Slika družine

Drugo pravno razmerje (študenti, delo na podlagi pogodb civilnega prava)

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje

Plačevanje prispevkov (nastanek obveznosti za plačilo prispevka, vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Izračun trajanja zavarovalne dobe in vpis obdobja zavarovanja

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Podrobni opisi zavarovanja na podlagi drugega pravnega razmerja

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, če niso obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom po nobeni določbi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in če niso uživalci pokojnine.

 

Kot delo iz drugega pravnega razmerja se šteje delo oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu o dohodnini šteje za dohodek in ni oproščeno plačila dohodnine niti ni drug dohodek po zakonu o dohodnini.

 

Kot delo v okviru drugega pravnega razmerja se šteje zlasti delo:

 

 • po podjemni, avtorski ali drugi pogodbi civilnega prava,
 • kot prokurist ali poslovodna oseba po predpisih o gospodarskih družbah,
 • na podlagi imenovanja v organe kapitalske ali osebne družbe, fundacije, zavoda, zadruge, zbornice, lokalne skupnosti ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava,
 • na podlagi imenovanja za stečajnega upravitelja, likvidacijskega upravitelja ali upravitelja prisilne poravnave,
 • na podlagi vpisa v register sodnih izvedencev ali sodnih cenilcev,
 • študentsko delo in
 • osebno dopolnilno delo.

Navedene so najpogostejše oblike civilnih pogodb, ki so temelj za drugo pravno razmerje.

Vrste zavarovanja

Na podlagi drugega pravnega razmerja je treba za tako zavarovano osebo plačati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter določene prispevke za zdravstveno zavarovanje.

Prijava v zavarovanje

Na podlagi drugega pravnega razmerja niti izplačevalec niti zavarovanec ne vlagata prijave v zavarovanje in odjave iz zavarovanja, temveč izplačevalec le obračuna in plača prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Trajanje zavarovalne dobe ugotovi zavod na podlagi letnih podatkov Finančne uprave Republike Slovenije o plačanih prispevkih od prejemkov iz drugega pravnega razmerja za preteklo koledarsko leto. Podatke o obdobju zavarovanja prav tako zavod vpiše v matično evidenco po izračunanem trajanju zavarovalne dobe in z upoštevanjem podatkov o drugih zavarovanjih te osebe.

 

Vpogled v podatke o doseženi zavarovalni dobi, za katero so bili plačani prispevki, lahko pridobite tako da:

 

 • vlogo vložite preko sistema Moj eZPIZ (za oddajo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo), izpis pa boste prejeli po pošti ali
 • po pošti ali na e-naslov informacije@zpiz.si pošljete izpolnjeno vlogo za izpis obdobij zavarovanja v RS, izpis pa boste prejeli po pošti ali
 • se v času uradnih ur osebno oglasite na katerikoli zavodovi območni enoti, kjer boste izpis dobili takoj (pod pogojem, da so podatki v matični evidenci urejeni), izpis za drugo osebo pa lahko pridobite s pisnim pooblastilom.

V izpisu obdobij zavarovanj v Republiki Sloveniji je zajeto trajanje zavarovanja za zavarovance, ki opravljajo delo prek drugega pravnega razmerja, upoštevajoč osnove, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za pretekla koledarska leta.

 

Če opravljate delo prek drugega pravnega razmerja in potrebujete izpis trajanja zavarovanja iz tega naslova za tekoče koledarsko leto, lahko izjemoma pridobite Informacijo o trajanju zavarovanja za zavarovanca iz 18. člena ZPIZ-2 za tekoče koledarsko leto, tako da vložite vlogo za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2.

Plačevanje prispevkov

Nastanek obveznosti za plačilo prispevka

 

Obveznost plačila prispevkov za zavarovance, ki so obvezno zavarovani na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, nastane, če zavarovanec ob izplačilu prejemka iz tega pravnega razmerja izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje, in sicer:

 

 • ni uživalec pokojnine,
 • ni obvezno zavarovan ali
 • je obvezno zavarovan s krajšim delovnim/zavarovalnim časom.

 

Zavarovanec sam mora izplačevalcu neposredno pred izplačilom prejemka zagotoviti ustrezne podatke, da lahko izplačevalec pravilno obračuna in plača prispevke od prejemkov iz drugega pravnega razmerja. To lahko stori tudi s pisno izjavo. Posredovati mora ustrezne podatke o tem:

 

 • ali je upokojenec,
 • ali je v času izplačila zavarovan za polni delovni čas,
 • ali je v času izplačila zavarovan za krajši delovni čas oziroma ni vključen v obvezno zavarovanje,
 • ali je bil v času opravljanja dela zavarovan za polni delovni čas,
 • ali je bil v času opravljanja dela zavarovan za krajši delovni čas oziroma ni bil vključen v obvezno zavarovanje.

 

Status upokojenca se za upokojence, ki prejemajo pokojnino v Republiki Sloveniji, lahko izkaže tudi s kartico upokojenca. Za osebo, ki prejema pokojnino v drugi državi članici Evropske unije, se prav tako upošteva status upokojenca in je glede obveznosti zavarovanja izenačena z upokojenci v Republiki Sloveniji. V Uredbi 883/2004 je namreč določeno, da se dejstva, nastala v drugi državi članici, upoštevajo, kot da bi nastala na območju Republike Slovenije.

 

Osebe, ki prejemajo pokojnino iz tretjih držav, niso izenačene z upokojenci v Republiki Sloveniji, ker bilateralni sporazumi takšnih določb ne vsebujejo. V tem primeru morajo izplačevalci, ne glede na prejemanje pokojnine iz tretje države, plačati oba prispevka.

 

Za namen dokazovanja o vključenosti v obvezno zavarovanje in o delovnem/zavarovalnem času lahko zavarovanec sam pridobi izpis obdobij zavarovanja pri zavodu ali pa izplačevalca pisno pooblasti, da te podatke pridobi zanj.

 

Delodajalec oziroma izplačevalec prejemkov na podlagi drugega pravnega razmerja brez pooblastila zavarovanca ne bo mogel vpogledati v zavarovančeva obdobja zavarovanja.

 

Če se izplačilo prejemka in plačilo prispevkov za drugo pravno razmerje izvede v tekočem koledarskem letu za delo, ki je bilo opravljeno v preteklem koledarskem letu, in so bili v preteklem letu izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, se šteje, da je bil zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja v letu, v katerem je opravljal delo.

 

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

 • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),
 • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

 

Poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je treba obračunati in plačati tudi določene prispevke za zdravstveno zavarovanje.

 

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

 • zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je sam zavarovanec, vendar mora za zavarovanca (v njegovem imenu in za njegov račun) ta prispevek obračunati in vplačati izplačevalec,
 • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je izplačevalec prejemka.

 

Če izplačevalec prejemka za delo v okviru drugega pravnega razmerja ni plačnik davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek (je tuja pravna oseba, ki v Republiki Sloveniji nima registrirane podružnice niti poslovne enote nerezidenta, ali je fizična oseba, ki ni registrirana za opravljanje dejavnosti), je zavezanec za plačilo prispevka delodajalca sam zavarovanec.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov:

 

osnova za plačilo prispevkov za zavarovance na podlagi drugega pravnega razmerja je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu o dohodnini šteje za dohodek.

 

Obrazci in roki:

 

izplačevalec prejemka, ki je plačnik davka (pravna oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost), mora prispevke zavarovanca in prispevke delodajalca obračunati v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-O), ki ga mora predložiti davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka.

 

Izplačevalec prejemka mora obračunane prispevke za zavarovance iz drugega pravnega razmerja plačati najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka.

Izračun trajanja zavarovalne dobe in vpis obdobja zavarovanja

Za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje iz naslova drugega pravnega razmerja, se ne vlaga prijave v zavarovanje ob nastopu pogojev za obvezno zavarovanje in odjave iz zavarovanja ob prenehanju teh pogojev. Trajanje zavarovalne dobe se na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ugotovi naknadno, v naslednjem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto. Na podlagi določitve trajanja zavarovalne dobe zavod oblikuje tudi prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter jo vnese v matično evidenco zavarovancev.

 

Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. Če skupen letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60 odstotkov povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu.

 

Obdobje zavarovanja, ugotovljeno na opisani način, se začne z začetkom koledarskega leta, za katero se opravi izračun, in se zaključi z dnem, ki ustreza zadnjemu dnevu izračunanega obdobja, vendar najkasneje z 31. decembrom tega leta.

 

Če zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja, ni dopolnil 12 mesecev zavarovalne dobe v zavarovanju na drugi podlagi, se obdobje zavarovanja začne z naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja na drugi podlagi ali s prvim dnem, ko je bil zavarovanec zavarovan na drugi podlagi za manj kot polni delovni oziroma zavarovalni čas. Trajanje zavarovalne dobe se izračuna do dopolnitve 12 mesecev zavarovanja.

 

Če je zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja, v letu, za katero se opravi izračun, že zavarovan za manj kot polni delovni oziroma zavarovalni čas, se trajanje zavarovalne dobe izračuna do polnega zavarovalnega časa, prejeti zneski plačil iz drugih pravnih razmerij pa se upoštevajo za izračun pokojninske osnove v celoti, če so od njih plačani prispevki.

 

Če je pravno razmerje, na podlagi katerega zavarovanec izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje, nastalo v letu, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine, in obdobje zavarovanja še ni bilo ugotovljeno, ker še niso znani podatki o letni povprečni plači za to leto, se trajanje zavarovalne dobe ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Če skupni letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu.

 

Osebam, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo, se v letu 2015 izračuna trajanje zavarovanja največ od 1. februarja 2015 dalje, kar pomeni največ 11 mesecev.

 

 

Računanje trajanja zavarovanja zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje iz naslova drugega pravnega razmerja na podlagi opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se posamezniku, ki opravlja osebno dopolnilno delo, prizna sorazmerni del obdobja zavarovanja v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju na način, ki velja za osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

Posamezniku se na podlagi plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova osebnega dopolnilnega dela v preteklem koledarskem letu ugotovi znesek osnove, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove.

 

Znesek osnove se ugotovi tako, da se na podlagi vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz preteklega koledarskega leta izračuna višina osnove. Višina osnove se ugotovi na podlagi prispevnih stopenj za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, na dan plačila teh prispevkov.

 

Na podlagi tako izračunane osnove se trajanje zavarovanja v nadaljevanju ugotavlja na enak način kot za druge zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje iz naslova drugega pravnega razmerja.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Osnova za določitev pokojninske osnove se za zavarovance, ki so vključeni v obvezno zavarovanje iz naslova drugega pravnega razmerja, oblikuje na podlagi podatkov Finančne uprave Republike Slovenije, ki zavodu posreduje podatke o plačanem prispevku za vse osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

Finančna uprava Republike Slovenije zavodu posreduje podatke iz obračuna davčnega odtegljaja, odločb o odmeri akontacije dohodnine in odločb o odmeri prispevkov za socialno varnost ter knjigovodskih evidenc, izkazanih po delodajalcu ali zavarovancu, če delodajalec ni plačnik davka. Na podlagi teh podatkov zavod oblikuje prijavo podatkov o osnovah in jo vnese v matično evidenco zavarovancev.

Podrobni opisi zavarovanja na podlagi drugega pravnega razmerja

Več o zavarovanju na podlagi drugega pravnega razmerja

Druga pravna razmerja po Uredbi (ES)883/2004

Druga pravna razmerja v tretjih državah

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio