Slika družine

Sporočilo za javnost: 14. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 19. 2. 2024

19.02.2024

Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

Svet zavoda je na današnji seji sprejel Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2024, po katerem se bodo pokojnine in drugi prejemki uskladili za 8,8 odstotka. Za navedeni odstotek se uskladijo zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali za januar 2024, zmanjšani za uskladitev, ki se je delno opravila v januarju 2024, oziroma zneski ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2024.

Uskladitev velja od 1. januarja 2024, izvedla pa se bo pri izplačilu za februar 2024. V februarju se bo poleg usklajene pokojnine za februar 2024 izplačala še razlika med redno uskladitvijo pokojnin v višini 8,8 odstotka in višino, ki je bila uživalcem pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja že izplačana v 8,2 odstotka višji višini v januarju 2024.

Po določbi drugega odstavka 105. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem (rast plač je znašala 9,7 %), in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem (rast cen je znašala 7,4 %). Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 se pokojnine v letu 2024 uskladijo na poseben način, saj je treba upoštevati tudi, da se je uskladitev v januarju 2024 že delno opravila.

Po tem sklepu usklajena najnižja pokojnina znaša 337,40 evra, zagotovljena pokojnina in zagotovljena vdovska pokojnina znašata 748,27 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 468,93 evra.

 

Kadrovska situacija

Na seji se je obravnavala tudi kadrovska situacija na zavodu. Ob vedno večjih obremenitvah zaposlenih na zavodu zaradi prenizkega, s strani vlade odobrenega števila kadrov, ter vedno večjega števila zahtevkov, ki jih mora rešiti zavod, je svet zavoda podprl predlog za odobritev dodatnega števila zaposlenih. Sprejet je bil tudi sklep, da se na eno od prihodnjih sej sveta zavoda, na kateri se bo ponovno obravnavala kadrovska problematika, povabi tudi ministre MDDSZ, MJU ter MF z namenom, da se jim predstavijo razlogi za nujno potrebno povečanje števila zaposlenih na zavodu.

 

Verifikacija mandatov in imenovanje izvedencev medicinske stroke

Svet zavoda je na današnji seji verificiral mandat dveh novih članov, predstavnikov Vlade Republike Slovenije, ter imenoval izvedence medicinske stroke.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio