Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2019

13.02.2019

Letni dodatek za leto 2019 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) večini uživalcev izplačal skupaj z julijskimi pokojninami 31. julija 2019. Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo letni dodatek izplačan na podlagi 69. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/2018; v nadaljevanju ZIPRS1819-A).

 

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2019 izplačan v naslednjih zneskih:

Višina pokojnine

Znesek letnega dodatka

do 470,00 EUR

437,00 EUR

od 470,01 EUR do 570,00 EUR

297,00 EUR

od 570,01 EUR do 670,00 EUR

237,00 EUR

od 670,01 EUR do 810,00 EUR

187,00 EUR

nad 810,00 EUR

127,00 EUR

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

Višina invalidskega nadomestila

Znesek letnega dodatka

do 670,00 EUR

237,00 EUR

od 670,01 EUR do 810,00 EUR

187,00 EUR

nad 810,00 EUR

127,00 EUR

 

 

  

 

 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 69. a člena ZIPRS1819-A se v znesek pokojnine oziroma nadomestila za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Letni dodatek za leto 2019 se izplača v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Navedeno pomeni, da če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračuna in izplača v sorazmernem delu. Primer izračuna sorazmernega dela letnega dodatka je razviden na koncu besedila.

Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januarja 2019 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem z bivanjem v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do konca meseca marca 2019 v izpolnitev posredoval obrazec - »Izjava o višini tuje pokojnine«.

Vsi ti uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju 2019, oziroma sporočiti, da ne prejemajo tuje pokojnine. Podatke lahko sporočijo preko spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti. V primeru, da bo zavod prejel podatke o višini tuje pokojnine najpozneje do 30. 4. 2019, bo letni dodatek izplačan do 30. 9. 2019 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 31. 7. 2019). Če bo zavod podatke o višini tuje pokojnine prejel do 30. 9. 2019, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2019. V primeru, da zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. 9. 2019, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2019 v višini 127,00 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplačal v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Skladno s 97. členom ZPIZ-2 se uživalcem pokojnin ali invalidskih nadomestil, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso že prejeli regresa za letni dopust v celoti.

Primer izračuna letnega dodatka za uživalce sorazmernega dela pokojnine:

Na odločbi, s katero je bila priznana pravica do prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, naj uživalec preveri, koliko ima dopolnjene skupne zavarovalne dobe in od tega, koliko mesecev v Republiki Sloveniji.

Primer: če ima dopolnjenih 456 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 319 mesecev, je to 69,9 % od skupne zavarovalne dobe (319/456=0,699).

Višina pokojnine znaša na primer 552,81 EUR, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 335,47 EUR in pokojnine iz tujine v višini 217,34 EUR.

Glede na veljavno lestvico bi se letni dodatek odmeril v višini 210,00 EUR, ker pa je v navedenem primeru slovenska pokojnina priznana v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka obračuna na spodaj navedeni izračun.

Izračun:

210,00 EUR x 69,9 %  = 146,79 EUR

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio