Slika družine

Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

02.12.2011

Številka: 400-10/2011-02820

Datum: 25.11.2011

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana,  na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010; v nadaljevanju ZSPDSLS), v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena ZSPDSLS, 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in sklepom Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 03000-20/2011 z dne 17.10.2011, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

1.      NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA/NAJEMODAJALCA NEPREMIČNIN

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadalj. ZPIZ),

Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana

MŠ: 5156700000

DŠ: SI 85876500

2.      PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

2.1.            Prodaja oziroma oddaja poslovnih prostorov

2.1.1       v Novem mestu, Novi trg 9, za izklicno ceno 728.000, 00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 6.500,00 EUR). Gre za poslovni prostor v II. nadstropju (5. etaža) v izmeri 690,24 m2(del stavbe št. 25) in v izmeri 33,24 m2 (del stavbe št. 27), skupaj 723,48 m2, kot del stanovanjske stavbe z ident. št. 668.ES, na parc. št. 1275/1 k.o. Novo mesto. Poslovni prostori se nahajajo v strogem centru Novega mesta, v sklopu drugih javnih ustanov in trgovin. Objekt je bil zgrajen leta 1995, prostori so namenjeni administrativni dejavnosti, pisarne so pregrajene z montažnimi predelnimi stenami; prostori so centralno ogrevani in klimatizirani. Izdelani sta telefonska in računalniška mreža.

2.1.2       v Novi Gorici, Kidričeva 13, za izklicno ceno 682.000, 00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 5.000,00 EUR). Gre za poslovne prostore v skupni izmeri 503,82 m2 v drugem (poslovni prostor št. 3 v izmeri 252,70 m2) in tretjem nadstropju (poslovni prostor št. 4 v izmeri 251,12 m2) poslovne stavbe ID 2406, k.o. Nova Gorica. Objekt je bil zgrajen leta 1990. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti; tlak v pisarni je parket; prostori so centralno – daljinsko ogrevani in klimatizirani. Vzpostavljena je računalniška mreža in tehnično varovanje.

2.1.3       v Trbovljah, Sallaumines 2, za izklicno ceno 110.000, 00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 850,00 EUR). Gre za poslovne prostore v skupni izmeri 131,79 m2 v prvem nadstropju poslovne stavbe ID 827, št. dela stavbe 13, 15, 16, 17, 18, 19, na parc. št. 390/32 k.o. Trbovlje. Objekt je bil zgrajen leta 1963. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti; prostori so centralno ogrevani in klimatizirani. Vzpostavljena je računalniška mreža in tehnično varovanje. Prostori bodo prazni aprila 2012.  

V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

2.2.            Prodaja stanovanj

2.2.1 na Jesenicah, Cesta maršala Tita 73, za izklicno ceno 72.000,00 EUR. Stanovanje ima neto tlorisno površino 108,07 m2, je 4-sobno, v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta, št. stavbe 252, št. dela stavbe 1, k.o. Jesenice. Prostori: 4 sobe, predsoba, kuhinja, kopalnica, WC, balkon.

2.2.2 v Kranju, Juleta Gabrovška 21, za izklicno ceno 75.000,00 EUR. Stanovanje ima neto tlorisno površino64,30 m2, je 2-sobno, v sedmem nadstropju večstanovanjskega objekta, št. stavbe 418, k.o. Klanec. Prostori: predsoba, 2 sobi, kuhinja z jedilnico, kopalnica z WC-jem.

2.2.3 v Mariboru, Kosarjeva ul. 14, za izhodiščno ceno 63.000,00 EUR. Stanovanje ima neto tlorisno površino69,69 m2, je 2,5-sobno, v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta, št. stavbe 1515, št. dela stavbe 11, k.o. Koroška vrata. Stavba je grajena leta 1958. Ogrevanje je urejeno s plinsko etažno centralno kurjavo. Prostori: predsoba, 3 sobe, kopalnica, manjši WC, kuhinja z jedilnico, balkon.

Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.

3.      POGOJI PRODAJE

3.1.            Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.

3.2.            Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.

3.3.            Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 

3.4.            Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5.            Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4.      NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupnino bo kupec poravnal na podračun številka:  01100-6030264023 pri Upravi RS za javna plačila, Urad Ljubljana; sklic na številko: 00 400-10-2011, v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je ob kupnini dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist. 

5.      POGOJI NAJEMA (velja samo za poslovne prostore)

5.1.            Nepremičnine se oddajajo po načelu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.

5.2.            Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za posamezni poslovni prostor, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.

5.3.            Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe se šteje, da je od najema odstopil, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 

5.4.            Izbrani ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa v roku, navedenem na računu.

6.      POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

6.1.            Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

-        podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);

-        navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša (v primeru poslovnih prostorov izrecno navesti, ali se ponudba nanaša na nakup ali najem),

-        ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine v točki 2 tega razpisa;

-        priloge iz točke 6.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

6.2.            Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (to je najkasneje do vključno 17.12.2012). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba) je pristojna Komisija ne bo upoštevala.

6.3.            Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – ponudba za nakup/najem nepremičnine« na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, Služba za pravne zadeve in javna naročila.

6.4.            Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

-        kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),

-        overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetnik posameznik), ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe,

-        dokazilo o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od dneva, določenega za oddajo ponudbe (izpis iz registra AJPES),

-        potrdilo o plačani varščini,

-        pisna izjava ponudnika, da zoper njega ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja (po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju), 

-        izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,

-        izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti pooblastilo.

7.      VARŠČINA

7.1.            Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na podračun številka:  01100-6030264023 pri Upravi RS za javna plačila (UJP), Urad Ljubljana; sklic na številko: 00 201000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za prodajo/oddajo nepremičnin« in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika.

7.2.            Plačana varščina se izbranemu ponudnika vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki v postopku javnega zbiranja ponudb niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.

7.3.            Če kupec (najemnik) ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec varščino zadrži.

8.      DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih nepremičninah lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu prodajalca, ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana; kontaktni osebi: mag. Katja Kupljen, tel. št. 01-4745399, email: katja.kupljen@zpiz.si; Igor Majetič, tel. št. 01-4745688, email:igor.majetic@zpiz.si.  

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

9.      POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

9.1.            Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek 22.12.2011 s pričetkom ob 09.00 uri na sedežu prodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, v mali sejni sobi v VIII. nadstropju.

Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom.

9.2.            Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.

9.3.            V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino/najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni.

9.4.            Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb.

9.5.            Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Generalni direktor lahko kadarkoli do sklenitve prodajne/najemne pogodbe ustavi začeti postopek razpolaganja, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.

Besedilo tega javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani www.zpiz.si (pod aktualno), ter na oglasni deski na sedežu prodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.   

                                                                       Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

                                                                       MARIJAN PAPEŽ

                                                                       generalni direktor

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio