Slika družine

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje in odjava iz zavarovanja (M-1, M-2, M-3) – zavezanci, obrazci, roki

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se lahko prostovoljno vključijo:

 

(1) osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

 

(2) državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini:

 

  • če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali
  • so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali
  • so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države;

 

(3) osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom za razliko do polnega delovnega časa;

 

(4) uživalci družinske ali vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja (ne glede na stalno prebivališče);

 

(5) osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje na podlagi te dejavnosti, ter ribiči, ki ne izpolnjujejo pogoja dohodka za obvezno vključitev v zavarovanje – te osebe se lahko prostovoljno vključijo v zavarovanje tudi do polnega delovnega časa, če so hkrati v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom;

 

(6) prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če niso uživalci pokojnine iz obveznega zavarovanja.

Vrste zavarovanja

Prostovoljni vstop s prijavo v zavarovanje velja le za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Osebe, ki so zavarovane po teh določbah, so zdravstveno zavarovane z drugo vzporedno prijavo na drugi podlagi (lahko kot družinski člani ali osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom ali osebe z drugimi prihodki i...). 

Prijava v zavarovanje in odjava iz zavarovanja (M-1, M-2, M-3) – zavezanci, obrazci, roki

Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje so zavarovanci sami.

 

Rok za vložitev prijave v zavarovanje: ker je vstop v zavarovanje prostovoljen in zavarovanje ni obvezno, se vloži prijava z datumom začetka zavarovanja na dan vložitve prijave oziroma največ za 30 dni nazaj od dneva vložitve prijave, če v tem obdobju oseba ni bila že obvezno zavarovana na drugi podlagi.

 

Izjeme glede rokov za vložitev prijave:

 

  • kadar se oseba ni mogla zavarovati prej zaradi postopkov, ki so tekli pri drugih organih (nosilci javnih pooblastil oziroma sodišča) in je bil od teh postopkov odvisen datum vložitve prijave v zavarovanje, se lahko vloži prijava za nazaj tudi za čas, ki je daljši od 30 dni pred dnem vložitve prijave;
  • če je bila oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, pa ni bila vzporedno prostovoljno zavarovana do polnega delovnega časa, lahko vloži prijavo v prostovoljno zavarovanje do polnega delovnega časa tudi za nazaj od začetka dela s krajšim delovnim časom, vendar največ dve leti.

 

Rok za vložitev odjave iz zavarovanja je osem dni od dneva prenehanja izpolnjevanja pogojev. Če so pogoji še izpolnjeni in želi zavarovanec izstopiti iz tega zavarovanja, je datum prenehanja zavarovanja lahko največ osem dni pred dnem vložitve odjave. Izjemoma lahko oseba vloži odjavo iz zavarovanja tudi največ za 60 dni nazaj, pod pogojem, da s prvim naslednjim dnem po prenehanju prostovoljnega zavarovanja izpolnjuje pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi podlagi.

 

Način vlaganja prijav in odjav: zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v papirni obliki pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Za vložitev prijave v zavarovanje je treba izpolniti obrazec M-1, odjava iz zavarovanja se vloži na obrazcu M-2, spremembe podatkov med zavarovanjem se sporočijo na obrazcu M-3.

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3

Plačevanje prispevkov

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

  • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),
  • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

 

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca je zavarovanec sam.

 

Osnova za plačilo prispevkov:

 

osnova za plačilo prispevka je določena v znesku, ki je najmanj enak znesku 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Za določene kategorije prostovoljnega zavarovanja je z zakonom določena drugačna osnova:

 

Kategorije zavarovancev po 25. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Najnižja osnova za obračun prispevkov

Osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po ZPIZ-2. Najnižja osnova je 60 % povprečne plače.
Državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države. Najnižja osnova je 60 % povprečne plače.
Oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, ki se prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje za razliko do polnega delovnega časa. Najnižja osnova je 60 % povprečne plače.
Uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Najnižja osnova je 60 % povprečne plače.
Prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja. Osnova je 20 % povprečne plače. 
Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 17. člena tega zakona (kmetje), razen pogoja dohodka iz prvega odstavka 17. člena ZPIZ-2. Najnižja osnova je 60 % povprečne plače.
Prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejema rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če niso uživalci pokojnine Najnižja osnova je 60 % povprečne plače.

 

Za kmete, ki so bili prostovoljno zavarovani že pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (pred 1. januarjem 2013) in nadaljujejo prostovoljno zavarovanje po določbah ZPIZ-2, so osnove določene v višini osnove, od katere so plačali prispevke za mesec december 2012, valorizirane s stopnjo rasti minimalne plače.

 

Če so prenosniki kmetijskega gospodarstva vstopili v zavarovanje pred 1. januarjem 2013, se njihova osnova določi v višini osnove, od katere so plačali prispevke za mesec december 2012, valorizirane s stopnjo rasti minimalne plače.

 

Vsi zavarovanci, ki plačujejo prispevke od osnove, nižje od 60 odstotkov povprečne plače, so zavarovani le za ožji obseg pravic.

 

Zneski zavarovalnih osnov in zneski prispevkov za prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS.

 

Prispevek se odmeri v višini 15,5 odstotka za prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa v višini 8,85 odstotka. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je zavarovanec. Zavarovanec je tudi zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca. Pri tem je treba upoštevati prehodno določbo 407. člena ZPIZ-2,  po kateri je do ureditve v predpisih s področja kmetijstva Republika Slovenija zavezanec za plačilo prispevka delodajalca za zavarovance, ki so v obvezno zavarovanje vključeni (obvezno ali prostovoljno) na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.

 

Obrazci in roki:

 

od januarja 2018 dalje davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in ga vroči zavezancu elektronsko preko portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v obračunu, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, ali če ga davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec je predpisan s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Priloga 5).

 

Obračunane prispevke je treba plačati najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Podrobnejša pojasnila v zvezi s plačevanjem prispevkov so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS v zavihku Podrobnejši opisi.

Posledice neplačanih prispevkov

Pokojninska doba in druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se priznajo pod pogojem, da so plačani prispevki. Če je plačan le del prispevkov, se v pokojninsko dobo prizna le sorazmerni del zavarovalne dobe.

 

POMEMBNO: Osebe, ki so se prostovoljno vključile v obvezno zavarovanje, so za čas, ko je vložena prijava, dolžne izpolnjevati vse obveznosti iz zavarovanja, vključno s plačevanjem prispevkov. Če prispevki niso plačani, odjava iz zavarovanja za nazaj ni možna, Finančna uprava RS pa uvede postopke izterjave prispevkov.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja za prostovoljne zavarovance posreduje Finančna uprava RS na obrazcih M-4.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio