Slika družine

Delo uživalca invalidske pokojnine

Ali izgubim pravico do invalidske pokojnine, če se ponovno zaposlim?

Če kot uživalec invalidske pokojnine, ne glede na to, ali je pri vas podana splošna ali poklicna invalidnost in ne glede na to, katera kategorija invalidnosti je podana (I., II. ali III.), vstopite v obvezno zavarovanje, izgubite pravico do invalidske pokojnine in na podlagi te iste invalidnosti ne boste mogli več pridobiti pravice do invalidske pokojnine. To pomeni, da v kolikor boste začeli v Republiki Sloveniji ponovno delati ali opravljati dejavnost v obsegu, ki ima za posledico ponovno pridobitev lastnosti zavarovanca kot: 

  • delavca v delovnem razmerju, 
  • samozaposlene osebe, 
  • družbenika gospodarske družbe oziroma ustanovitelja zavoda (zadruge) s funkcijo poslovodne osebe ali 
  • kmeta, 
boste izgubili pravico do invalidske pokojnine z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja.
 
Enako velja, če boste začeli ponovno delati ali opravljati dejavnost v tujini in boste na tej podlagi v tujini vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kaj lahko storim kot invalidski upokojenec, da bi se ponovno zaposlil ali začel opravljati dejavnost?

Če ste invalidsko upokojeni in bi se želeli ponovno zaposliti oziroma opravljati dejavnost, morate pri zavodu preko izbranega osebnega zdravnika vložiti zahtevo za ponovno oceno zmožnosti za delo. Na podlagi medicinske dokumentacije, ki je nastala po datumu ugotovljene kategorije invalidnosti, na podlagi katere ste pridobili pravico do invalidske pokojnine, ter osebnega pregleda, bo zavod ocenil, ali je pri vas prišlo do izboljšanja zdravstvenega stanja in bi se torej lahko ponovno zaposlili ali opravljali dejavnost z določenimi stvarnimi in/ali časovnimi razbremenitvami oziroma brez razbremenitev ali pa ste še vedno upravičeni do invalidske pokojnine, ker do izboljšanja zdravstvenega stanja pri vas ni prišlo.

Ali lahko kot invalidski upokojenec opravljam kakšno drugo delo?

Kot invalidski upokojenec niste popolnoma omejeni pri delu, pri čemer pa je pomembno, ali je pri vas podana splošna ali poklicna invalidnost. Uživalce invalidskih pokojnin namreč razlikujemo glede na ugotovljeno invalidnost oziroma izgubljeno/zmanjšano delovno zmožnost, pri čemer:
  • splošna invalidnost pomeni, da tak uživalec invalidske pokojnine ni zmožen opravljati nobenega organiziranega pridobitnega dela na trgu dela, zato tudi ne more opravljati dela v okviru drugega pravnega razmerja, začasnega ali občasnega dela, osebnega dopolnilnega dela, kratkotrajnega dela, dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

  • poklicna invalidnost pomeni, da tak uživalec invalidske pokojnine ni zmožen opravljati svojega poklica niti nima več preostale delovne zmožnosti oziroma izpolnjuje druge pogoje za pridobitev pravice do invalidske pokojnine (41. člen ZPIZ-2). Tak uživalec invalidske pokojnine lahko opravlja delo v okviru drugega pravnega razmerja, začasno ali občasno delo, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo, dopolnilno dejavnost na kmetiji, če tako delo ni povezano z ugotovljeno invalidnostjo.

Zavod lahko uživalca invalidske pokojnine skladno z zakonom kadarkoli pozove na kontrolni pregled, na katerem se znova ugotovi stanje invalidnosti.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio