Slika družine

Verski uslužbenci

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3) - zavezanci, obrazci, roki

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Posledice neobračunanih in neplačanih prispevkov

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s Zakonom o verski svobodi.

 

Po tem zakonu je verski uslužbenec cerkve ali druge verske skupnosti, pripadnik registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki se v svoji verski skupnosti izključno in v celoti posveča versko-obredni, versko-dobrodelni, versko-izobraževalni in versko-organizacijski dejavnosti v skladu z ureditvijo, predpisi, zahtevano izobrazbo in pooblastili vrhovnega organa svoje cerkve oziroma druge verske skupnosti. Obvezno zavarovanje zajema duhovnike/duhovnice, redovnike/redovnice in druge osebe, ki opravljajo versko službo in niso v delovnem razmerju v cerkvi oziroma drugi verski skupnosti ter tudi niso v delovnem razmerju pri drugi ustanovi.

Vrste zavarovanja

Verski uslužbenci so z eno prijavo hkrati vključeni v vseh pet obveznih socialnih zavarovanj:

 

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

  • zdravstveno zavarovanje,

  • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo,

  • zavarovanje za primer brezposelnosti,

  • zavarovanje za starševsko varstvo.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Zavezanec: prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vloži verski uslužbenec sam.

 

Rok za vložitev prijave je osem dni od začetka opravljanja verske službe.

 

Način vlaganja prijav in odjav:

 

zavezanci vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v papirni obliki pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Za vložitev prijave v zavarovanje je treba izpolniti obrazec M-1, odjava iz zavarovanja se vloži na obrazcu M-2, spremembe podatkov med zavarovanjem se sporočijo na obrazcu M-3.

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3

Plačevanje prispevkov

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

  • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

  • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca je verski uslužbenec sam. Na podlagi pooblastila pa lahko te obveznosti v njegovem imenu zanj izvršuje tudi cerkev ali verska skupnost.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov:

 

osnova za plačilo prispevka je znesek 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

 

Obrazci in roki:

 

Od januarja 2018 dalje davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in ga vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v obračunu, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, ali če ga davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

Obračunane prispevke je treba plačati najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Podrobnejša pojasnila v zvezi s plačevanjem prispevkov so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS  v zavihku Podrobnejši opisi.

 

Posledice neobračunanih in neplačanih prispevkov

V zavarovalno dobo se po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju upoštevajo le obdobja zavarovanja, za katera so bili prispevki plačani. Če so prispevki plačani le delno, se v zavarovalno dobo upošteva le sorazmerni del obdobja zavarovanja.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja za verske uslužbence na obrazcih M-4 posreduje Finančna uprava Republike Slovenije.


 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio