Slika družine

Obdavčitev prejemkov

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2024

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2; Ur. l. RS, št. 13/11 s spremembami) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2; Ur. l. RS, št. 13/11 s spremembami).

Spremembe pri obračunu akontacije dohodnine, ki so bile sprejete dne 11. 3. 2022 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) so še vedno v veljavi, in sicer:

 • oprostitev plačila dohodnine od družinske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • olajšava za starejše (t. i. seniorska olajšava): olajšava za rezidenta po dopolnjenem 70. letu starosti,
 • olajšava za zavezance, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let.

Dne 30. 12. 2023 je bil v Uradnem listu št. 136 sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki od 1. januarja 2024 dalje uvaja plačilo obveznega zdravstvenega prispevka. Za uživalce prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji bo zavod dolžan v njihovo breme obračunati in od prejemkov odtegniti znesek obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35,00 EUR, če je po predpisih o dohodnini zavod določen kot glavni izplačevalec in če uživalec ni upravičen do kritja obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna Republike Slovenije oziroma če uživalec ni oproščen plačila obveznega zdravstvenega prispevka.

Navedeni prispevek se upošteva pri obračunu akontacije dohodnine tako, da znižuje davčno osnovo.

V skladu s 77. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Ur. list RS, št. 123/23) se ne glede na peti odstavek 111. člena, prvi odstavek 118. člena in drugi odstavek 122. člena ZDoh-2 uskladitev olajšav in zneskov neto letnih davčnih osnov za leto 2024 ne opravi.

Ne glede na to, da olajšave in dohodninska lestvica ostajata enaka kot v letu 2023, uvedba obveznega zdravstvenega prispevka  spreminja mejo, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je zavod glavni izplačevalec. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin, višjih od 1. 520 EUR z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave ter obveznega zdravstvenega prispevka. Ob upoštevanju tudi seniorske olajšave bo akontacija dohodnine odtegnjena od pokojnin višjih od 1.780 EUR.

V primeru, da uživalcu ne bo obračunan in odtegnjen obvezni zdravstveni prispevek (pod pogoji, ki jih določa ZIUZDS) bo  akontacija dohodnine odtegnjena od pokojnin, višjih od 1.450 EUR z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave. Ob upoštevanju tudi seniorske olajšave bo akontacija dohodnine odtegnjena od pokojnin višjih od 1.710 EUR.

Vsi zavezanci za dohodnino, ki so rezidenti Republike Slovenije (6. čl. ZDoh-2), so, pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, upravičeni do splošne olajšave. Za leto 2024 znaša le-ta na letni ravni 5.000,00 EUR oziroma na mesečni ravni 416,67 EUR.

Prejemniki pokojnin, ki so rezidenti Republike Slovenije, imajo pravico do t. im. pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

Upoštevajoč zakonske spremembe, ki veljajo za davčno leto 2024 večina uživalcev pokojnin med letom ne bo plačevala akontacije dohodnine.

V nadaljevanju pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih prejemkov in tehniko odmere ter izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.

 

1. Predmet obdavčitve po ZDoh-2
2. Davčna osnova
3. Prejemki, ki so oproščeni plačila dohodnine in jih izplačuje zavod
4. Dohodninska lestvica za leto 2024
5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine
6. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2024 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
7. Pravni predpisi

 

1. Predmet obdavčitve po ZDoh-2 so:

a. dohodki iz zaposlitve (37. čl. v povezavi s 40. čl. ZDoh-2): pokojnine, delne pokojnine, sorazmerni deli pokojnin, dodatki k pokojninam, vojaške pokojnine, kmečke starostne pokojnine, letni dodatek, dodatki k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin in nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

 

ZDoh-2 loči dva načina obračuna akontacije dohodnine, in sicer:

 

Zavod je glavni izplačevalec:

 • pokojnine;
 • sorazmerni del pokojnine, ko uživalec pokojnine začne ponovno delati 2 uri dnevno ali znaša zavarovalni čas od 10 do 14 ur tedensko oz. 3 ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 15 do 19 ur tedensko in hkrati prejema sorazmerni del pokojnine (1. in 2. alineja 3. odst. 116. čl. ZPIZ-2);
 • delno pokojnino, ko zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine, ostane v zavarovanju 2 ali 3 ure dnevno (1. odst. 40. člena ZPIZ-2);
 • dodatki k pokojninam, priznani po drugih predpisih;
 • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu (125. in 126. člen ZPIZ-92, če je uživalec vključen v zavarovanje za manj kot 4 ure dnevno);
 • nadomestilo za čas čakanja ali poklicne rehabilitacije (80. člen ZPIZ-2 in 89.člen ZPIZ-1);
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v obvezno zavarovanje (93. člen ZPIZ-1);
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v obvezno zavarovanje (90. in 94. čl. ZPIZ-1);
 • nadomestilo za invalidnost (84. čl. ZPIZ-2 in 85. čl. ZPIZ-2, če je uživalec vključen v zavarovanje za manj kot 4 ure dnevno ter 90. člen ZPIZ-1 in 94. člen ZPIZ-1, če je uživalec vključen v zavarovanje za manj kot 4 ure dnevno);
 • delno nadomestilo (86. čl. ZPIZ-2, če je uživalec vključen v zavarovanje za manj kot 4 ure dnevno).

 

Zavod ni glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu (131. in 134. člen ZPIZ-92);
 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu skupaj z nadomestilom plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom (131. in 134. člen ZPIZ-92);
 • nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom – samostojni podjetniki (131. in 134. člen ZPIZ-92);
 • delna invalidska pokojnina (93. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • delno nadomestilo (86. člen ZPIZ-2), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • nadomestilo za invalidnost (94. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • nadomestilo za invalidnost (85. člen ZPIZ-2), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • začasno nadomestilo (1., 4., 5. odst. 90. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • začasno nadomestilo (84. člen ZPIZ-2), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije (2. odst. 89. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije (2. odst. 80. člen ZPIZ-1), če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje;
 • delna pokojnina (58. člen ZPIZ-1) oziroma polovica pokojnine (2. odst. 178. člen ZPIZ-1);
 • delna pokojnina, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju najmanj 4 ali več ur dnevno (40. člen ZPIZ-2);
 • sorazmerni del pokojnine, ko zavarovanec ponovno vstopi v obvezno zavarovanje najmanj 4 ali več ur dnevno (3., 4., 5. in 6. alineja 3. odst. 116. člen ZPIZ-2);
 • povečanje delne pokojnine (3. odst. 40. člena ZPIZ-2 – vezano na osnovno pravico do delne pokojnine) in povečanje sorazmernega dela pokojnine (4. odst. 116. člena ZPIZ-2 – vezano na osnovno pravico do izplačila sorazmernega dela pokojnine);
 • 20 % predčasne ali starostne pokojnine;
 • akontacija 40 % starostne pokojnine;
 • 40 % starostne pokojnine (39.a člen ZPIZ-2).

 

b. drugi dohodki (105. čl. ZDoh-2): priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.

 

 

2. Davčna osnova:

V skladu s 3. odst. 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi.

 

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih prejemkih iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek tega prejemka, odmerjen v skladu z odločbo zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, ki je po ZDoh-2 tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine vsota obeh prejemkov. Prav tako predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine vsota npr. osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine. 

 

3. Prejemki, ki so oproščeni plačila dohodnine in jih izplačuje zavod:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991;
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe;
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku;
 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Ur. l. RS, št. 30/2018);
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov;
 • družinska pokojnina po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

4. Dohodninska lestvica za leto 2024

Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2. Pri obračunu akontacije dohodnine se upošteva lestvica, preračunana na 1/12 leta, in sicer:

 

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR)

Znaša dohodnina (v EUR)

nad

do

 

 

 

 

729,58 

 

16 %

 

729,58 

2.145,83 

116,73 

+26 %

      nad  729,58  

2.145,83  

4.291,67  

484,96 

+33 %

nad 2.145,83  

4.291,67 

6.180,00 

1.193,08 

+39 %

nad 4.291,67  

6.180,00 

 

1.929,53  

+50 %

nad 6.180,00  

5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo uživalcu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine, so določene v 111. - 112. členu in 114. - 115. členu ZDoh-2. V letu 2024 so določeni naslednji zneski olajšav:

 

a) splošna olajšava: mesečno v višini 416,67 EUR.

 

b) posebna olajšava:

 • invalidu s 100 % telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.515,72  EUR;
 • »pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5 % od odmerjenega in usklajenega prejemka.

 

c) posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

 

Za uveljavljanje posebne olajšave iz 114. člena se odloči uživalec sam tako, da posreduje zavodu izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davčne olajšave za vzdrževane družinske člane.

 

Na podlagi tretjega odstavka 287. člena ZDavP-2 lahko zavod posebno olajšavo upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, izplačane po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo in dokler zavezanec ne predloži novega obvestila, s katerim sporoči spremembo olajšave (četrti odstavek 287. člena ZDavP-2).

 

 • za vzdrževane otroke

 

 

Mesečna olajšava
(v EUR)
 

Za prvega vzdrževanega otroka

224,83

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

814,75 

Za drugega vzdrževanega otroka

244,42

Za tretjega vzdrževanega otroka

407,67

Za četrtega vzdrževanega otroka

570,92

Za petega vzdrževanega otroka

734,17

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

163,25

 

 

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (npr. zakonca)

 

 

Mesečna olajšava (v EUR) 

224,83  

 

 

V skladu s sedmim odstavkom 127. člena ZDoh-2 se akontacija dohodnine od delne pokojnine in od dela pokojnine izračuna po stopnji 25 % od davčne osnove z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5 %:
 • uživalcem invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje,
 • prejemnikom polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine, 
 • uživalcem, ki začnejo ponovno delati oziroma opravljati dejavnost (116. čl. ZPIZ-2). 
V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16 %).

 

6. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2024 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

a)   od pokojnine in invalidskega nadomestila, kjer je zavod glavni izplačevalec

Prikaz obračuna akontacije dohodnine, upoštevajoč splošno in pokojninsko olajšavo ter obvezni zdravstveni prispevek, od pokojnine v višini 1.600,00 EUR.

 

 

Znesek (v EUR)

usklajeni znesek pokojnine po odločbi – davčna osnova:

1.600,00  

splošna olajšava:

416,67  

obvezni zdravstveni prispevek:

35,00  

zmanjšana davčna osnova:

1.148,33 

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

225,61

pokojninska olajšava (13,5 % x 1.600,00):

216,00

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

9,61

neto izplačani znesek:

1.555,39

 

Prikaz obračuna akontacije dohodnine, upoštevajoč splošno, pokojninsko in seniorsko olajšavo ter obvezni zdravstveni prispevek, od pokojnine v višini 1.900,00 EUR

 

  Znesek (v EUR)
usklajeni znesek pokojnine po odločbi – davčna osnova:                                1.900,00
splošna olajšava: 416,67
seniorska olajšava: 125,00
obvezni zdravstveni prispevek: 35,00
zmanjšana davčna osnova: 1.323,33
obračunana akontacija dohodnine (po lestvici): 271,11
pokojninska olajšava (13,5 % x 1.900,00): 256,50
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 14,61
neto izplačani znesek: 1.850,39

Opozorilo: V primeru, ko se prejemki izplačajo uživalcem, ki niso rezidenti Republike Slovenije oz. so rezidenti države, s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se obdavčijo po lestvici, pri čemer pa se ne upoštevajo olajšave.

 

Te države so: Argentina, Avstralija, Brazilija, Južna Afrika, Indonezija, Tunizija, Egipt, Nova Zelandija, Panama, Monako, Venezuela, Združeni Arabski Emirati, Madagaskar, Kamerun, Maroko, Ekvador in druge.

 

V primeru obračunavanja akontacije dohodnine od prejemkov, katerih uživalci so rezidenti držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se uživalcem pokojnina obračuna in izplača brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za rezidente iz naslednjih držav:

 

 • države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Liechtenstein, Nizozemska, Švica, Estonija, Hrvaška.

 

 • nekatere druge države: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Izrael, Kitajska, Kosovo, Makedonija, Rusija, Srbija, Tajska, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija.

 

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri katerih velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Republiki Sloveniji. Te so: Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Švedska, Združene države Amerike in Malta.

 

Za uživalce, rezidente Norveške, velja posebnost, saj sporazum med Republiko Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev v Republiki Sloveniji po stopnji 15 %.

 

b)   od dela pokojnine in invalidskega nadomestila, kjer zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo;
 • obračunana akontacija dohodnine: 25 % od osnove;
 • »pokojninska« olajšava 13,5 % od odmerjenega nadomestila;
 • izračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo);
 • znesek nadomestila po obdavčitvi.

 

Glede na osmi odstavek 127. člena ZDoh-2 lahko uživalec, ki je sočasno tudi še zaposlen, za del pokojnine oz. invalidskega nadomestila uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25 % navzdol do največ 16 %. Zahtevek vloži na podlagi 286. čl. ZDavP-2 preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi finančnega urada glede na prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve finančni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje zavodu. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

 

Uživalcu invalidskega nadomestila bo tako obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer v višini 11,5 % zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25 %, oziroma le v višini 2,5 % zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16 %. V kolikor je izračunani znesek akontacije dohodnine pod 20 EUR, se skladno s 1. odstavkom 282. člena ZDavP-2 akontacija dohodnine ne odtegne. Uživalec v takem primeru lahko poda izjavo v smeri, da se mu obračuna in odtegne akontacija dohodnine tudi pod 20 EUR.

 

Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od višine 800,00 EUR

 

 

Znesek (v EUR)

usklajeni znesek nadomestila po odločbi – davčna osnova:

800,00 

obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25 %):

200,00 

pokojninska olajšava (13,5 %):

108,00 

plačana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

92,00 

neto izplačani znesek:

708,00 

 

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 92,00 EUR, kar ustreza višini 11,5 % zneska nadomestila.

 

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31. 12. 1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine.

 

c)   od drugih dohodkov – priznavalnin

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo;
 • obračunana akontacija dohodnine: 25 % od osnove;
 • "pokojninska" olajšava 13,5 % od odmerjene priznavalnine;
 • obračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo);
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi.

 

Tudi pri tem prejemku bo uživalec tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5 % od zneska priznavalnine (glej izračun pri nadomestilih, če zavod ni glavni izplačevalec).

 

7. Pravni predpisi

Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so zagotovljeni tudi na spletni strani http://www.fu.gov.si/.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio