Slika družine

Izplačilo solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile

10.02.2021

Na podlagi 13. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 - ZDUOP), ki v 92. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPODVE) dodaja nov šestnajsti in nov sedemnajsti odstavek, so do izplačila solidarnostnega dodatka dodatno upravičeni tudi:

- prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in

- so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile ter

- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in

- solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi ZIUPOPDVE.

 

Solidarnostni dodatek se skladno s šestnajstim odstavkom 92. členom ZIUPOPDVE izplača le v primeru, če so hkrati izpolnjeni vsi štirje prej navedeni pogoji.

Poleg navedenih pogojev pa mora biti za upravičenost do izplačila solidarnostnega dodatka izpolnjen tudi dodatni peti pogoj, to je pogoj cenzusa, ki se ugotovi na naslednji način:

V postopku ugotavljanja upravičenosti do izplačila solidarnostnega dodatka se nadomestilo iz invalidskega zavarovanja najprej preračuna na polni delovni čas, k preračunanemu znesku pa se nato prištejejo še morebitni drugi zneski, ki jih uživalec nadomestila iz invalidskega zavarovanja prejema pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod), in sicer sta to:

  • 20 % predčasne pokojnine ali 40 % starostne pokojnine
  • in/ali drugo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.

 

Uživalcu nadomestila iz invalidskega zavarovanja se solidarnostni dodatek izplača, če vsota preračunanega zneska nadomestila in morebitnih prej navedenih drugih prejemkov, ki jih izplačuje zavod, ne preseže 714,00 EUR.

V primeru, da je izpolnjenih vseh pet pogojev, se določi še višina izplačila solidarnostnega dodatka, in sicer se solidarnostni dodatek izplača v sorazmernem delu zneska, ki je določen v tretjem odstavku 92. člena ZIUPOPDVE (SDU), to je odvisno od obsega krajšega delovnega časa, za katerega se izplačuje nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.

Na podlagi sedemnajstega odstavka 92. člena ZIUPOPDVE bo solidarnostni dodatek za uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja izplačal zavod na podlagi vložene vloge uživalca nadomestila. Vloga je že na voljo na spletni strani zavoda (eVloga). Vlogo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 2021 skupaj z vsemi ustreznimi dokazili o odrejenem začasnem čakanju na delo oz. odsotnosti z dela zaradi višje sile kadarkoli v obdobju od 18. 10. 2020 do 31. 3. 2021.

 

Uživalec nadomestila, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izplačilo dodatka, lahko vlogo odda:

  • preko storitve zavoda eVloge za VSE, kjer je pripravljena možnost oddaje vloge preko mobilnega telefona, pri čemer ni potrebna uporaba digitalnega podpisa (eVloga 10320-14-1-J);
  • preko portala Moj eZPIZ, pri katerem je obvezna uporaba digitalnega podpisa (Moj eZPIZ),
  • po pošti, na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana ali
  • v nabiralnike ob vhodu v prostorih zavoda, do ponovne vzpostavitve osebnega prejemanja vlog.

 

Zavod bo o upravičenosti do izplačila solidarnostnega dodatka obvestil vse prejemnike nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki bodo podali vlogo.

 

Solidarnostni dodatek bo prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, in ki bodo do le-tega upravičeni, zavod izplačal v enem od naslednjih mesecev po vložitvi vloge upravičenca.

 

Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek uživalca pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, in ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku. Znesek solidarnostnega dodatka ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Vsi prejemniki solidarnostnega dodatka bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio