Slika družine

Sklep Ustavnega sodišča RS št. U-I-16/21-11

24.02.2021

V 21. in 22. členu Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur.l. RS, št. 203/2020 - ZIUPOPDVE) se je s spremembo 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in določitvijo 156. a člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščen o besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU) na novo določila pravna podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov brez utemeljevanja, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20, v nadaljevanju: ZPIZ-2).

Z navedenima spremembama ZDR-1 in ZJU se je uredila tudi pravna podlaga, da lahko delodajalec oziroma predstojnik z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz 27. člena ZPIZ-2 pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod).

Ustavno sodišče RS je s Sklepom št U-I-16/21-11 z dne 18. 2. 2021 odločilo, da se izvrševanje tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena ZDR-1 ter 156.a člena ZJU do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži. V drugi točki izreka sklepa je še odločilo, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži tudi učinkovanje vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, izdanih na podlagi tretjega odstavka 89. člena ZDR-1 in prvega odstavka 156.a člena ZJU.

Glede na zgoraj navedeno odločitev Ustavnega sodišča je začasno zadržano tudi izvajanje petega odstavka 89. člena ZDR-1 ter tretjega odstavka 156.a člena ZJU, na podlagi katerih delodajalci oziroma predstojniki od zavoda za posameznega zaposlenega (zavarovanca) lahko pridobijo informacijo o izpolnjevanju pogojev iz 27. člena ZPIZ-2. Zavod tako do končne odločitve Ustavnega sodišča takšnih informacij delodajalcem oziroma predstojnikom ne bo podajal.

Skladno z drugo točko izreka zgoraj navedenega sklepa zavod do končne odločitve Ustavnega sodišča tudi ne bo izdajal odločb o priznanju pravice do starostne pokojnine v primerih, ko bo iz dosjeja zavarovanca oz. sklepa o prenehanju delovnega razmerja razvidno, da je zavarovancu delovno razmerje prenehalo na podlagi 89. člena ZDR-1 ali 156.a člena ZJU oziroma v primerih, ko se bo v dosjeju zavarovanca nahajala vloga delodajalca glede izpolnjevanja pogojev na podlagi teh dveh členov. V teh primerih je namreč potrebno počakati do končne odločitve Ustavnega sodišča, saj pravice do starostne pokojnine ni moč priznati vse dokler bo učinkovanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi zadržano. V navedenem primeru bo zavod tako delodajalca, kot tudi zavarovanca, obvestil o razlogu za začasno zadržanje priznavanja pravice do starostne pokojnine.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio