Slika družine

Rejniki

 

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo osebe, ki opravljajo rejniško dejavnost kot poklic po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (rejniki).

Vrste zavarovanja

Rejniki so z eno prijavo hkrati vključeni v vseh pet obveznih socialnih zavarovanj:

 

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

  • zdravstveno zavarovanje,

  • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo,

  • zavarovanje za primer brezposelnosti,

  • zavarovanje za starševsko varstvo.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vlaga center za socialno delo na podlagi potrdila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vpisu v register izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic.

Plačevanje prispevkov

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

  • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

  • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

 

Zavezanec za plačevanje prispevkov

 

Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za rejnike je Republika Slovenija.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov

 

Osnova za plačilo prispevka je znesek 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

 

Obrazci in roki

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obračuna prispevke na obrazcu REK-1b, plača pa jih najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja za rejnike na obrazcih M-4 posreduje center za socialno delo.


 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio