Slika družine

Novela ZPIZ-2I

08.04.2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/21 – v nadaljevanju ZPIZ-2I), ki je bil v Državnem zboru RS sprejet 23. 3. 2021, bo uveljavljen 17. 4. 2021, uporabljati pa se bo začel prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi, to je 1. maja 2021.

ZPIZ-2I skrajšuje prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice za moške z odmerno lestvico za ženske, tako, da določa, da se bo zavarovancem (moškim), ki bodo starostno pokojnino uveljavili v koledarskem letu 2022, starostna pokojnina za 15 let pokojninske dobe odmerila v višini 28,5 %, za 40 let pa v višini 61,5 % od pokojninske osnove (ta odmerna lestvica je enaka, kot je bila pred novelo ZPIZ-2I za moške določena za koledarsko leto 2023). S 1. 1. 2023 pa bo odmerna lestvica po spolu izenačena.

Poleg tega ZPIZ-2I v spremenjenem 39. členu ZPIZ-2 od 1. maja 2021 na novo določa višino najnižje pokojnine, zagotovljene pokojnine in tudi znesek najnižje invalidske pokojnine zavarovancev, ki so pokojnino uveljavili po ZPIZ-2.

Zavarovancem, ki pridobijo pravico do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine po določbah ZPIZ-2, je po novem zagotovljena najnižja pokojnina, ki se v letu 2021 določi v višini 29,5 % najnižje pokojninske osnove. Glede na to, da na novo določena najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2021 dalje znaša 947,67 evra, bo najnižja pokojnina od 1. maja 2021 znašala 279,56 evra. Ta pokojnina se bo v skladu s sedmim odstavkom 39. člena ZPIZ-2 od določitve dalje le še usklajevala tako kot pokojnine. Namen navedene spremembe je v tem, da bo višina najnižje pokojnine za vse upravičence enaka in njena višina ne bo več odvisna od koledarskega leta uveljavitve pravice.

Po določbi novega tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2 je zavarovancu, ki je pridobil pravico do starostne ali invalidske pokojnine po določbah tega zakona in je dopolnil pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, zagotovljena pokojnina v višini 620 evrov. Glede na to, da se ZPIZ-2I uporablja od 1. maja 2021, bo od tega dne dalje zagotovljena pokojnina znašala 620 evrov. Ta znesek se bo vnaprej usklajeval tako, kot pokojnine. V obdobju od 1. januarja 2021 do 30. aprila 2021 pa zagotovljena pokojnina znaša 581,05 evra.

Novost iz novele ZPIZ-2I predstavlja tudi določba četrtega odstavka spremenjenega 39. člena ZPIZ-2, po kateri se zavarovancu, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine po določbah tega zakona, ta zagotavlja v znesku, ki se v letu 2021 določi v višini 41  % najnižje pokojninske osnove. Glede na to, da najnižja pokojninska osnova znaša 947,67 evra, se invalidska pokojnina od začetka uporabe ZPIZ-2I – to je od 1. maja 2021 zagotavlja v znesku 388,54 evra. Tudi ta znesek se bo v skladu s sedmim odstavkom 39. člena ZPIZ-2 naprej le še usklajeval, tako, kot pokojnine.

Z novelo ZPIZ-2I je črtana določba, po kateri se zagotovljena pokojnina ni upoštevala kot osnova za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine in nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Urejeno pa je tudi hitrejše zviševanje najnižjega odstotka za odmero invalidske pokojnine od pokojninske osnove in najnižje osnove za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine.

Upravičencem do višjega zneska pokojnine po ZPIZ-2I bodo predvidoma ti zneski upoštevani pri izplačilu pokojnine za mesec maj 2021.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio