Slika družine

Samozaposlene osebe

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3) – zavezanci, obrazci, roki

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Posledice neobračunanih in neplačanih prispevkov

Oprostitve in olajšave pri plačevanju prispevkov

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Kot samozaposlene osebe se obvezno zavarujejo:

 

 • samostojni podjetniki (osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno dejavnost),

 • fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, na primer odvetniki, zasebni zdravniki, detektivi ... (osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost) in

 • osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije (samozaposlitev, registrirana v drugi državi članici Evropske unije).

Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

 

Če so kot samozaposlene osebe v Republiki Sloveniji registrirani tujci – državljani tretjih držav, ki za delo potrebujejo enotno ali drugo predpisano dovoljenje, se obvezno zavarujejo z dnem, ko ob že registrirani dejavnosti pridobijo tudi veljavno enotno ali drugo predpisano dovoljenje. Šele takrat lahko začnejo opravljati to dejavnost. Če ob registraciji dejavnosti že imajo veljavno enotno ali drugo predpisano dovoljenje, se v obvezno zavarovanje vključijo z dnem vpisa dejavnosti v register. Podrobna navodila za zavarovanje tujcev so na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Če je oseba poleg registrirane dejavnosti tudi v delovnem razmerju za polni delovni čas, se obvezno zavaruje po prednostni zavarovalni podlagi na podlagi delovnega razmerja in se kot samozaposlena oseba ne zavaruje. V teh primerih je na podlagi opravljanja samostojne dejavnosti zavarovana samo za primer poškodbe pri delu ter poklicne bolezni in plačuje le pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje.

 

Zavarovanje samozaposlene osebe s krajšim zavarovalnim časom od polnega je dovoljeno, če:

 

 • je hkrati zavarovana na podlagi delovnega razmerja s krajšim delovnim časom,

 • je uveljavila pravice do krajšega delovnega časa po predpisih o starševskem varstvu,

 • je uveljavila pravico do delne pokojnine ali

 • je po upokojitvi začela opravljati samostojno dejavnost in uživa sorazmerni del pokojnine.

Vrste zavarovanja

Samozaposlene osebe so z eno prijavo hkrati vključene v vseh pet obveznih socialnih zavarovanj:

 

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

 • zdravstveno zavarovanje,

 • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo,

 • zavarovanje za primer brezposelnosti,

 • zavarovanje za starševsko varstvo.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3) – zavezanci, obrazci, roki

Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje so zavarovanci sami.

 

Način vlaganja prijav: zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v elektronski obliki prek državnega portala za podjetja in podjetnike SPOT (e-VEM).

 

Do sistema e-VEM, za katerega skrbi Ministrstvo za javno upravo, zavezanci dostopajo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili (certifikati) prek državnega portala SPOT  (sistem e-VEM) ali pa za vnos prijav, odjav in sprememb pooblastijo referenta na vstopni točki VEM.

 

Postopek vlaganja prijave: prijave prek sistema e-VEM prejme in potrdi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki potrjene prijave vrne zavezancu v sistemu e-VEM, od tam pa jih nato prejme Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zavod RS za zaposlovanje, Finančna uprava Republike Slovenije in drugi uporabniki ter nosilci oziroma izvajalci socialnega zavarovanja te podatke prejmejo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Prijave, odjave in spremembe zavarovanja za samozaposleno osebo lahko v njenem imenu vlagajo tudi pooblaščene osebe, ki jih samozaposleni pooblasti v sistemu dodeljevanja pooblastil ali na vstopni točki VEM.

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3

 

Roki za vložitev prijave v zavarovanje

 

Samozaposlena oseba je dolžna sama vložiti prijavo v zavarovanje v roku osmih dni od izpolnitve pogojev za zavarovanje. Odjavo iz zavarovanja mora vložiti v roku osmih dni od prenehanja izpolnjevanja pogojev za zavarovanje. V enakem roku je dolžna vložiti tudi prijave sprememb podatkov med zavarovanjem.

Plačevanje prispevkov

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

 • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

 • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

Poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je treba obračunati in plačati tudi vse druge prispevke za obvezna socialna zavarovanja (zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Prispevek za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo bo treba obračunati in plačati od 1. 7. 2025.

Zavezanec za plačevanje prispevkov

 

 • Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je sam zavarovanec,

 • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je sam zavarovanec, razen v primerih prejemanja nadomestil, ko je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca izplačevalec nadomestil.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov

 

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom o dohodnini. V dobičku niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunane na mesec. Za samozaposlene osebe se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka zniža za 25 odstotkov.

 

Najnižja osnova za obračun prispevka za samozaposleno osebo znaša 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

 

Najvišja osnova znaša 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (350 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec).

 

Tabela najnižjih in najvišjih osnov je objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

 

Zakon izjemoma dovoljuje znižanje zavarovalne osnove, če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu. Takrat lahko za vnaprej plačuje prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 odstotkov, vendar najmanj od minimalnega zneska zavarovalne osnove, ki velja v posameznem obdobju. Znižana zavarovalna osnova velja, dokler se je ne določi na novo.

 

Samozaposlena oseba lahko uveljavlja znižanje zavarovalne osnove v obračunu prispevkov za socialno varnost.

 

Po določbi 11. člena Pravilnika o določanju zavarovalne osnove lahko znižanje zavarovalne osnove zavarovanec uveljavlja enkrat za posamezno obdobje določanja zavarovalne osnove.

 

Če zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za to leto, za več kot 20 odstotkov preseže znižano zavarovalno osnovo, od katere so se plačevali prispevki, se v naslednjem obdobju prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, določene na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečane za 20 odstotkov. Tako povišane osnove zavarovanec ne more znižati, vse dokler se zavarovalna osnova ne določi na novo.

 

Obrazci za obračun in plačilo prispevkov so določeni v Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost na podlagi predpisov o davčnem postopku.

 

Od januarja 2017 dalje davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroči zavezancu elektronsko preko portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v obračunu, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, ali če jih davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

Obračunane prispevke je treba plačati najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Pojasnila v zvezi s prispevki samozaposlenih oseb so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS v zavihku Podrobnejši opisi.

Posledice neobračunanih in neplačanih prispevkov

V pokojninsko dobo se kot zavarovalna doba po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju upoštevajo le obdobja zavarovanja, za katera so bili prispevki plačani. Če so prispevki plačani le delno, se v pokojninsko dobo kot zavarovalna doba upošteva le sorazmerni del obdobja zavarovanja.

Oprostitve in olajšave pri plačevanju prispevkov

Samozaposlene osebe so po prvem vpisu v poslovni register ali v drug predpisan register oziroma evidenco oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca:

 

 • v prvih 12 mesecih poslovanja v višini 50 odstotkov zneska prispevka, obračunanega od predpisane zavarovalne osnove,

 • v naslednjih 12 mesecih v višini 30 odstotkov zneska prispevka, obračunanega od predpisane zavarovalne osnove.

Če je bil pred registracijo pridobitne dejavnosti samostojnega podjetnika zavarovanec že vpisan v poslovni register na podlagi druge dovoljene (poklicne) dejavnosti, čeprav ne gre povsem za isto dejavnost, se vpis pridobitne dejavnosti samostojnega podjetnika ne šteje kot prvi vpis v poslovni register. Pogoj prvega vpisa v poslovni register izpolnjuje le zavarovanec, ki predhodno nikoli ni opravljal samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerikoli register samostojnih zavezancev.

 

Samozaposlenim zavarovancem, ki so registrirali samostojno dejavnost v času, ko so bili prednostno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, pred potekom dveh let od vpisa v poslovni register pa je delovno razmerje prenehalo in so zavarovani kot samozaposlene osebe, se delna oprostitev plačila prispevkov prizna za čas od prijave v zavarovanje kot samozaposlena oseba, vendar le za preostanek dveletnega obdobja po prvem vpisu v poslovni register.

 

Samozaposleni invalidi so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Te oprostitve samozaposleni invalidi uveljavljajo pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije v okviru Invalidskega sklada.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Za samozaposlene osebe Finančna uprava Republike Slovenije na obrazcih M-4 posreduje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obdobjih zavarovanja ter podatke o tem, za katera obdobja zavarovanja prispevki niso plačani.


 
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio