Slika družine

Nova odmera pokojnine po ZPIZ-2H

05.01.2021

S 1. januarjem 2021 se je pričel uporabljati Zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-ZPIZ-2H. Vsebinsko se nanaša na drugačno ureditev dokupljene dobe do 31. 12. 2012 in na izenačitev pravic t. i. drugih (individualnih) kmetov z združenimi kmeti, če so plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnov, ki so se štele za širši obseg pravic.

 

Na podlagi ZPIZ-2H bo zavod moral zavarovancem, ki so z dokupom pokojninske dobe (izvedenim do 31. 12. 2012) uveljavili pravico do pokojnine ali izplačilo dela pokojnine, v roku šestih mesecev od uveljavitve novele po uradni dolžnosti na novo odmeriti starostno pokojnino ali pa starostno namesto predčasne pokojnine, pri čemer bo dokupljena doba do 31. 12. 2012 upoštevana kot pokojninska doba brez dokupa. Učinek bo lahko izražen v odpadu zmanjšanja pokojnine zaradi priznanja starostne namesto predčasne pokojnine, poleg tega pa bo lahko prišlo tudi do ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa. Nova pokojnina ali izplačilo bo zavarovancu pripadalo od začetka uporabe zakona, to pomeni od 1. 1. 2021. V enakem roku pa bo moral zavod na novo odmeriti starostno pokojnino tudi zavarovancem, ki so z dokupom študija ali vojaškega roka uveljavili starostno pokojnino po ZPIZ-1, pri čemer bo dokup študija in vojaškega roka upoštevan kot delovna doba. Glede na odmero pokojnine po uradni dolžnosti v primerih dokupljene dobe, zahtevka oziroma vloge za novo odmero ni treba oddati.

 

Uživalcem pokojnine ali dela pokojnine, ki pa so bili zavarovanci iz 11. člena ZPIZ83 in bodo upravičeni do višje pokojnine ali višjega dela pokojnine, se bo ta priznal na njihovo zahtevo (Zahteva za novo odmero pokojnine po 401. členu ZPIZ-2). V primeru, da bo le-ta vložena v šestih mesecih od začetka uporabe ZPIZ-2H, jim bo višje izplačilo pripadalo od začetka uporabe tega zakona, v nasprotnem primeru pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio