, naj se zahtevek upošteva tudi kot zahtevek za ustrezno kanadsko dajatev ali če boste navedli, da ste dopolnili zavarovalno dobo v skladu s kanadsko zakonodajo, vam bo zavod poslal v izpolnitev ustrezen obrazec za kanadsko dajatev. Izpolnjen obrazec boste vrnili našemu zavodu, ki bo uvedel postopek za pridobitev ustrezne kanadske pokojninske dajatve.

Seštevanje slovenske in kanadske zavarovalne dobe

Če ste dopolnili zavarovalno dobo v Sloveniji in ste prebivali ali plačevali prispevke v Kanadi, vam sporazum omogoča, da s seštevanjem zavarovalnih dob, dopolnjenih v obeh državah, izpolnite predpisane pogoje zavarovalne dobe za pridobitev pravice do pokojnine in drugih pravic v Sloveniji ter v Kanadi.

 

Zavarovalna doba ene pogodbenice se sešteva z zavarovalno dobo druge pogodbenice pod pogojem, če se časovna obdobja ne prekrivajo. Obdobja, ki se prekrivajo, se upoštevajo samo enkrat.

 

Če s seštevanjem zavarovalnih dob, dopolnjenih v obeh državah pogodbenicah, niso izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do pokojnine, omogoča sporazum pridobitev pravice do dajatev z upoštevanjem zavarovalne dobe, dopolnjene v tretjih državah, s katerimi imata obe pogodbenici sklenjene sporazume, ki predvidevajo seštevanje zavarovalnih dob. Če gre za pridobitev slovenske pokojnine, je ta ugodnost določena le za slovenske in kanadske državljane, če gre za pridobitev kanadskih dajatev, pa ta ugodnost velja za vse osebe, za katere velja sporazum.

 

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do pokojnine in pri odmeri sorazmernega dela pokojnine se upoštevajo vse zavarovalne dobe, ki se priznajo po zakonodajah obeh držav pogodbenic, ne glede na to, ali so dopolnjene pred ali po 1. januarju 2001, torej datumu, ko je sporazum začel veljati.

 

Kot zavarovalna doba druge države pogodbenice se upošteva samo tista doba, ki jo na dogovorjen način sporoči ter potrdi pristojni nosilec te druge države pogodbenice.

 

Sporazum posebej ureja primere, v katerih skupna zavarovalna doba, dopolnjena v eni pogodbenici, znaša manj kot eno leto in na podlagi samo te zavarovalne dobe ne obstaja pravica do dajatve po zakonodaji te pogodbenice. V teh primerih nosilec pogodbenice, v kateri je bila dopolnjena tako kratka zavarovalna doba, ni dolžan priznati pravice do dajatve.

Odmera pokojnine po sporazumu

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice in odmero pokojnine oziroma druge dajatve uporablja vsaka država svojo zakonodajo. Zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do pokojnine v eni od držav na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene v tej državi, ta država prizna in odmeri t.i. samostojno pokojnino. Samostojna pokojnina se odmeri samo na podlagi dobe, ki jo je zavarovanec dopolnil v državi, ki prizna pravico do pokojnine.

 

Če pa oseba ni upravičena do dajatve, ker nima dovolj zavarovalne dobe po zakonodaji ene pogodbenice, se upravičenost osebe do dajatve ugotovi s seštevanjem zavarovalnih dob v obeh pogodbenicah. Dajatev se odmeri v sorazmernem delu. V tem primeru se pri ugotavljanju pogojev za priznanje pravice do slovenske pokojnine upošteva poleg slovenske tudi kanadska zavarovalna doba, in sicer:

 

- pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do slovenske starostne pokojnine poleg kanadske dobe iz naslova zavarovanja v pokojninskem sistemu Kanade tudi doba prebivanja v Kanadi;

- pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do slovenske invalidske, vdovske in družinske pokojnine pa le kanadsko dobo iz naslova zavarovanja v pokojninskem sistemu Kanade. Doba prebivanja v Kanadi se v teh primerih ne upošteva.

 

Seštevanje zavarovalnih dob omogoča odmero sorazmernega dela pokojnin. Sorazmerni del pokojnine se izračuna tako, da se pokojnino, ki bi vam pripadala, če bi bila celotna zavarovalna doba dopolnjena v Sloveniji, pomnoži s skupnim številom mesecev slovenske dobe ter nato deli s skupnim številom mesecev zavarovalne dobe, dopolnjene v obeh državah pogodbenicah.

 

Če je bila pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in pri odmeri pokojnine upoštevana tudi zavarovalna doba, dopolnjena v tretji državi, s katero imata obe državi pogodbenici sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju, se sorazmerni del pokojnine izračuna v razmerju med slovensko zavarovalno dobo in celotno zavarovalno dobo, dopolnjeno v vseh državah pogodbenicah.

 

Pri izračunu sorazmernega dela slovenske pokojnine se upoštevajo izključno plače oziroma osnove, od katerih so bili obračunani prispevki v skladu s slovensko zakonodajo.

 

Če vam je slovenska pokojnina odmerjena v sorazmernem delu, se v sorazmernem delu odmeri tudi dodatek za pomoč in postrežbo, če ste do te dajatve upravičeni.

Izplačevanje pokojnin in morebitnih drugih dajatev v državo pogodbenico ali v tretjo državo

Pokojnine, priznane v eni državi pogodbenici, se izplačujejo v drugo državo pogodbenico, če imate tam stalno prebivališče. Slovenske pokojnine se izplačujejo v tretjo državo, če ste slovenski ali kanadski državljan in stalno prebivate v tej tretji državi.

 

Kanadske dajatve se izplačujejo v tretjo državo vsem osebam, za katere velja sporazum in ki stalno prebivajo v tej tretji državi, pod enakimi pogoji kot kanadskim državljanom, ki stalno prebivajo v tej tretji državi.

 

Za določene dajatve, priznane v posamezni pogodbenici, velja omejitev izplačevanja v drugo pogodbenico oziroma v tretje države.

 

Tako se dodatek za pomoč in postrežbo ter nadomestila v zvezi z invalidnostjo, ki se priznajo po slovenski zakonodaji, ne izplačujejo zunaj Slovenije.

 

Prav tako so za nekatere kanadske dajatve (nacionalna pokojnina, dodatek za zakonca, dodatek k zajamčenemu dohodku) določene omejitve oziroma dodatni pogoji za izplačevanje teh dajatev zunaj Kanade.

 

Za nemoteno izplačevanje pokojnine morate nosilcu, ki pokojnino izplačuje, dostavljati potrebne podatke in dokumentacijo. Uživalcem pokojnin svetujemo, da dosledno upoštevajo navodila nosilcev, ki pokojnino izplačujejo.

Informacije

Podrobnejše informacije za presojo posameznih primerov dobite pri pristojnih nosilcih zavarovanja, in sicer:

 

  • za uveljavitev pravic iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in izdajo potrdila o zakonodaji, ki se uporabi, na naslovu:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

Kolodvorska ulica 15

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 47 45 100

E-pošta: informacije@zpiz.si;

 

  • za uveljavitev pravic iz kanadskega pokojninskega sistema na naslovu:

International Operations - AB

Service Canada

P.O. Box 2710, Main Station

Edmonton, Alberta T5J 4C2

Canada

Telefon: +1 780 495 5753

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio