Slika družine

Sporočanje podatkov o kršitelju

Postopek o prekršku se vodi zoper pravno osebo in zoper odgovorno osebo pravne osebe. Odgovorna oseba pravne osebe prekršek stori z dejanjem ali opustitvijo dolžnega nadzorstva. Nadzorstvo nad izpolnjevanjem zakonskih obveznosti pravne osebe praviloma izvaja poslovodna oseba, ta pa lahko pooblastilo za izvajanje nadzorstva prenese tudi na drugo fizično osebo, zaposleno pri tej pravni osebi. Če je bila pristojnost za nadzorstvo prenesena s takšnim pooblastilom, je kršiteljica (odgovorna oseba pravne osebe) navedena pooblaščena oseba. Poslovodna oseba sporoči podatke o pooblaščeni osebi (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, zaposlitev) in izkaže pooblastilo. Pooblastilo, s katerim je odgovornost poslovodne osebe prenesena, mora biti poslano v originalu ali overjeni kopiji.

 

Če je pravna oseba za storitev posredovanja podatkov pooblastila drugo pravno ali fizično osebo (računovodski servis), je kljub vsemu še vedno sama odgovorna za pravočasnost in pravilnost posredovanja podatkov.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio