Slika družine

Gotovinsko izplačilo rednih pokojninskih prejemkov uživalcem za april 2020

24.04.2020

Zavod je v marcu 2020 začasno spremenil možnost načina izplačila pokojninskih prejemkov, ki jih uživalci prejemajo v Centrih za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno delovnih centrih, zavodih in domovih za starejše občane oz. v drugih ustanovah institucionalnega varstva zaradi izrednih razmer, vezanih na koronavirus.

Pošta Slovenije je zavod dne 23. 3. 2020 obvestila, da po razglasitvi epidemije in zaradi zaostrovanja nekaterih ukrepov v boju za preprečitev širitve koronavirusa, ki se odražajo v poslovanju mnogih poslovnih subjektov, le-ti vplivajo tudi na delovanje Pošte Slovenije. Z namenom največje možne zaščite tako zaposlenih kot tudi njihovih uporabnikov je Pošta Slovenije sprejela nekatere dodatne ukrepe, ki veljajo tudi v mesecu aprilu.

Pokojninske nakaznice, ki glasijo na prejemnike, ki so nastanjeni v ustanovah institucionalnega varstva, pismonoše ne bodo izplačevali na naslovu, saj vstop v omenjene ustanove ni dovoljen.

Da bi zavod kljub izredni situaciji omogočil izplačilo pokojnin tudi za april 2020 čim večjemu številu uživalcem, ki prejemke še vedno prejemajo gotovinsko, je že v marcu 2020 dogovoril s Pošto Slovenije postopke v smeri pridobitve ustreznih pooblastil.

Zavod je v mesecu marcu zaprosil in pozval vse ustanove institucionalnega varstva, da svoje varovance čim prej seznani z nastalo situacijo in pridobi pooblastila s strani svojih varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe na Pošti Slovenije.

V primerih, ko so uživalci pokojninskih prejemkov že podali pooblastilo, da se sredstva na podlagi pokojninske nakaznice izplačajo pooblaščeni osebi institucije, v kateri je upravičenec nastanjen, in če so pooblaščene osebe tudi navedene kot upravičenci za izplačilo pokojnin, bodo lahko s pooblastilom prevzele pokojninske prejemke na pošti, h kateri spadajo.

V tistih primerih, kjer pa pooblastila s strani uživalcev pokojnin in drugih prejemkov še niso urejena, je postopek izplačila pokojnin tem varovancem do vključno februarja 2020 potekal na način, da je pismonoša obiskal vsakega posameznega varovanca v sobi ustanove, kjer mu je pokojninsko nakaznico izplačal in pridobil prejemnikov podpis. Ker zaradi izrednih razmer tak način gotovinskega izplačala pokojnin tudi za mesec april 2020 ni dovoljen, bodo morale ustanove pridobiti pooblastila s strani varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe ustanove na poslovalnici Pošte Slovenije. Vzorec pooblastila, ki je bil usklajen s Pošto Slovenije, je v veljavi do preklica.

V nasprotnem primeru bo Pošta Slovenije neizplačane zneske pokojninskih prejemkov vrnila zavodu, zavod pa bo posledično ustavil izplačevanje prejemkov vse do prejema ustreznega pooblastila ali zahteve za nakazilo prejemkov na bančni račun.

Zaradi zaostrenih razmer v mesecu aprilu so bili nekateri varovanci iz ustanov institucionalnega varstva poslani v začasno domačo oskrbo k svojcem. Glede izplačila pokojninskih prejemkov za april 2020 se morajo tovrstni uživalci dogovoriti s Pošto Slovenije sami ali pa s pomočjo svojcev oz. enote institucionalnega varstva. V nadaljevanju so opisane posamezne situacije:

 

  • uživalci, ki imajo pri zavodu evidentiran naslov za nakazilo: v roke pooblaščeni osebi doma in se pokojnina nakazuje na bančni račun ustanove ==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo;
  • uživalci, ki imajo pri zavodu evidentiran naslov za nakazilo: v roke pooblaščeni osebi doma in se pokojnina nakazuje gotovinsko ==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo;
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in v marcu niso podali posebnega pooblastila za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma ==> uživalci se glede izplačila s strani Pošte Slovenije dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) s pristojno enoto pošte (za izplačilo na drugem naslovu);
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in so v marcu podali posebno pooblastilo za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma, vendar so ga po izplačilu pokojnine za marec 2020 že preklicali ==> uživalci se glede izplačila s strani Pošte Slovenije dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) s pristojno enoto pošte (za izplačilo na drugem naslovu);
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in so v marcu podali posebno pooblastilo za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma, ki ga še niso preklicali==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo.

 

Glede opisanih situacij zavod ne bo izvedel nobenih aktivnosti, ker niso v njegovi pristojnosti.

V primerih gotovinskega izplačila osebam na domačem naslovu, ki so npr. nepokretne, pa je bil s Pošto Slovenije izjemoma tudi v mesecu aprilu 2020 dogovorjen postopek, da bo ta oseba podpisala posebno pooblastilo, na podlagi katerega bo možno enkratno izplačilo pooblaščeni osebi samo v mesecu aprilu 2020. Nov vzorec pooblastila je prav tako dogovorjen s Pošto Slovenije. Z njim bo pooblaščena oseba lahko prevzela izplačilo na podlagi pokojninske nakaznice na Pošti Slovenije.

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio