Slika družine

Sporočilo za javnost - 1., konstitutivna seja Sveta Zavoda

Sporočilo za javnost

Številka: 091-1/2014 (01020)

Datum: 9. januar 2014

1., konstitutivna seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 9. januarja 2014

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Svet ZPIZ-a) je na današnji konstitutivni seji za svojega predsednika soglasno izvolil predstavnika interesne skupine sindikatov Milana Utrošo, ki bo Svet ZPIZ-a vodil v novem štiriletnem mandatu. Njegov namestnik je prav tako s soglasno odločitvijo postal predstavnik Vlade RS Mitja Žiher. Svet ZPIZ-a sestavlja 26 članov, od tega sedem članov imenujejo reprezentativni sindikati, enega člana reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide, sedem članov delodajalska združenja, sedem članov vlada, tri člane upokojenske organizacije, enega člana pa izvolijo delavci ZPIZ-a.

Konstitutivno sejo Sveta ZPIZ-a je otvorila dosedanja predsednica Sveta ZPIZ-a Anka Tominšek in jo kot najstarejša članica vodila do izvolitve novega predsednika.

V naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju 2014-2018 Svet ZPIZ-a sestavljajo naslednji člani:

Predstavniki sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih za območje države:

1. dr.Janez POSEDI

2. Dorotej ČUČEK

3. Marjana PANTAR MALEC

4. Rado MOKOTAR

5. Lučka BÖHM

6. Milan UTROŠA

7. Nadja GÖTZ

Predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije:

8. Dragutin NOVAK

Predstavniki delodajalskih združenj:

9. Andrej BOŽIČ

10. Tatjana ČERIN

11. Samo ROŠ

12. Jože SMOLE

13. mag. Vera ALJANČIČ FALEŽ

14. Dušan BAVEC

15. Tomaž BERNIK

Predstavniki Vlade RS:

16. Francka TROBEC

17. Jože RANGUS

18. mag. Mojca PIRNAT

19. dr. Tone PLOJ

20. Mitja ŽIHER

21. mag. Jelena ZUPAN

22. Valter DROZG

Predstavniki zvez oziroma organizacij upokojencev:

23. Breda PEČAN

24. Anka TOMINŠEK

25. Branko PINTAR

Predstavnik delavcev Zavoda:

26. Tone ZORC

Spremembe Finančnega načrta Zavoda za leto 2014 in Finančni načrt Zavoda za leto 2015

Po konstituiranju je Svet ZPIZ-a najprej obravnaval in po daljši razpravi sprejel Spremembe Finančnega načrta Zavoda za leto 2014 in Finančni načrt Zavoda za leto 2015 in ju v skladu s 50. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 posredoval v soglasje Vladi RS. V obeh načrtovanih letih je dosežena izravnava med prihodki in odhodki.

 Elementi

Spremembe Finančnega načrta Zavoda za leto 2014

(v EUR)

Finančni načrt Zavoda

za leto 2015

(v EUR)

Prihodki

4.993.402.862

5.007.081.689

Odhodki

4.993.402.862

5.007.081.689

Presežek/primanjkljaj

0

0

Svet ZPIZ-a je po obravnavi sprejel tudi Spremembe Finančnega načrta Službe Zavoda za leto 2014 in Finančni načrt Službe Zavoda za leto 2015.

Akta sta pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja finance in na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Proračunska izhodišča za leti 2014 in 2015 temeljijo na noveliranih projekcijah makroekonomskih gibanj UMAR-ja v letu 2013. Ker se ta razlikujejo od projekcij in izhodišč, ki so bila podlaga za pripravo Finančnega načrta Zavoda za leto 2013, je Zavod pripravil novo oceno realizacije prihodkov in odhodkov do konca leta 2013 in na tej osnovi Spremembe Finančnega načrta Zavoda za leto 2014 ter Finančni načrt Zavoda za leto 2015. Pri tem je poleg novih makroekonomskih kazalcev gospodarskih gibanj za prihodnji dve leti, Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter drugih pogojev upošteval tudi novejše projekcije rasti števila uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Spremembe in dopolnitve Programa dela in kadrovskega načrta za leto 2014 ter Program dela in kadrovski načrt za leto 2015

Svet ZPIZ-a je obravnaval in sprejel Spremembe in dopolnitve Programa dela in kadrovskega načrta za leto 2014 ter Program dela in kadrovski načrt za leto 2015. Kljub temu da sta oba akta pripravljena v pogojih spremenjenih in zaostrenih gospodarskih in finančnih razmer, sta naravnana tako, da bo Zavod v mejah odobrenih sredstev in razpoložljivih kadrov uspešno izvajal sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Izhodišča za pripravo programa dela opredeljujejo Razvojni program Zavoda za obdobje 2012-2016, ZPIZ-2, statut Zavoda, sklepi organa upravljanja Zavoda ter način dela, temelječ na upoštevanju racionalnih delovnih postopkov, povečanju produktivnosti in smotrni porabi materialnih sredstev.

Pri oblikovanju kadrovskega načrta so bila upoštevana izhodišča, usmeritve in okvir proračunske porabe, ki jih je določila Vlada RS za pripravo proračuna, število in struktura zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu ter utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega obsega nalog in programa dela Zavoda.

Spremembe in dopolnitve Plana investicijskih odhodkov za leto 2014 in Plan investicijskih odhodkov za leto 2015

Svet ZPIZ-a je obravnaval in sprejel tudi Spremembe in dopolnitve Plana investicijskih odhodkov za leto 2014 in Plan investicijskih odhodkov za leto 2015. V njih nadaljuje z uresničevanjem ciljev zagotavljanja primernih delovnih prostorov in njihovega dobrega vzdrževanja, gradnje in prenove obstoječih poslovnih prostorov v skladu s smernicami o učinkoviti rabi energije ter uresničevanjem ciljev na področju zagotavljanja učinkovitega in uporabnikom prijaznega informacijskega sistema.

Imenovanje predstavnikov Zavoda v Svet Zavoda za založniško dejavnost Vzajemnost

Svet ZPIZ-a je kot svoje predstavnike v Svetu Zavoda za založniško dejavnost Vzajemnost imenoval: Dušana Bavca, Anko Tominšek in Borisa Dolničarja. Svet ZPIZ-a je imenoval tudi Borisa Kralja za predstavnika zainteresirane javnosti v tem organu.

Kontaktna oseba: Ana Kojadin

E-pošta: javnost@zpiz.si

Telefon: (01) 47 45 353

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio